ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: مدیران و رهبران در منابع اساسی همه سازمان­ها کمیاب هستند؛ به همین دلیل، سازمانها به طور مستمر در جستجوی رهبران اثربخش هستند. از جمله متغیرهای سازمانی که می تواند با اثربخش بودن رهبری یک سازمان، ارتباط موثری داشته باشد، جامعه پذیری سازمانی است. بنابراین هدف از این پژوهش، مطالعه ارتباط جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان است
روش شناسی: روش تحقیق، از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان، به تعداد280نفر هستند. طبق جدول مورگان ، تعداد 164 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش نمونه­گیری، تصادفی ساده است، برای جمع آوری داده­ها ازدو پرسشنامه جامعه­پذیری سازمانی (تاورمینا، 2004) و اثربخشی رهبری(صابری،1388 ) استفاده گردید. ضریب پایایی براساس آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 88/0 و برای اثر بخشی رهبری،91/0 بدست آمد. روایی سازه پرسشنامه ها به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه (پس از اثبات نرمال بودن توزیع متغیرها، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف) استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون نشان می دهد که بین جامعه پذیری سازمانی با اثربخشی رهبری (566/0=r) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که 35درصد از واریانس اثربخشی رهبری از طریق دیدگاه آینده نگر و آموزش و تمرین قابل تبیین است.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی، در سازمان های ورزشی، به دلیل ماهیت ورزش و فعالیت های ورزشی، اثربخشی رهبری هنگامی مطلوب خواهد بود که جامعه پذیری سازمانی باعث نزدیک شدن ارزش ها، هنجارها و باورهای کلیه سطوح سازمانی به یکدیگر گردد.
 

کلیدواژه‌ها


##Mokhtari, M. (2013). “Design and explanation Optimized model of required intelligence for effective leadership in sport managers”. Ph .D Dissertation. Tarbbiat Modares University. Tehran.##Herbest, J.David. (2003). "Organizational servant leadership and its relationship to secondary school effectiveness", Doctoral dissertation, Florida Atlantic.##Parolini, J.L. (2004). "Effective servant leadership: A model incorporating servant leadership and competing values framework". Regent University, School of leadership Studies.##Stevenson, E.& Warn, R. J. (2004)."Australian government", development defense, p.3 ##Haseen, T. (2001). Manual for leadership effectiveness scale. Agra: Rakhi Prakashan Company.##Alvani, S. M. (1998). "General Management". Tehran: Nashre Ney. ##Stogdill, M.R.(1974). Handbook of Leadership: A Survey ofTheory and Research. New York: The Free Press.##Farahi,B. B. (1996). “The relationship between effectiveness and managerial advance”. Masbah journal. Fifth year. Tehran vol(19).##Mirsepassi, N. (2006). Human Resources Strategic Management & Labour Relations. Second Edition. Tehran.##Pitts, R. (2010). Organizational Socialization of physicians into a large medical group practice, Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Walden University.##Jones, G. R. (1986). Socialization tactics, self-efficacy and newcomers adjustments to organizations. Academy of Management Journal, Vol.29, No.2, 262-279.##Bigliardi, B. P.& Dormio, A. I. (2005). Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers. Journal of Leadership & Organization Development. Vol.26,  No.6.424-441##Allen, D. G. (2006). Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover? Journal of Management. Vol. 32, No.2,237- 256.##Dolan, S. E, and Schuler, R. S. (2005). Human resource and personnel management. (Translator, Mohamad Saebi and Mohamad Ali Toosi). 7th Edition. Tehran: Education Center of Centennial Management. State Centennial.##Baker, W. K. (1995). A reanalysis and reinterpretation using structural equation modeling. Human Relations, Vol.48, 169-186.##Yang, J. (2008). Effect of newcomer socialization on organizational commitment, job satisfaction, and turnover intention in the hotel industry. Service Industries Journal, Vol. 28, No.4, 429-443.##Kowtha, N. R. (2008). Engineering the engineers: Socialization tactics and new engineer adjustment in organizations. Academic Journal. Vol.55, No.1.67- 81.##Chow, I. (2002). Organizational socialization and career success of Asian managers. International Journal of Human Resource Management. Vol.13, No.4, 720-737.##Shirbagi, N; azizi, N.A & Mohamad Amjad, Z. (2010). “The relationshipbetween self-efficacy with leadershipeffectiveness among high school principals of Gilan province. New approach in educational administration journal, Vol(4). Issn 12. Pp 37-50.##Forozandeh, R; Ganji, F; Nekoei, A. (2012). “Leadership effectiveness and relationship it with emotional stability managers in educational hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences Journal of Clinical Nursing and Midwifery .Volume 2, No 2. Pp 64-73.##Shams Morkani, G. (2010). “Leadership effectiveness of India & Iran Managers”. New educational approach .Isfahan University, fifth years, vol1, No 11, pp 87-108.##Saberi, A. (2010). “The relationship leadership style with effectiveness in Physical education offices of Lorestan province”. Master thesis, Payam noor University, Humanities science faculty. ##Miller, A. E. (2006). Assessing his relationship between organizational

socializational socialization tactics and culture in high technology organizations. The University of Alabama in Huntsville##Jones, G. R. (1986). Socialization tactics, self-efficacy and newcomers adjustments to organizatios. Academy of Management Journal, Vol.29,No.2, pp.262-279.##