بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیأت‌های ورزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه و هدف: اماکن ورزشی بستر لازم برای اجرای برنامه‌های ورزشی بوده و مدیریت صحیح آن‌ها به طور مستقیم بر کمیت و کیفیت برنامه‌ها و رویدادهای ورزشی تأثیر می‌گذارد. از این رو تحقیق حاضر به شناسایی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیأت‌های ورزشی پرداخته است.
روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و به صورت میدانی بوده است. جامعه آماری شامل رؤسا و کارمندان ادارات ورزش و جوانان، رؤسای هیأت‌های ورزشی و همچنین مدیران اماکن ورزشی بوده که 290 نفر براساس جدول مورگان از پنج منطقه کشور شامل 12 استان به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته شامل 8 عامل سوق دهنده و 4 عامل بازدارنده و همچنین 52 گویه تنظیم شد و روایی آن توسط جمعی از اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی درونی آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 94/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از  نرم افزار SPSS(ver.15) ضمن استفاده از آزمون های توصیفی از آزمون های کولموگراف اسمیرنوف، توزیع دوجمله ای و فریدمن استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، تمامی عوامل شناسائی شده در دو گروه عوامل سوق دهنده و بازدارنده بر واگذاری اماکن ورزشی دولتی تحت نظارت ادارات ورزش و جوانان به هیأت‌های ورزشی در ایران تأثیرگذار بوده است. بر اساس نتایج آزمون    رتبه بندی فریدمن، افزایش فعالیت هیأت‌های ورزشی(31/5)، تأمین فضای تمرین(05/5) و افزایش همکاری با ادارات ورزش(05/5) و جوانان به عنوان مهم ترین عوامل سوق دهنده و همچنین کمی توجه به برنامه ریزی بلند مدت (02/3) و کاهش همدلی بین اعضاء هیأت در اثر وجود منافع مالی(49/2)، مهم ترین عوامل بازدارنده تعیین گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق و با تأکید بر حفظ عوامل سوق دهنده بر واگذاری اماکن ورزشی به هیأت‌های ورزشی، اصلاح عوامل بازدارنده برای بهبود عملکرد هیأت‌های ورزشی پیشنهاد می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


##gholamrezapor, m. (2010) . "evaluation of operational practices and determine the factors affecting the efficiency of mazandaran sport". amol, Shomal University. Master.## sayemiri, a. and z. izadi (2002). "measure and compare efficiency between private and cooperative production units." Economic research(48): 241-263.## hashemi, a. (2009). "consequences of privatization on productivity in Mashhad at indoor pools executive agents and customers" babolsar, Mazandaran University. master.##ahmadi, a., H. Mohammadzadeh, et al. (2006). "Explore the barriers and problems in the privatization exercise of private club owners view the city of Uremia". the first National City and sport in iran.##monavarian, a. (2002). "Privatization: A Comparative Approach." Process Management and Development Journal(53&54): 47-67.##Michie, J. and C. Oughton (2004)". Competitive balance in football: trends and effects, The sportsnexus.##Rahimi, a. (2007). "privatization", Tehran University publishing.##Hanke, S. H. (1987). Privatization and development, International center for economic growth.##Act IV program to develop economic, social and cultural development in Iran(2006).##Kashef, m. (2009). facilityand equipment management. tehran, bamdad publishing.##Olson, J. (2008). "facility and equipment management for sport directors."##Ghazanfari, M. (1998). Organizational culture and employee performance, influence and interact. the Third National Efficiency in iran.##Elahi, a., n. Sajadi, et al. (2009). "Barriers and approach economic development of Iran's football industry." Harkat Journal(1): 189-202.##Karegar, g. (2004). "Sport and country situation analysis to identify factors affecting the productivity of expert opinion and provide a model of efficiency", Tehran University. PhD.##pormossa, m. (2006). Tehran metropolitan urban sport spaces within the development paradigm. the firstNational City and sport in iran.##Central News: "Report examining the barriers to private sector participation in sports" (2012).##razavi, s. m. h. (2008). Sustainable development and popular participation in the development of urban sport spaces. Tehran Municipality in iran.