مقایسه نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره انواع سوء رفتارهای علمی و راه های تشخیص آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی انواع سوء رفتار های علمی و روش­های تشخیص آنها در پایان نامه ها از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران است.
روش شناسی: روش این تحقیق، توصیفی، از نظر اجرا،  پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری  گردید. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شداست. 110 نفر از دانشجویان دختر و پسر تحصیلات  تکمیلی دانشگاه مازندران که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند، این پرسشنامه پاسخ دادند.
یافته ها: یافته ها نشان از اهمیت زیاد شناسایی انواع سوء رفتار علمی و روش های  تشخیص آن دارد. بیشترین نوع سوء رفتار علمی از نظر پاسخگویان، از نوع ناآگاهانه و غیر عمدی است. بین نظرات دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.
نتیجه گیری: برای مقابله با انواع سوء ­­­رفتارهای علمی، باید به دنبال ارتقاء روش های تشخیص فعلی بود و ضمنأ روش­های جدیدتری شناسایی و اتخاذ شوند.
 

کلیدواژه‌ها


##Bagherinezhad, J. (2008). "The universities and Iranian in the process of passim time in the era of technology and knowledge, Journal of the Faculty of Engineering and Technology. University of AZ Zahra, the first year, No. 1. 7-15.##Ojagi, R. keyvanara, M. cheshmesohraby, M. (2011). "The investigate or cheating and plagiarism pathology." Journal of Medical Education, Volume XI, No. 9 .1063-1073##movahhed, m. abbasi, M. marhamati, N. (2010). "The media of consumptions and sexology." Social and Cultural Council of Women Quarterly, Vol. XII, 23-47.##zohrevand, R.(2010). "The companions of motions of ego, educational self-operation." Journal of Psychological Studies University, Faculty of Education, Vol. VI, No. 30.47-52.##moghtaderi, A. dehmarde, M. (2012). "Cheating and abnormal behavior in medical researches." Journal of Information Sciences, Volume XIV, No. 1. 1-7##khamesan, A. amiry, M. (2011). "The investigation of educational cheating among both boy and girl students." Journal of Ethics in Science and Technology, Vol. VI, No. 1.45-49.##tavakkol, M. naseri, M.(2009). ". Plagiarism in relation to educational sociology ". Journal of Ethics in Science and Technology in the 4 number. No.4.1-3.##Salahi, S. (2011). "Quran and the soft war". Soft Power Studies, Volume I, No.2. 5-16## Atkinson, D., & Yeoh, S. (2008). Student and staff perceptions of the effectiveness of plagiarism detection software. Australasian Journal of Educational Technology, 24(2), 222-240 ## Lee, Y. (2011). Understanding anti-plagiarism software adoption: An extended protection motivation theory perspective. Decision Support Systems, 50(2), 361-369## Tan, K. E., Ng, M. L. Y., & Saw, K. G. (2010). Online activities and writing practices of urban Malaysian adolescents. System, 38(4), 548-559. ## gharamaleki, a.(2006). "The process of writing research papers". Pzhvhh scholarly journals, September and October, the second year, No. 20. 14-16## yosefi, Z. abedi, M. neshatdost, H.(2007). “The investigation of the isfahanian parents". Journal of Family Studies, Vol. III, No.10. 601-610.## ahmadi, KH. Habibi, H. sori, f.(2008). “The comparison of boys and girls social and cultural". Journal of Behavioral Sciences, Vol. 2, No. 3. 221-230.## kajbaf, M. latify, Z. poretemad, H(2008). "The qualitative survey un willing being bachelor among boys and girls". Journal of Family Studies, Vol. 4, No. 14. 123-132.## tahmasebian, K. fata, L.(2006). "The role of parents education and knowledge". Journal of Family Studies, Vol. II, No. 8. 355-370.## razavi, A. shiri, A.(2005). "A comparative study of the relationship between the boys and girls". Journal of Educational Innovation, vol.12. 8-14.## sadeghi, M. mazaheri, M.(2008). "Parents ego and other significant persons". Journal of Behavioral Science, Volume 2, No.1.83-96.## zakersalehi, golamreza.(2010). "The states of producing and publishing social science". Journal of Behavioral Science, Volume 2, No. 1. 56-77.  ## Muris, P., Meesters, C., van de Blom, W., & Mayer, B. (2005). Biological, psychological, and socio-cultural correlates of body change strategies and eating problems in adolescent boys and girls. Eating behaviors, 6(1), 11-22## Fernando Sanchez-Vega, Esaْ Villatoro-Tello b, Manuel Montes-y-Gَmez a, Luis Villaseٌor-Pineda a, Paolo Rosso(2012) Determining and characterizing the reused text for plagiarism detection, Expert Systems with Applications ## Stapleton, P(2012). Gauging the effectiveness of anti-plagiarism software: An empirical study of second language graduate writers.  Journal of English for Academic Purposes 11 (2012)
125–133## Fernando Sanchez-Vega, Esaْ Villatoro-Tello b, Manuel Montes-y-Gَmez a, Luis Villaseٌor-Pineda a, Paolo Rosso(2012) Determining and characterizing the reused text for plagiarism detection, Expert Systems with Applications ##