بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: در اقتصاد جهانی امروز، دانش به عنوان مهم‌ترین سرمایه، جایگزین سرمایه‌های مالی و فیزیکی شده است، بنابراین ، هدف از این مقاله، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی است.
روش­شناسی: روش تحقیق، توصیفی و بر اساس اجرا از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق نیز کارکنان فدراسیون‌های ورزشی هستند و نمونه مورد نظر در این تحقیق 263 نفر از کارمندان فدراسیون‌های مختلف ورزشی تشکیل می دهند که از این میان 84 نفر مدیران ارشد (روسا، نایبان رئیس و دبیران) فدراسیون‌ها و 179 نفر نیز سایر کارکنان هستند که به طور تصادفی ـ طبقه­ای انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران، بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری‌شان رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
بحث و نتیجه­گیری: با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری کارکنان فدراسیون­های ورزشی در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه­ای افزایش یافته­است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از قابلیت‌ها و دارایی­های مهم سازمانی، می‌تواند به فدراسیون‌های ورزشی در خلق وتسهیم دانش موجود در سرمایه‌های فکری‌شان بسیار کمک کند و در آن‌ها «مزیت سازمانی پایدار» را افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


##Chen J. Zhu Z. and Xie H.Y (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical Study. Journal of Intellectual Capital. 5(1). PP: 195-212. ## Bontis N. (2001). Managing organizational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field.  IdeaGroup Publishing. PP: 271-301.## Rouhipanah Ali. Jajromizadeh Mohsen. Nikkar malihe. (2012). the effect of unseen resource of organization (social and intellectual capital) on knowledge management in Yazd ABFA. Third national system and industries engeering conference. [Article in Persian]## Seidaei eskandar. Ahmadi Ali. MoeinAbadi h. (2009). The history of the development of social capital and its relationship with social factors in Iran. Strategy of despair. 19(1). PP: 37-54.  [Article in Persian]## Armestrong M A. (2001). Handbook of Human Resource Management Practice. 8th edition. Kogan. ## Adler PS. Kwon S. (2002). Social capital: prospects for a new concept.  Academy of Management Review. 27(1). PP: 17-40.## Mehnam h. (2013). The role of spcial capital on the creation of intellectual capital in sport and youth of isdfahan. A Thesis submitted to degree of Master of Science in Sport Management. University of Tehran. [Article in Persian]## Bontis N. (2002). There is a price on your head: managing intellectual capital strategically. Business Quarterly. 5(1).PP:41-47.##Coleman JS. (1990). Foundations of social theory. Cambridge MA: Harvard University Press.##Iravani MJ. (2010). Intellectual capital, organizational excellence and Imam Khomeini committee. Conference on Management of intellectual capital and Organizational Excellence. Tehran. [Article in Persian]##Bontis N. Crossan M. Hulland j. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies. 39(4). PP: 437-466.##Cicourel AV. (1973). Cognitive sociology. Harmondsworth. England: Penguin Books.##Cohen D. Prusak L. (2001). In good company-how social capital makes organizations work. Harvard Business School Press. Boston. Massachusetts.## Esmaeilzadeh Ali. Setayesh Hossein. (2010). the relationship between intellectual capital and performance evaluation criteria listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of management acconting. 13(1). PP:23-39.  [Article in Persian]## Jacobs J. (1965). The death and life of great American cities. London: Penguin Books.## Leap T. Loughery P. Misty L. (1994). The stakeholder, Friendly firm. Business Horizons. 47(1). PP: 22-28.## Kogut B. Znder U. (1996). What do firms do? Coordination, identity and learning. Organization Science. 7(1). PP: 502-518.##.Kramer RM. Brewer MB. Hanna BA (1996). Collective trust and collective action: The decision to trust as a social decision. In R.M. Kramer & T.R. Tyler (Eds.). Trust in organizations. Frontiers of theory and research Thousand Oaks CA. PP: 357-389.##Misztal B. (1996). Trust in modern societies. Cambridge. England: Polity Press.##Zarei B. Chaghouei Yahiya. (2009). Effect of orientation on the formation and strengthening of social capital in the process. International Conference on Intellectual Capital Management.Zanjan 7 and 8 October 2009. [Article in Persian]##Kheirkhah Hoshyar. (2011). A Survey on Relationship between of social capital and intellectual capital of organization (Case study: Kurdistan education Organizations). University of Azad Islamic. Sanandaj unit. [Article in Persian]##