ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: مدیران و رهبران در منابع اساسی همه سازمان­ها کمیاب هستند؛ به همین دلیل، سازمانها به طور مستمر در جستجوی رهبران اثربخش هستند. از جمله متغیرهای سازمانی که می تواند با اثربخش بودن رهبری یک سازمان، ارتباط موثری داشته باشد، جامعه پذیری سازمانی است. بنابراین هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان است
روش شناسی: روش تحقیق، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان، به تعداد280نفر هستند. طبق جدول مورگان ، تعداد 164 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونه­گیری، تصادفی ساده است، برای جمع آوری داده­ها ازدو پرسشنامه جامعه­پذیری سازمانی (تاورمینا، 2004) و اثربخشی رهبری(صابری،1388 ) استفاده گردید. ضریب پایایی براساس آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 88/0 و برای اثر بخشی رهبری،91/0 بدست آمد. روایی سازه پرسشنامه ها به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (پس از اثبات نرمال بودن توزیع متغیرها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف) استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون نشان می دهد که بین جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری (566/0=r) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که 35درصد از واریانس اثربخشی رهبری از طریق دیدگاه آینده نگر و آموزش و تمرین قابل تبیین است.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی، در سازمان های ورزشی، به دلیل ماهیت ورزش و فعالیت های ورزشی، اثربخشی رهبری هنگامی مطلوب خواهد بود که جامعه پذیری سازمانی باعث نزدیک شدن ارزش ها، هنجارها و باورهای کلیه سطوح سازمانی به یکدیگر گردد.
 

کلیدواژه‌ها


##Mokhtari, M. (2013). “Design and explanation Optimized model of required intelligence for effective leadership in sport managers”. Ph .D Dissertation. Tarbbiat Modares University. Tehran.##Herbest, J.David. (2003). "Organizational servant leadership and its relationship to secondary school effectiveness", Doctoral dissertation, Florida At