مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: جذابیت لیگ­های ورزشی به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از این عوامل تعادل رقابتی می­باشد. هدف از این تحقیق، مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران و کشورهای منتخب اروپایی است.
روش شناسی: روش پژوهش ،توصیفی و از نوع پس رویدادی است. داده­های این تحقیق ثانویه است و از جداول پایانی سال  2013-2012 به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق شامل لیگ­ برتر کشورهای ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماری آن، تیم­های لیگ­های کشور های مذکوراست نسبت تمرکز (C5) و شاخص تعادل رقابتی (C5ICB) استفاده گردید. هرچه مقدار این شاخص­ها کمتر باشد؛ تعادل لیگ بیشتر است و برعکس.
یافته­ ها: براساس شاخص تعادل رقابتی(C5ICB) نتایج ذیل به دست آمد: ترتیب تعادل لیگ­های برتر کشورهای منتخب: روسیه(133)، فرانسه(135)، ایران(136)، آلمان(141)، ایتالیا(144)، هلند(146)، اسپانیا(148)، پرتقال(149) و انگلیس(150) است که لیگ­برتر کشور ایران در رتبه سوم بین کشورهای منتخب قرار دارد.
بحث و نتیجه­ گیری: بر اساس یافته­ها و رتبه سوم ایران بین کشورهای مطرح اروپایی، می­توان نتیجه گرفت که فوتبال در ایران به صورت متعادل­تری دنبال می­شود و تیم­های مختلف ایران در لیگ هرسال برای قهرمانی در حال رقابت هستند و تا هفته­های آخر این رقابت ادامه دارد که نشان­دهنده­ی پیشرفت فوتبال در نقاط مختلف کشور است.


 

کلیدواژه‌ها


##Szymanski, S. (2001). “Income inequality, competitive balance and the attractiveness of team sports: some evidence and a natural experiment from English soccer. Economic journal, 111, F69-F84.##Halicioglu. F. (2006). “The impacts of football point systems on the competitive balance: evidence from some eruopean football leagues”. Rivista di diritto economia dello sport, Vol. 2, No. 2, PP: 67-76.##Yousefi, B. Sadeghi-Boroujerdi, S.  Naqshbandi SS (1391). "The competitive balance in Football Premier League Iran from 1374 to 1389". Journal of Sport Management, No. 13, pp. 79-65.##Szymanski, S. (2003). The economic design of sporting contests. Journal of economic literature, 41, PP:1137-1187.##Meehan. Jr., Randy. A.N. and Richardson, V.T. (2007). “Competitive balance and game attendance in major league baseball”. Journal of sports economics. 8(6), PP: 563-580.##Cairns, J.P. Jennett. N. and Sloane. P.J. (1986). “The economics of professional team sports: a survery of theory and evidence”. Journal of economic studies. 13:: PP:3-8.##Jenneth. N. (1984). “Attendances, uncertainty of outcome and policy in Scottish football league”. Scottish journal of political economy, Vol. 33, 1984, PP: 176-198.##Koning, R.H. (2000). “Balance in competition in Dutch soccer”. The statistician, Vol. 49, No. 2, PP: 419-431.##Naqshbandi, SS, yousefi, B. Sadeghi-Boroujerdi, S. (1391). "Comparing competitive balance in Europe League football with five professional soccer league in the season 2009 - 2010 AD". Sport Management Studies, 13,
pp. 78-65.##Dejonghe, T. and Opstal. W.V. (2010). “Competitive balance between national leagues in european football after the bosman case”. Rivista di diritto ed economia dello sport, 6 (2). PP: 41-61.##Saatchian, V. Elahi, AR. Rasouli, M (1391). "Balance of Power: Analysis of the competitive balance of the league and professional football leagues of Europe using HICB". Journal of Sport Management Studies, No. 15, pp.
144-129.##Rasouli, M. Saatchian, V. Elahi, AR (1392). The distribution of power in the Champions League and Premier League in Europe using economic indicators (k Top teams, Lorenz curves and Gini coefficients). Journal of Sport Management Studies, No. 17, pp. 190-175.##Moharamzadeh.  M, Amini.  S, Jabari. N. (2013). “Competitive Balance in Iranian Football League in Two Consecutive Seasons”. World Applied Sciences Journal 21 (1): 125-128.##Manasis. V, Avgerinos. V, Ntzoufras. I, Reade. J. J. (2013). “Quantification of competitive balance in European football: development of specially designed indices”. IMA Journal of Management Mathematics 24, 363–375.##Dousti. M, Jamalsirat. J, Razaghi. M. (2012). “Comparison of competitive balance between Iran and England football premier league”. International Journal of Sport Studies. Vol., 2 (12), 593- 597. ##Novotny, J. (2006). “Economic trends in Czech football teams and UEFA”.Nyon, May 2nd, UEFA. PP: 16-30.##Feddersen, A. (2006). “Economic consequences of the UEFA champions league for national championships: the case of Germany Nyon, May 2nd” . UEFA, PP: 51-65.##Tenreiro. F. (2006). Can eruopean football David’s equal their Goliath’s? The Portuguese case assessesment. Nyon. May 2nd,. PP: 66-72.##Gouget, J. – J. and Primault D. (2006). “The economic impact of the UEFA champions league on the French football championship”. Nyon, May 2nd, UEFA, PP: 98-129.##Pivovarnik.T.P, Lamb. R. P., Zuber. R. A., & Gander. J. M. (2008). Competitive balance and fan interest in the national football league. Journal of economics and economic education research, 9(2), 75-98.##Liam. J. A. (2008). “Unbalanced Schedules And The Estimation Of Competitive Balance In The Scottish Premier League”. Scottish Journal of Political Economy, 55(4), 488-508.##