تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

مقدمه و هدف: مهم­ترین دوره رشد حرکتی، کودکی است و از مهمترین مراحل رشد حرکتی، رشد موثر مهارت­های حرکتی بنیادی می­باشد. هدف تعیین روایی سازه و سه جنبه از پایایی آزمون رشد حرکتی درشت-2 در کودکان کم­توان ذهنی آموزش­پذیر 10-7 سالۀ شهر تهران است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است. تعداد 205 کودک از بین کلیه کودکان 10-7 ساله کم­توان ذهنی دبستان­های شهر تهران متناسب با سن و جنس انتخاب شدند. ابزار تحقیق، آزمون اولریخ-2 بود. پایایی به صورت پایایی همسانی درونی، آزمون مجدد و پایایی درون نمره­گذار ارزیابی شد. ضرایب پایایی بر اساس ضریب همبستگی درون طبقه­ای و به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه شدند. روایی سازه به صورت تحلیل عاملی تاییدی و قابلیت تمایز سنی  با محاسبه ضریب گشتاوری پیرسون ارزیابی شد.
یافته‌ها: ضریب پایایی همسانی درونی برای نمرۀ جابه­جایی، کنترل شی و نمرۀ مرکب کل، به طور میانگین، به ترتیب77/0، 80/0 و 83/0 بدست آمد. پایایی همسانی درونی برای دختران در خرده­آزمون جابه­جایی 93/0 و کنترل شی 96/0 و همچنین برای نمرۀ مرکب کل 89/0 و در پسران به ترتیب 91/0، 89/0 و 90/0 بود. دامنه ضریب پایایی بازآزمایی از 80/0 تا 88/0 و پایایی درون ­نمره­گذار 95/0 و بالاتر حاصل شد. برای ارزیابی روایی سازه همان طرح دو عاملی اولریخ-2 فرض و مورد تائید قرار گرفت و نیز ضرایب همبستگی قابلیت تمایز سنی  از دیگر جنبه روایی سازه حمایت کرد.
نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نشان داد که می­توان آزمون را جهت سنجش رشد حرکتی درشت جامعه تحقیق با اطمینان بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها


##Bahram, A,.Shafiaazadeh, M. (2006). Understanding motor development: infants, childeren, adolescents, adults. Bamdadketab.##Reeves, L., Brorder, C.E,. Kennedy-Honeycutt, L., & East, C. (1999). Relationship of fitness and gross motor skills for five to six yr. old children. Perceptual and motor skills, 89,739-477.##Ulrich, D.A. (2000). Test of gross motor development. 2 ed. Austin, TX: Pro-Ed##Gallahue, D.L. &Ozmun, J.C. (2006). Understanding motor development: infant, children, adolescent, adult. 6th ed. McGraw-Hill International Edition. ##Leitschuh, C.A., & Dunn, J.M.(2001). Prediction of gross motor development quotient in young children prenatally exposed to Cocaine/Polydrugs. Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 240-256.##Wrotniak, B.H., Epstein, L.H. Dorn, J.M., Jonses, K.E., &Kondilis, V.A. (2006). The relationship between motor proficiency and physical activity in children. December issue of The Journal of Pediatrics.##Niemeijer, A.S. (2007). Neuromotor task training for children with developmental coordination disorder. Doctoral Dissertation, University of Groningen, The Netherlands,P.16.##Vira, R., &Ruadsepp, L. (2003). Psychological correlates of physical activity among seven through eighth grades. Human Movement Studies, 44, 501-517.##Burton, A.V., Miller, D.E.(1998). Movement skill assessment. Human Kinetic.##Halahan, D; Kafman, P. (2002). Exceptional Children- An Introduction in Special Education. Translated by mojtabajavadian, Publicationsbehnashr, 6th ed.##Eichstaedt, K,. Bari, L. (2000). Physical activity for intrlectual disability children from infant to adult.Translated by alishahrami,. Reza motaghiani, Tehran, Publications research for exceptional children.##Butterfield, S.A., Lehhard, R.A., &Coladaric, T. (2002). Age, sex, and body mass index in performance of selected locomotor and fitness task by children in grades k-2. Perceptual and motor skills, 94, 80-86.##Thomas, J.R. & Nelson, J.K. (1996). Research methods in physical activity. 3ed. Human Kinetic. ##Seif, A. A. (2005). Measurement, assessment and educational evaluation. Tehran, Dovran, 16th ed.##Delavar, A. (2005). Theoretical and scientific research in the humanities and social sciences. Tehran, Roshd, 3th ed.##Sarmad, Z; Bazargan, A; Hejazi, A. (2005). Methods for behavioral science research. Tehran. Agah, 10th ed.##Dummer, GM., Haubenstrisker, J.L. & Steward, D.A. (1996). Motor skill performances of children who are deaf. Adapted Physical Activity Quarterly, 13, 400-414.##Harvey, W.J., & Reid, G.(1997).motor performance children whit Attention-deficit hyperactivity disorder: A preliminary investigation. Adapted Physical Activity Quarterly, 14, 189-202.##Frey, G.C., Chow,B. (2006). Relationship between BMI, physical fitness, and motor skills in youth with mild intellectual disabilities. Int J Obes (Lond),  May;30(5):861-7.##Simons, J., Daley, D., Theodorou, F., Caron, C., Simons, J., &Andoniadou, E. (2008) Validity and reliability of TGMD-2 in 7-10 y, Flemish children with intellectual disability. Adapted Physical Activity Quarterly, 25(1).##Venkadesan., Finita , Glory Roy. (2010). motor development and postural control evaluation of children with sensorineural hearing loss: a review of three inexpensive assessment tools-pbs, TGMD-2, and p-ctsibrajendran. Iran J Child Neurology, Vol4, No4.##Houwen S, Hartman E, Jonker L, and Visscher C (2010). Reliability and Validity of the TGMD-2 in Primary-School-Age Children with Visual Impairments.Adapted Physical Activity Quarterly,  27, 143-159.##Zareazadeh , M. Normalization and determining reliability and validity of test of gross motor development (ulrich 2000) in 3-10 aged children of tehran city. (2010). ,dissertation, physical education and sport science, university of Tehran.##Soltanian, M. Normalization and determining reliability and validity of test of gross motor development (ulrich 2000) in 6-10 aged children of semnan city. (2012).      dissertation, university of semnan##Yan, J., & Ulrich, D.A. (2002). Estimating measurement validity: A tutorial. Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 168-182.##Burton, A.V., Rodgerson, R.W.(2001). New perspective o the assessment of movement and motor abilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 18,347-365.##Loehlin, John C (2004). Latent variable models: an introduction to factor, path, and structural equation analysis. Lawrence Erlbaum associates, publishers Mahwah, New Jersey London, 4th Ed.##Homan, H.A.  (2010). Structural Equation Modeling whit application software Lesrel. samt,3th ed.##