نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران سازمان‌های ورزشی ایران است.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی بود. سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، میزان کاربرد ICT در سازمان‌های ورزشی و تصمیم‌گیری بکار گرفته شد. جامعه آماری، شامل مدیران ستادی فدراسیون‌های ورزشی در سال 92-1391 (150N=) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (15N=) است. نمونه آماری مدیران فدراسیون‌های ورزشی (108= n) و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان (14= n) به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روایی پرسشنامه‌ها با اعمال نظرات 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسشنامه میزان کاربرد ICT در سازمان‌های ورزشی و پرسشنامه تصمیم‌گیری به ترتیب (89/0= α) و (93/0= α) بدست آمد. در آزمون فرضیه‌ها و مدل ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده گردید.
یافته ها: بین ­میزان کاربرد ICT در سازمان‌های ورزشی با تصمیم‌گیری مدیران و رابطه معنی داری مشاهده شد. بین تصمیم‌گیری براساس جنسیت مدیران سازمان‌های ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد. بین ضرایب همبستگی میزان کاربرد ICT در سازمان‌های ورزشی با تصمیم‌گیری براساس مدیران فدراسیون‌های ورزشی و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان اختلاف معنی داری مشاهده شد. طبق نتایج مدل ساختاری، میزان کاربرد ICT در سازمان‌های ورزشی بر تصمیم‌گیری مدیران تاثیر کمی دارد.
بحث: پیشنهاد می شود مدیران ورزشی از ICT به عنوان ابزار کمکی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های سازمانی استفاده کنند.
 

کلیدواژه‌ها


##Ouzaei, N, (2009), The study of elementary school teachers to use ICT process of Teaching – learning, Allame Tabatabai University, Tehran.##Lin, B, (2011), Information technology capability and value creation. Journal of technology in society, vol.29. Issue.1. PP:93-106. ## Hanafi zadeh, P, Khodabakhshi, M, (2008), Extraction of the main indicators for measuring ICT, Create a rich set of integrated main ICT indicators, Master's thesis, Allame Tabatabai University, Tehran.## Fahimi, M, Nasiri Yar, M, (2007), Identify challenges to the use of information technology in Iran, Monthly Magazine Tadbir, Issue 167, PP: 18-22. ## Hassan Pour, E, (2008), The impact of information technology on organization, society and the individual, Monthly Magazine Tadbir, Issue 18, PP: 72-79.## Rafiee, M, (1998), Management Information Systems, Payam Noor University Publication. ## Alvani, S, M, (2010), Public Management, Publication Nay, Third Edited, Printing 37th.## Arnalldo, O, (2011), A discussion of rational and psychological decision making theories and models: the search for a cultural- ethical decision making model, Electronic Journal of Business Ethics and organization Studies, vol. 12, Issue 6. PP: 12-13.## Kuntz, H, O Daniel, S, (2002), Principles of Management, Translated by M. H. Chamran, Sharif University of Technology, Institute of Scientific Publications, Tehran.## Mirabi, V, (2005), Management (Foundations and Strategies), Shahr Ashob Publication, Tehran.## Kafaiee, F, (2006), The role of information technology in improving managerial decision making, Master's thesis, Allame Tabatabai University, Tehran.## Ghanbari, F, (2006), The Survey application of Management Information Systems Decision Process, Master's thesis, Allame Tabatabai University, Tehran.## Alvani, S, M, Khosravi, M, (2006), The role of management systems MIS in decision making, Journal of Management Studies, Issue 47. PP: 81-98.## Gonzalez, C, (2012), Decision support real-time, dynamic decision making tasks, Organizational Behavior and Human Decision Process Journal. Vol.96, PP: 142-154. ## Karami, A, H, (2002), A result of Research on Decision Making, Monthly Magazine Tadbir, Issue 119, PP: 98-99. ## Honari, H, (2003), Information system model and the system design and illustrate the efficiency of human resources in sport organizations, sport federations and National Olympic Committee, Doctorate dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran. ## Mehrani, K, (1997), The survey of amount food used for directors of financial information in decision-making and its effective factors, Master's thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. ##Aghaiee, N, (2003), The model design and Decision Making executives physical education and higher education institutions affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology, Doctorate dissertation, Tarbiat Modares University, Tehran.## Fallah, K, (2004), The impact of information technology on organizational structure issues: focus on decision making, organizational complexity and corporate recognition, Master's thesis, Tarbiat Modares University, Tehran## Godarzi, M, Abu-Torabi, M, (2009), The relationship ICT and knowledge management Directors of Physical Education Organization, The First National Conference Sport Management, Amol, Iran. ## Mahony F, D, Howard, D, R, (2012), sport business in the next decade: A general overview of expected trends, Journal of sport management. Vol.15, Issue.10 PP: 275-296. ## Molloy, S, Schwenk, R, (2011), The effects of information technology on strategic decision making, journal of management studies, vol.32, PP: 283-311 ## Chen, Y, Chai, (2013), important computer competencies for sport management professionals, International Journal of applied sports sciences, vol.19, Issue.1, PP: 66-85. ## Kevin, T, whyte, G, (2012), Collective efficacy and vigilant problem solving in group decision making: A non-liner model, Organizational behavior and human decision process Journal, vol.96, PP: 112-129. ##