مقایسه سلامت روانی زنان و مردان ورزشکار در اماکن روباز و سرپوشیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مقدمه و هدف: سلامت، به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر مقایسه سلامت روانی زنان و مردان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی در اماکن روباز و سرپوشیده بوده است.
روش­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای بوده که در دسته تحقیقات کاربردی  قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان و مردان شرکت کننده در فعالیت های ورزشی در فضاهای روباز (اماکن طبیعی) و سر پوشیده (فضاهای سالنی) ورزشی شهرستان تهران بود. 180 نفراز این افراد با میانگین سنی 42/35 سال (ورزشکاران اماکن سرپوشیده با میانگین سنی 45/30 سال و اماکن رو باز با میانگین سنی39/40 سال که دارای 6 ماه سابقه فعالیت، 3جلسه در هفته بودند) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) گلدبرگ و میلر (1979)بوده است. روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس چند متغیره) بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد.
یافته­ها : نوع محیط ورزشی بر سلامت عمومی افراد مؤثر بود (03/0p=). به طوری که شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی در محیط های روباز و فضاهای طبیعی نسبت به محیط های سرپوشیده و فضاهای سالنی از مشکلات روانی کمتر و سلامت روانی بیشتر، به ویژه از افسردگی پایین تری برخوردار بودند (007/0p=). اما اثر جنسیت(88/0p=) و تعامل جنسیت و نوع محیط ورزشی بر سلامت روانی معنی دار نبود(10/0p=).
بحث و نتیجه­گیری: با توجه اثر بخشی نوع محیط ورزشی بر بهبود سلامت روانی؛ بنابراین برای ارتقاء سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از افزایش افسردگی بهتر است به ورزش در محیط های سبز نظیر پارک ها و فضاهای با پوشش چمن توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها


## Frumkin, H. (2003), Healthy places exploring the evidence. Am. J. Public Health. 93, 1451-1456.## Maller, C., Townsend, M., Pryor, A., Brown, P., Leger. L. (2006), Healthy nature healthy people: contact with nature' as an upstream health promotion intervention for populations. Health Promot . Int. 21, 45-54.## Kearn, R., & Joseph, A. (1993), Space in its place: developing the link in medical geography . Soc. Sci. Med. 37, 711-717.## Cabral, M., & Astbury, J. (2000), Women`s mental health: an evidence based review. Mental health determinants and populations department of mental health and substance dependence world health organization Geneva .## Nilsson, K., Sangster, M., & Konijnendijk, C. C. (2011), Introduction. In K. Nilsson, M. sangester, C. Gallis, T. Hartig, S. de Vries, K. Seeland, et al. (Eds.), Forests, trees and human health . pp. 1-19. Springer Netherlands.## Ahmadi, T., Pirhayti, S. (2012),  The effect of the selected exercise on male students` happiness and mental health. Procedia- Social and Behaviral Sciences. 46 , 2702- 2705.## Maller, C., Townsend, M., Pryor, A., Brown, P.,& Leger, L. (2006), Healthy nature healthy people: 'contact with nature' as an upstream health promotion intervention for populations. Health promot. Int.  21, 45-54.## Leyla, E., McCurdy, Mphil, K. E., Winterbottom, MPH, Suril S. (2010), Mehta, MPH, and James R. Roberts, MD, MD, MPH. CurrProblPediatrAdolesc Health Care. 5, 102-117.## Pretty, J., Peacock, J., Sellens, M., &Griffin, M. (2005), The mental and physical health outcomes of green exercise. International Journal of Enviromental Health Research . 15, 319-337.##. Thompson Coon, J., Boddy, K., Whear, R,. Barton, J., & Depledge, M. H. (2011) Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Enviromental Science & Technology. 45, 1761- 1772.## Volker, S., & Kistemann, T. (2011) The impact of blue space on human health and Well-being-Salutogenetic health effects of inland surface waters: A review. International Journal of Hygiene and Enviromental Health.  214, 449-460.## Craft, L. L. (1997) The effect of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness: a meta-analysis. Arizona state university.##  Bowler, D. E., Buyung-Ali, L. M., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010), A systematic review of evidence for the added benefits to health of exposure to natural environments. BMC Public Health . 10.## Hansmann, R., Hug, S.M., Seeland, K . (2007), Restoration and stress relief through physical activities in  forests and parks. Urban Foresty& Urban Greening . 6, 213-225.## Hartig, T. (1993), Nature experience in transactional perspective. Landscape and Urban Planning . 25, 17-36.## Mitchell, R., Astell-Burt, T., & Richardson, E. A. (2011), A comparison of green space indicators for epidemiological research. Journal of Epidemiology and Community Helth  . 65, 853-858.## Ulrich, R. S . (1983),  Aesthetic and affective response to natural enviromen. In: Altman, I., Wohlwill, J.F.(Eds). HuamanBehaviour and the Natural Environment. Plenum, New York  . pp. 85-125 .   ## Mitchell, R. (2012), Is physical activity in natural environments better for mental health than physical activity in other environments?. Social Science & Medicine . 1-5 .## Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B.D., Fiorito, E . (1991), Stress recovery during exposure to natural and  urban environments. Journal of Environmental Psychology. 11, 201-230 .##Kaplan, R. (2001), The nature of the view from home: psychological benefits. Enviromental and Behavio. 33 , 507-542 .## Goldberg, D.P. & Hillier, V.F. (1979), A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine. 9, 139-145.## Taghavi, M. R. (1380), Check the reliability and validity of the General Health Questionnaire, Journal of Education and Public Health Psychology, Numbers 4 and 5, pages 381-398.##  Noorbala, A. A., Bagheri  Yazdi, S. A., Mohammad, K. (1387), Validation of the General Health Questionnaire-28  as Screening tool for mental disorders in Tehran 1380, Hakim Research  Journal, Volume 11, Number  4.## Yilmaz, S., Zengin, M., &Yildiz, N. D . (2006), Determination of user profile at city parks: A sample from Turkey, Department of Landscape Architecture .## Ulrich, R. S. (1986), Human response to vegetation and landscapes. Lanscape and Urban Planning . 13, 29-44 .##