تحلیل و تعیین الگوی تحقیقات میان‌رشته‌ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه و هدف: هدف پژوهش حاضرT مطالعه­ی روابط میان­رشته­ای دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی در مجلات علمی‌پژوهشی داخلی است. در این مطالعه روند و سهم علوم بین ­رشته­ای در تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.
روش­شناسی تحقیق: روش تحقیق مبتنی بر تحلیل استنادی است که بدین منظور از نرم­افزارهای EXCEL و SPSS استفاده گردید. نمونه­ی آماری این پژوهش را 370 مقاله‌ی مستخرج از چهار مجله‌ی علمی‌پژوهشی ورزشی تشکیل می­دهند.
یافته­ها: این مقاله بیشترین سهم مقالات علمی پژوهشی از دیگر رشته­ها را در هر یک از زیرشاخه­های تربیت بدنی تعیین می­کند. یافته­ها نشان می دهد که روند مطالعه‌ی این علم در حیطه­های گسترده‌ی علوم ورزشی با توجه به مداخله­ی رشته­های دیگر متفاوت است.
بحث و نتیجه­گیری: در نتیجه تربیت بدنی از حیطه‌ی رشته­ای مستقل خارج و در این زمینه لزوم بهره­گیری از رویکرد میان­رشته­ای ضروری است؛ زیرا که ماهیت تربیت بدنی و علوم ورزشی بر پایه­ی روابط میان­رشته­ای باید چارچوب منسجمی برای دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی ایجاد کند و علاوه بر این پیوستگی میان­رشته­ای جهت پاسخ به مشکلات جامعه مورد نیاز است. در نهایت ،این مقاله پیشنهادهایی  رابرای تحقیقات آینده ارائه می کند.   
 

کلیدواژه‌ها


##Filho, A. R. (2000). In Search of Academic Identity: Physical Education Sport Sciences and The Field of Human Movement Studies. . A Dissertation From University of Leeds.##Besselar, P. V. and G. Heimeriks (2001). Disciplinary, Multidisciplinary and Interdisciplinary Concept and Indicators. . Conference Scienctometirc and Infoumetircs. Sydney, Australia. 1-9.##Mohnesn, B. (2011). "Authentic Interdisciplinary Instruction: Raising the Bar." Proquest Education Journal 24(3): 18.##Tress, B., et al. (2006). Defining Concepts and the Process of Knowledge Production in Integrative Research.##Bern, A. (2008). Bibliography Transdisciplinarity. A Project of the Swiss-Academies.##Petts, J., et al. (2008). "crossing Boundaries: Interdisciplinarity in the Context of Urban Environments." Geoforum 39: 593-601.##Anon (2004). US National Academy of Sciences  Washington, D.C, National Academy of Engineering and Institute of Medicine, Facilitating Interdisciplinary Research.##Cronin, K. (2008). Transdiciplinary Research (TDR) and Sustainability. , Overview report prepared for the Ministry of Research, Science and Technology.##King, J. (2002). Interdisciplinary Approaches in Social Science Research. Los Angeles, Sage Publications ##C., A., et al. (2002). "Theoretical Approaches to the Promotion of Physical Activity." American Journal of Preventive Medicine 23(2): 15-25.##Klein, J. T. (2008). Education. Handbook of Transdisciplinary Research. G. H. Hadorn, H. Hoffman-Riem, S. Biber-Klemm et al., Springer.##Taskuh, K. (2009). "Variety of Typologies in Interdisciplinary Education." Interdisciplinary researches 1(4): 57-84.##sayari, s. and A. Maleki (2010). "Interdisciplinary studies: foundations and approaches." islamic philosophy and theology 43(2): 57-84.##Alizadeh, M. and K. Nassiri (2001). "Graduates of physical education and sports science career problems." Harakat 7(7): 77-89.##Aghaei, N. (1997). a survey of education situation of physical education from the view point of students Tarbait Modares Universtiy ##Daneshmandi, H., et al. (2004). Corrective actions (identified and prescribed exercises) SAMT.##Anon (2000). Ministry of research, sciences and technology Tehran.##Gaeini, A. and V. Dbydyrvshn (2011). Fundamental principles of exercise physiology. Tehran, SAMT.##Kozechian, H. (2001). Sport Management: A Guide for Managers, coaches and sports teachers. teharn, Danesh Afroz.##Anon (2012). "Sport Sociology." from http://www.hhp.txstate.edu/hper/faculty/pankey/1310/SptSoc.htm##Anon (2012). "sport history." from www.Hhdev.psu.edu.##Aghaei Nia, H. (2010). sport laws. tehran, mizan.##Anon (2012). "sport law." from http://en.wikipedia.org/wiki/sports law ##Barzegar, E. (2008). "            History, nature and philosophy of science, interdisciplinary formation " Interdisciplinary Studies in the Humanities 1: 35-76.##Ripsas, S. (1998). "Towards an Interdisciplinary Theory of Entrepreneurship." Small Business Economics 10: 103-115.##Anbar, M. (1973). "The Bridge Scientist and his Role." Research development: 30-34.##Hunger, H. (2000). "Qualitative research in sport science." FQS 1(1).##Burwitz, L., et al. (1994). "Future Directions for Performance Related Sports Science Research: an interdisciplinary approach." Journal of Sports Sciences 12(1): 93-109.##Dodson, M. V., et al. (2010). "Perspective on the formation of an interdisciplinary research team,." biochemical and biophysical research communications 391: 1155-1157.##Pohl, C. (2011). "what is Progress in Transdisciplinary Research? ." Futures journals 43: 618–626.##Thering, S. and C. Chanse (2011). "The Scholarship of Transdisciplinary Action Research." Landscape Journal 30: 1-11.##Stokols, D. (2006). "Toward a Science of Transdisciplinary Research." American Journal of Community Psychology 38(1-2): 36-38.##