رابطه بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده

مقدمه و هدف: توسعه فناوری و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت‌ نیروی انسانی سازمان‌ها را تغییر داده به طوری که بیشتر به کار فکری تبدیل شده، که این امر نیاز به خلاقیت بیشتری دارد. از آنجایی که سبک رهبری مدیران در میزان خلاقیت افراد زیر مجموعه تاثیر خواهد داشت، هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران مجتمع های آموزشی با خلاقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کهکیلویه وبویراحمد است.
روش شناسی: روش پژوهش، از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی (134 نفر) و مدیران مجتمع های آموزشی ( 8 مجتمع) استان کهکیلویه وبویراحمد است. نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان به تعداد 102 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. گردآوری اطلاعات، بوسیله دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری مارشال ساشکین (1996) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979) انجام شد. روایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  برای پرسشنامه‌ سبک رهبری (89/0)، و خلاقیت (73/0) به دست آمد. تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و روش های آماری تی استیودنت و آنالیز واریانس انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سبک رهبری و خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد. بین سبک رهبری تحول گرا و خلاقیت رابطه معنادار وجود دارد ،ولی بین سبک رهبری عمل گرا و خلاقیت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین بین سبک رهبری براساس مدرک تحصیلی رابطه  معنادار وجود دارد ،اما بین جنسیت و رشته تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین خلاقیت و جنسیت، رشته تحصیلیو مدرک تحصیلی اختلاف معناداری مشاهده نشده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به وجود رابطه معنی‌داری و مثبت بین سبک رهبری و خلاقیت معلمان تربیت بدنی اهتمام هر چه بیشتر مسئولان آموزش وپرورش در مد نظر قرار دادن این امر درانتخاب مدیران مجتمع های آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای خلاقیت ونوآوری معلمان تربیت بدنی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


## Redmond, M. R.; Mumford M. D.(1993) . “Putting  creativity  to work : Effects of leader behavior on subordinate creativity”. organizational behavior  and human decision processes. 55: P. 120-151.## Ghasemi,Behrouz(2003)Organizational Behavior Theories. Tehran.Entesharat  Heyat.## Hersi, Pavel , Blanchard , Kent h. (1930) Organizational Behavior Management.Tarjomeh ;Kabiri ghasem. Tehran. Enteshrat Jahad Daneshghahi. Chap sheshom. ## Ghahreman Tabrizi, Koroush.(2005). The survey of Leadership Style and Organizational Culture Of Faculties Managers  With Governmental Scientific Board Members Creativities Phd Dissertation. Kharazmi University.  ## Gilmartin, M. J .(1999). “Creativity: The fuel  of  innovation”. Nursing Administration Quarterly . 2: p. 1## Bentley, T. (2002). “Distributed intelligence: Leadership, learning and creativity”. National College for Leadership. pg: 1## Martins, E. C.; Blanche, F. (2003). “Building organizational culture  that  stimulates creativity and innovation”. European journal of innovation management. 1: pg 64-74.## Amabile T.; Gryskiewicz, S. S. (1987). Creative in the R&D laboratory. (Technical Report No.30).Greensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership.## Seyed  Ameri , Mir Hasan(2002)Designing of Three dimensional Leadership Style , Creativity and effectiveness of Sport Managers of Iran Universities. Phd Dissertation. Tarbiat Modares  University. ## Nazem Fatah (2000) Relationship Between Leadership Style and Organizational Environment With Educational Managers Services Toward Optimal Model Designing. Journal of Economy and Management. Vol 43. Pp 44.## Pir Khaefi , Alireza (2004)  Factors of   No attention To Creativity In Universities and Improvement Styles. Journal of Creativity and Innovation.Vol 7 .pp17-29. ## Therney, P.; Framer, S. M. (1999). “An examination of leadership and employee creativity: the relevance of trains and relationships”. personal psychology. 3.## Andripoulos, C. (2001). “Determinants of organization creativity: A literature review”. Management decision. 