بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

مقدمه و هدف: کناره گیری از ورزش حرفه ای، یک مساله اجتناب ناپذیر در زندگی حرفه ای هر ورزشکاری است و در سال های اخیر نگرانی در مورد آن بطور قابل توجهی افزایش یافته است. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه ای استان مازندران بود.
روش شناسی: روش تحقیق  ترکیبی شامل اکتشافی و پیمایشی بود. در مرحله اول با استفاده روش نمونه گیری زنجیری و از طریق مصاحبه هدفمند 25 عامل کناره گیری ورزشکاران حرفه ای شناسایی شد و در مرحله بعد بر اساس آن پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت تدوین شدکه پس از تایید روایی محتوایی و پایایی (85/0=α) در بین نمونه ها توزیع شد. تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS  انجام شد. 57 مرد و 18 زن ورزشکار با میانگین سنی24/7±26/27 سال و سابقه ورزشی 36/6± 43/12 سال با سطوح مختلف قهرمانی باشگاهی تا المپیک از بین رشته های مختلف ورزشی بر اساس روش زنجیری انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند.
یافته ها: نتایج نشان داد که 24 درصد ورزشکاران کناره گیری کرده، در کسوت مربی گری ارتباط خود را با ورزش حفظ کرده بودند. از کل عوامل بترتیب 1- آسیب دیدگی؛ 2- باند بازی و بی عدالتی در رقابت های انتخابی؛ 3- عدم وجود حمایت های مالی مستمر؛ به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج یک نمای کلی از دلایل پایان حرفه ای ورزشکاران را نشان می دهد که می تواند با بینش بیشتری سبب ارائه طرح مداخلاتی مفید جهت ورزشکاران حرفه ای و هم چنین سازمان های ذیربط به ویژه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شود.
 

