ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی)

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: کارآفرینی، شامل فرآیند جستجو و پیگیری فرصت و حداکثرسازی ارزش ناشی از آن است. سازمان‌های امروزی برای افزایش کارآیی و اثربخشی خود، در برابر تغییرات روبه تزاید محیط، نیازمند توجه بیشتر به مقوله کارآفرینی هستند. وقتی که مدیر ارشد به مفهوم کارآفرینی در درون سازمان متعهد شد، گام بعدی تعیین ساختار مناسب کارآفرینی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ساختار سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی کارآفرینانه و تبیین ارتباط آن با کارآفرینی این سازمان بود.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی هستند که 194 نفر آنها بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامة ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. برای تعیین وضعیت ساختار کارآفرینانه و مؤلفه‌های آن و کارآفرینی سازمانی از آزمون میانگین یک جامعه و برای تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین ساختار کارآفرینانه و تمامی ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد. همچنین میانگین کارآفرینی سازمانی و ساختار کارآفرینانه و تمامی مؤلفه‌های آن به شکل معنی‌داری از حد متوسط پایینتر است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، طراحی ساختار کارآفرینانه در سازمان تربیت بدنی می‌تواند در بهبود وضعیت کارآفرینی این سازمان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


##Hadizadeh, A. Rahimi Fil Abadi, F. (2005). Organizational Entrepreneurship. First Edition. Tehran: Janan Publisher.##Haqshenas, A. Jamshidian, M. Shaemi, A. Shahin, A. Yazdanshenas, M. (2007). Model of Organizational Entrepreneurship in the Public Sector of Iran, Journal of Management Sciences, Vol.2, No. 8, PP 31-73.## Landstrom,H. (2005). Pioneers in Entrepreneurship and small Business Research methods: Historical Approach, Springer, Boston.## Petrakis, P, E. (2005). Risk perception, risk propensity and entrepreneurial behavior: the Greek case, The Journal of American Academy of Business, vol.7, N.1, pp.233-242.## E-coach. (2005). "Entrepreneurship". http: // www . 1000 ventures.com/business-guide/crosscuttings/enterpreneurship. html.##Seelig, T. (2003). High Technology Entrepreneurship Education: STVP and REE, Sao Paulo: Stan fird Technology Ventures Program.## Moqimi, M. (2005). Entrepreneurship in Public Organizations, First Edition, Tehran, Aqiq Institute.##Moqimi, M. (2004). Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Social Services and Cultural Organizations in the Iranian Government, Journal of Management Culture, No. 7, Pp 27-78.##Rutherford, M, W. Holt, D,T. (2007).Corporate entrepreneurship, An empirical look at the innovation dimensions and its antecedents, Journal of Organizational Change Management, vol. 20, No. 3, pp. 429-446.## Antoncic, B. Prodan, I. (2008). Alliances, Corporate technological entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing firms, Technovation, vol: 28, pp: 257-265.## Hamidi, M. (2003). The Relationship between Organizational Structure, Effectiveness and Organizational Commitment in Staff Fields of Iran Sport Organizations, PhD Thesis, Tehran University.## Sadler Robert (2001). A framework for the emergence of entrepreneurship and innovation in education, Monash University: Conference Papers.## Hunter, J, D. (2002). Improving organizational performance throughthe use of effective elements of organizational, VOL: 15pp: 12-21.## Donaldson, L. (2005). Mechanistic/Organic. Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior, pp: 1-228.## Khalifeh Soltani, M. (2007). The Relationship between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship in Staff Managrs in Physical Education Oranization, Proceedings of the Sixth Internatioal Conference on Physical Eduction and Sport Scienses, Kish Island.## Samad Aqaei, J. (2003). Entrepreneur Organizations, Second Edition, Tehran, Publications of Management and Planing Education and Research Institute. ##Hoseini, E. Qorbanalizadeh Qaziani, F. Taiebi, M. (2006). Principles and Foundations of Physical Education and Manaement and Planing, First Edition, Amol, Shomal Cultural Institute.## Asadi, H. Qorbani, M, H. (2008). The Relationship between Organizational Mission and Integrity in Experts of Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran, Olympic Journal, No. 44, PP 59-69.##Luke, B. (2006). Exploring strategic entrepreneurship in the public sector, Qualitative Research in Accounting & Management, 3(1): 4-26.## Alvani, M. Riahi, B. (2003). Modern Theory of TQM in the Public Sector of Iran, Administrative Reform Journal, No. 41,42, PP 26-44.## Goharipour, M, S. (2009). The Relationship between Organizational Structure and Organizational Effectiveness inPhysical Education Offices of Selected Ministries. ##Leanders, F. Kessler, E, H. Christensen, E, W. (2003). Centralization in levels for organization. Harvard Business Review, No, July.## Soo Wook, K. (2007). Organizational structure and the performanceof supply chain management, International Journal of ProductionEconomics, Vol. 106 Issue 2,p 323-345.## Ruikar, K. Anumba, G, J. Garrillo, P, M. (2005). VERDICT, An-readiness assessment application for construction companies, Automation inConstruction Article in Press.## Bozbura, F, T. (2007). Participative management practices in TurkishSME, Journal of Enterprise Information Management, vol: 20, No: 2, pp:209-221.## Ortega, E, M. Saez and Cortes. (2009). Can formalization, complexity, and centralization influence knowledge performance, Journal of Business Research, No of Pages 11.## Rezazadeh, H. (2003). The Relationship between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship (Case Study: Great Tehran`s Social Security Administration), MA Thesis, Tehran University.##Dastgerdi, M. (2007). The Relationship between Organizational Structure and Employee Empowerment in Department of Physical Education of South Khorasan Province, Proceedings of the Fifth Student Conference of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University.## Jafari, A,M. (2008). The Relationship between Organizational Structure and Organizational Entrepreneurship in Department of Physical Education of West Azerbaijan Province, Proceedings of the First National Conference on Sport Management, Amol, Shomal University.## Safari, S. (2009). The Relationship between Organizational Structure and Staff Experts`s Innovation of Physical Education Organization of Iran, Proceedings of the National Sport Management Conferencewith a Focus on the Vision Document of 20 Years of Islamic Republic of Iran, Olympic and Paralympic National Academy.## Azizi, B. (2008). The Relationship between Information Technology (IT) and Organizational Structure in Physical Education, Proceedings of the First National Conference on Sport Management, Amol, Shomal University.##