10: 834-840## Jong . L .(2002). “An examination of leadership  style  and  player – coach relationship in college – level  soccer programs”. University of  the  Incarnate  word”.## Oldham, G. R.; Cummings , A. (1996) . “Employee creativity : personal and contextual factors at work”. Academy of Management Journal . 3## Kimberly S. (2003). “Leading for creativity : The role of unconventional leader behavior”. The  Leadership Quarterly. 14: 475-498.## Dian, R.(2004). “Relationship  among leader – member exchange quality, satisfaction with organizational university”, Los Angeles.## Parrish, E.  L. (2004) . “A comparative study of organizational  climate at the army materiel  command  regarding creativity and change”. Northcentral  university.## Mozafary Seyed Amir , Moshref Javadi Batol , Shahlaee Javad(2006). Relationship Between  Leadership Style  of World Wrestling Coaches With There Attitude To Success.  Journal of Sport and Movement Science   . Vol 5. Pp 101- 116 ## Hamidi Mehrzad , Rasekh Nazanin , Sajjadi Nasrolah (2009). Relationship Between Corporative Management and Enterprising of Physical Education and Sport Science Faculty of Tehran University.Juornal of Research in Sport Science Vol 24 pp 139-154. ## Zardoshtian,Shirin . Tondnevis Feridon , Hadavi Farideh, Khabiri Mohammad.(2010) Relationship Between  Transformational and Pragmatic Leadership Style of Basketball Coaches With There Attitude To success in Iran Primer League. Juornal of Research in Sport Science Vol 24 pp 155-178## Hunter, J. D. (2009). Improving organization performance through the use of effective Elements of organizational. vol.15.## Baghery, Ghodratollah , Tondnevis Feridon, Khabiri Mohammad,Zarei Matin(2006) Relationship Between   Leadership Style of Football Coaches With Players Obligation. Journal of Sport and Movement Science   . Vol 5. Pp 23- 40 .## Nori Zahra(2003) The Survey of gender Differences With Creativity and   Shiraz High School Students Curriculum Performance in Mathematic and Literature. Ms Thesis . Shiraz University. ## Pour Saidi Masoud (2000) Relationship Between Creativity and Scientific Body Improvement of Iran Universities. Conference of Obstacles and Vision of  Universes Students  Employment . ## Farhang Ghodratollah (2000) The Survey of Effective Factors on Pars Oil Corporation Managers Creativity . Ms Thesis . Tehran University. ## Shalley, C. E .; Gilson, L. L. (2004). “What leaders need to know : A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity”, The Leadership Quarterly  xx-xxx-xxx, (Article in press).## Elahi Mahmod (2000) The Survey of Effective Factors Creativity and Organizational Innovation Among  Kerman Governmental Organization managers . Ms Thesis . Kerman Azad  University.## Eslami Pour Hossin (1997)The Role Corporative Management in Improvement of  Effectiveness and Creativity of employee. Ms Thesis . Governmental Center .## Moharamzadeh , Seyed Ameri Saeedi Sheyda(2007) Relationship Between Emotional Ineleganc  and Confliction Management  Strategies of  West Azarbayzan Sport Offices. Juornal of Research in Sport Science Vol 4 No15. pp 65-73.## Nadi Mohammad Ali , Shirazi Nafiseh(2010). Relationship Between  Affection Styles and Organizational Justice With Citizen Behavior Among  Esfahan Sport Head Office Employee. Juornal of Research in Sport Science Vol 13. pp 263-277. ## Osanloo Parastoo(2005). Analysis of Creativity Factors and its Relationship With Conflict Management Between Ministry of Sport .Phd Dissertation , Faculty of Physical Education and Sport Science. Tehran.## Javdani Mohammad (2003). The Survey of  Transforming Leadership Relationship With Teachers Organization Obligation. Ms Thesis . Shiraz University. ## Sharif Zadeh Gharib Reza ( 2006) The Survey of Relationship Between  Creativity  and Effectiveness of Physical Education Managers in West Azarbayjan Education Offices. Ms Thesis . Hamedan University.## Karimi Ali (2001). The Survey of Relationship Between  Creativity  With Anxiety, Gender and Curriculum Improvement  of  Shiraz Guidance School Students . Ms Thesis . Shiraz University.##