بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، ادارهکل آموزش و پرورش و شهرداری مشهد است.
روش شناسی: جامعه آماری(144N=) از کارشناسان تمام وقت ادارات آموزش و پرورش(47 نفر)، اداره کل ورزش و جوانان(52 نفر) و شهرداری(45 نفر)هستند که با استفاده از جدول مورگان نمونه 108 نفری به صورت تصادفی انتخاب گردید. در این مورد، از سه پرسشنامهاستاندارد مدیریت دانش (QKM) و درجه تحقق سازمان یادگیرنده(DLOQ) و پرسشنامه بررسی دموگرافی اعضای نمونه استفاده شد. تحقیق حاضر، از لحاظ نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است که جمع آوری اطلاعات به شیوه پیمایشی انجام شد. پایایی ابزار از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر 893/0 و پرسشنامه درجه تحقق سازمان یادگیرنده برابر971/0 به دست آمد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، tی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تعقیبی) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی رابطه معناداری وجود دارد(001/0=p). بین کارشناسان زن و مرد از نظر میزان مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0p>).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مدیریت دانش و درجه تحقق سازمان یادگیرنده لزوم توجه بیشتر به آموزش مدیران و کارکنان ادارات با مفاهیم مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده، راه اندازی پایگاه دانشی کارکنان برای ثبت مهارت ‌های آنها و برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای یادگیری پرسنل در جهت اداره امور بسیار مهم به نظر می رسد و توصیه می شود که در سازمان های ورزشی کشور برای به کار گیری موارد مذکور بیش از گذشته تاکید گردد.

کلیدواژه‌ها


##Ibrahim Zade, Hassan (2005). Effects ofKnowledgeManagementLearning Organization,CompassMagazine, No.142, PP: 32-54.## Moshbaki, Asqar. Zareei, Azim (2004). Knowledge managementwith a focus oninnovation. Journalof ManagementDevelopment, 16,PP: 17-33.## Davenport, Thomas, Laurence,Prvl(1997).Knowledge management, translation by Seresht, Rahman (2001), second edition, Tehran, publicationdesign, engineering andsupplyofautomotiveparts, Education, pp.175-163.## Abtahi, SyedHussain(1944), knowledgemanagement in organization, printing, Tehran,newlinks, PP: 145-171.## Lashkarbloci, Mojtaba(2004). "Designof a learning organization, the firststep is toidentifythe mainpillars", the first time, Tehran, PrintingIndustry, No.34and35, pp.27-11.## Marquardt, Michael(2007), creating alearning organization, translation byZalliMR, printing, Tehran:Tehran UniversityEntrepreneurship Center, pp: 120-154.## Hong Jon-Chao(2006). Knowledge management in the learningorganization. The Leadership and Organization DevelopmentJournal 1999; 20(4):pp: 207-215.## Yang,G.D,(1999) Theory and Application of The Learning Organization : the Practical Experience in Adalthood Education, Taipei : shita Book,pp:21-54.## Stata, R (1998) Organization Learning – the key to management innovation, Sloan Management Review, Vol30, No3, pp: 63-74.## Charles, Handi (2009), 'Management of learning organizations".translation by Irannejad, Mehdi. Journalof ManagementDevelopment, No.2.pp.60-50.##.Armstrong, Anona and Patrick, Foley (2003)."Foundation for Learning Organization: Organization Learning Mechanisms", The Learning Organization, Vol. 10, No. 2, pp:74-82.## Rezaeaian, Ali (2008).Principles ofOrganization and Management, Second Edition, Tehran, Samtpublisher,pp: 23-41.## Alwani,S.Mehdi(2004). Learningmodel. Journalof ManagementDevelopment, 16,pp: 36-61.## Martin B (2004). Knowledge management within the contextof management. singapore: management review; (2):pp: 104-109.## Razaghi ME, Moosavi Sj, Safania AM, Dousti  M (2013).Presentation of a Suitable Model for Knowledge Management Establishment in Sport Organizations: Delphi Classic Method, Annals of Applied Sport Science, vol. 1, no. 2, pp. 33-41.##