کلیدواژه‌ها


##Saatchi, M. (2007) ProductivityPsychology(Industrial PsychologyofWork andOrganizationalPsychologyApplied) .nshrediting.Sixth edition.##Taylor J, Ogilvie B, (2001). "Career transition among athletes: is there life after sports?" In: J, M, Williams, ed, Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance, Mountain View, CA: Mayfield, PP: 480-496.##Alfermann, D., & Stambulova, N. (2007). Career transitions and career termination. In G. Tenen­baum & R.C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd ed., pp.712-736). New York: Wiley.##Bloom, B. S. (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine Books.##Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. The Sport Psycholo­gist, 13, 395-417.##Salmela, J.H. (1994). Phases and transitions across sports career. In D. Hackfort (Ed.), Psycho-social issues and interventions in elite sport (pp. 11-28). Frankfurt: Lang.##Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transitions faced by athletes. In M. Weiss (Ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (pp. 507-527). Morgantown, WV: Fitness Information Technology andExercise, 5, 7-20.##Stambulova, N. (1994). Developmental sports career investigations in Russia: A post-perestroika analysis. The Sport Psychologist, 8, 221-237.##Stambulova N, Alfermann D, Statler T, Cote J.(2009). "ISSP Position Stand: Career Development and Transitions of Athletes", International journal of sport and exercise psychology, No: 4, PP: 395-412.##Alfermann, D., & Stambulova, N. (2007). Career transitions and career termination. In G. Tenen­baum & R.C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (3rd ed., pp.712-736). New York: Wiley.##Wylleman, P., Alfermann, D., and Lavallee, D. (2004). Career transitions in sport. European perspec­tives. Psychology of Sport and Exercise, 5, 7-20.##Taylor J, Ogilvie B, 2001. "Career transition among athletes: is there life after sports?" In: J, M, Williams, ed, Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance, Mountain View, CA: Mayfield, PP: 480-496.## Moesch Karin, Mayer Cecilie, Elbe Anne-Marie. (2012). Reasons for Career Termination in Danish Elite Athletes: Investigating Gender Differences and the Time-point as Potential Correlates, Sport Science Review, Vol. 21, Issue 5-6, pp. 49-68  http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=12683&postid=3628920##Sinclair, D. A., and Orlick, T. (1993). Positive terminations form high-performance sport. The Sport Psychologist, 7, 138-150.##Alfermann, D. (2000). Causes and consequences of sport career termination. In D. Lavallee & P. Wylleman (Eds.), Career transitions in sport: International perspectives (pp. 45-58). Morgan­town, WV: Fitness Information Technology.##Taylor J, Ogilvie B, 1994. "A conceptual model of adaptation to retirement among athletes", Journal of Applied Sport Psychology, No: 6, PP: 1-20.##Stambulova, N. (2003). Symptoms of a crisis-transition: A grounded theory study. In N. Hassmén (Ed.), SIPF Yearbook 2003 (pp. 97-109). Örebro: Örebro University Press.##Wylleman, P., Theeboom, M., & Lavallee, D. (2004). Successful athletic careers. In C. Spielberger (Ed.), Encyclopedia of applied psychology. Vol. 3 (pp. 511-517). New York: Elsevier.##Huang, Z., Schmidt, U., Hackfort, D., & Si, G. (2001). Career transition of former elite athletes: Preliminary results of a cross-cultural study between China and Germany. In A. Papaioannou, M. Goudas, & Y. Theordorakis (Eds.), 10th World Congress of Sport Psychology: Vol. 5. Cross Cultural Sport Psychology (pp.8-10). Thessaloniki: Christodoulidi Publications.##Ristolainen, L., Kettunen, J. A., Kujala, U. M., & Heinonen, A. (2012). Sport injuries as a main cause of sport career termination among Finnish top-level athletes. European Journal of Sport Science, 12, 274-282.##Mihovilovic M. (1968). "The status of former sportsmen", International Review for the Sociology of Sport, No: 3, PP: 73-96.##Svoboda B, Vanek M. (1982). "Retirement from high level competition, In T, Orlick, J, T, Partington, & J, H, Salmela (Eds,), Proceedings of the 5th World Congress of Sport Psychology, Ottawa, Canada: International Society of Sport Psychology, PP:166-175.##Sinclair, D. A., & Orlick, T. (1993). Positive terminations form high-performance sport. The Sport Psychologist, 7, 138-150.##Wylleman P., DeKnop P., Menkehorst H., Theeboom M., Annerel J., (1993). "Career termination and social integration among elite athletes", In Marthinus, M, Jantjie, Psychological effects of retirement on elite athletes, Doctoral Thesis, Stellenbosch University.##Park S, Tod D., Lavallee D. (2012). "Exploring the retirement from sport decision-making process based on the transtheoretical model", Psychology of sport & exercise, doi: 10.1016/j, Psychsport, 2012.02.003.##Patsourakou, Ekaterini. (2012). Perceptions about career termination among Greek female elite athletes, MPhil Theses (Sport, Exercise and Health Sciences) Loughborough University  https://dspace.lboro.ac.uk/2134/6253##Hemmatinezhad M., Benar N., Hashemi M, Moemeni S.(2013). The causes of career termination from sport and their relationship to post-retirement difficult among professional athletes in Iran. International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (1), 111-116. Available online at http: www.ijssjournal.com##Mazin R. Hatamleh .(2013).The Life Transitionsof High Performance Athletes Retirementfrom Sport.European Scientific Journal April 2013 edition vol.9, No.11, pp. 336-353.##Trend News. (2013) Transparency International Corruption Perceptions Index 2013. Retrieved Dec. 3, 2013.Fromhttp://en.trend.az/regions/iran/2217765.html##Nadeem, H.& Sahay, R. (1996). Do Government Wages Cuts Close Budget Deficits? COSTS Of Corruption. Staff Papers,International MONETARY fund (43), 754-758.##Liiv,M.L. (2004). The causes of Administrative corruption. Hypotheses central and eastern Europe. university of Tartu, department of public administration, requirements for the masters degree of public administration.##