##kiani, f. and M. fazelian (2009). Tools and privatization of financial institutions in business and sports clubs. the Seventh International Physical Education and Sport Sciences in iran.##Iranian Labor News Agency(ILNA): Sport transferable to the private sector, the blind development of sport in Lorestan, http://ilna.ir/67460.(2013)##Elahi, a., m. godarzi, et al. (2007). "Evaluation of the professional football league in Iran and compare it with the professional football league in Japan." Harkat Journal(27): 55-71.##Padash, d. (2011). "Social and legal factors affecting the valuation of private clubs." Harkat Journal(11): 23-53.##Michie, J. and C. Oughton (2005). "The corporate governance of professional football clubs in England." corporate governance: An international review 13(4): 517-531.##gharekhani, h., m. ehsani, et al. (2010). "Review the most important economic barriers to privatization football clubs." Research in Sport Sciences Journal(9): 125-138.##ramazaninezhad, r. (2009). "Motivations of participants in the sport of public open spaces." Harkat Journal(2): 5-19.##tavakolli, s. and s. m. h. razavi (2007). Comparison of state and private Principals concerned privatization exercise barriers in Qom. first International Sport Management in mazandaran.##Shamsaei, n. (2009). "Examining the status of private sports club with an emphasis on employment of Ilam." olympic Journal 17(4): 63-72.##yosefi, b. and k. kadimi (2005). Describes the employment of private sports clubs. first International Sport Management in Isfahan.##Arefian, y. (2006). Evaluation of privatization policy and its problems in physical education from the perspective of managers province. babolsar, mazandaran University. master.##razavi, s. m. h. (2007). "privatization, decentralization and transfer tasks athletics NOCs." olympic Journal 14(1): 65-76.##alizadeh, m. h. (2006). Investigate ways to increase productivity premises, facilities and sports equipment, Ministry of Science, Research and Technology Institute of Sport Science and Physical Education. master.##Borna News: "Interview with Ahmad RasouliNejad, Legal Assistant Minister of Sports and Youth Affairs, Parliament and provincial coordination. Sport federations transfer rate of agreement." http://www.bornanews.ir/120176. (2013)##ghasemzadeh, e., s. amirnejad, et al. (2013). "Customer satisfaction survey of service quality in public and private indoor pools." Shomal Journal of Management and Physiology in Sport 1(1): 49-58.##bahlake, t. (2005). "Factors satisfying customers, private indoor pools." Harkat Journal(37): 49.##hashemi, m. (2007). Compare the customer satisfaction of public and private pools, indoor Mazandaran province. amol, Shomal University. Master##poriran, z. (2008). Examination of the quality service indoor pools Mashhad. amol, Shomal University. master.##Constitution of council Sports: Approved by the Vice President and Head of Physical Education Department.(2004).##narimani, m. (2002). "Evaluation of outcomes and barriers to privatization of power repair companies." master.##Iran Book News Agency (IBNA): Interview with the President of the Federation pahlevani and zourkhanei." http://www.ibna.ir/157. (2012).##foroghipor, h. (2011). "Sport productivity assessment from the perspective of Physical Education Teachers Hamedan." Harkat Journal(11): 79-97.##amiri, m., m. Safari, et al. (2013). "Define and prioritize obstacles privatization and private sector participation in the development of sport." Sport management Journal 5(4): 83-106.##Doherty, A. and M. Murray (2007). "The strategic sponsorship process in a non-profit sport organization." Sport Marketing Quarterly 16(1): 49-59.##khabiri, m. and a. Elahi (2005). "Comparison of Professional Football League clubs in Iran according to the criteria selected by UEFA and clubs in Japan, South Korea, UAE and Turkey." Research in Sport Sciences Journal(8): 15-34.##