ارزیابی مقایسه‌ای دیدگاه مدیران صنایع در خصوص مزایای اکتسابی صنعت از ایجاد ارتباط با دانشگاه (مطالعه‌ی موردی: بخش تولیدی صنعت ورزش ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی کرمان،کرمان، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که در دهه‌های اخیر در بسیاری از صنایع و دانشگاه‌های دنیا به عنوان راهکارهایی جهت افزایش درآمد، ارتقای علمی دانشگاه‌ها و صنایع و در نهایت توسعه‌ی کشور مطرح شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی مزایای اکتسابی بخش تولیدی صنعت ورزش از ایجاد ارتباط با دانشگاه در گستره‌ی جغرافیایی ایران بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با توجه به روش تحقیق از نوع توصیفی‌تحلیلی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی صنعت اِشام 2008 استفاده شد که ضریب پایایی آن بر اساس روش آلفای کرونباخ (86/0=α) محاسبه گردید. جامعه‌ی آماری تمامی شرکت‌های تولیدکننده‌ی محصولات ورزشی سراسر ایران بوده است (220=N) که تعداد 140 شرکت، نمونه‌ی تحقیق را تشکیل دادند. جهت تجزیه­وتحلیل یافته‌های پژوهش از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (آزمون فریدمن، یومن­ویتنی و کروسکال والیس) و با استفاده از نرم‌افزار Spss استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از آزمون فریدمن از میان عوامل مورد بررسی انواع مزایای اکتسابی صنایع از ایجاد ارتباط با دانشگاه، عامل تولید به عنوان مهم‌ترین عامل شناسایی شد؛ همچنین بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس اختلاف معناداری بین دیدگاه مدیران در خصوص عوامل مورد بررسی مزایای اکتسابی صنعت از برقراری ارتباط با دانشگاه بر حسب سطح تحصیلات، سابقه­‌ی کاری و گستره‌ی فعالیت شرکت‌ها وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی برای صنایع تولیدی محصولات ورزشی مهم‌ترین عامل جهت ارتباط با دانشگاه‌ها کسب منافع و مزایا به صورت مستقیم بوده که همانا این منافع و مزایا همان توسعه‌ی تولیدات شرکت بوده است.

کلیدواژه‌ها


##Weiss, Atmar (2011), Principles of Sociology of Sport, Kramtallh translation firm, Reed Publishing Press, 336 pp., Tehran.##Mercy, MM (2008), sociological reflection on the commercialization of sport, travel magazine, No. 32, pp. 161-186.##Ghafouri, F. et al (2004), studying physical education professionals' attitudes to the role of the mass media (radio, television and newspapers) in the public interest and public athletics, travel magazine, no. XVI, Ss57-78.##Qyamyrad, Amir and colleagues (2009) studied marketing strategies to promote sports in the country, moving magazine.##Kazemi, M. (2008), the study of the price of sports marketing mix elements of professional football leagues and leagues comparing the current situation with South Korea and Japan, Journal of movement and exercise, the sixth, Volume II, No. 12, pp. 121 -132.##David K.Stotlar (2009) Developing Successul Sport Marketing Plan, 3rd Edition.##Vedovello, C. (1998) Firms’ R&D Activity and Intensity and the University– Enterprise Partnerships. Technological Forecasting and Social Change 58, pp. 215– 226.##Brown, G., (2006) Meeting the Productivity Challenge. A Strong andStrengthening Economy: Investing in Britain’s Future, HC968, UK Treasury, and London, available at: www. official-documents.co.uk##Anderson, M. (2000); “University- Industry Partnerships”; In Higher Education in the Unites States: An Encyclopedia; Edited by James Forest and Kevin Kinser, ABC- CLIO:  Santa Barbara California.##D.Hearn&Rodonez S.C.,(2004),Commercialization of Knowledge in Universities The Case of the Creative Industries”; Prometheus, Vol. 22, No 2##OECD (2001), “Knowledge Management in the Learning Society”. OECD##Barness, T. et al, (2002), Effective university-industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D project, European Management Journal, (20)(3), pp. 272-285.##Dodgson, M. (1991), the management of technological collaboration, Engineering Management Journal, August, pp. 187–192.##O’Toole, L. J., (1997), Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration, Public Administration Review, (57)(1), pp. 45-52.##Jafarnejad, A., et al (2006), examining the barriers and solutions to develop relationships between industry and universities in Iran, Knowledge Management, No. 71, pages 62-41.##Fayz, Davod. (2006), a conceptual model of university-industry development through the creation of incubators incubating the interface between industry and academia.##Aqajani, H., et al (2007) model to develop interagency cooperation between universities, government and industry, the Ninth Congress of the tripartite cooperation between government, industry and academia to national development.##Abrahimipor, H., et al (2007), Evaluation of the relationship between universities and industries of Medical Sciences, Journal of Health Management.##Ansari, MT and Fadaie amel, N. (2009), the relationship between the concrete manifestation of the entrepreneurial university and industry, rubber industry of extension Journal, Vol. XII, No. 51.##Abel, Khudayar et al (2009), the role of universities and centers of higher education in technology development in the oil industry, monthly energy range, the first year, No. 11-12.##Fayez, Ali and Meteor, A. (2011), assessment and prioritization of barriers to university-industry (a case study city of Semnan), Journal of Islamic Azad University of Garmsar leadership and management training, Issue 2, Pages (124-97 )##P. D’Este and P. Patel (2005), University-Industry Linkages in the UK: what are the actors determining the variety o interactions with industry?, SPRU Science and Technology Policy Research University o Sussex almer Brighton BN1 9QE.##Paula Andréa Segatto-Mendes and Mendes Natha (2006), University-Industry technological Cooperation or Energy Eiciency : A Case Study, Brazilian Administration Review.##Hanel, Petr and St-Pierre, Marc (2006), Industry–University Collaboration    by Canadian Manuacturingirms, Presented at the 26th Annual Conerence o the Technology Transer Society, Albany N.Y##Perkmann, Markus and Walsh, Kathryn (2007), University-Industry relationships and open innovation: towards a research agenda, Loughborough University.##Gulbrandsen, M (2005), “‘But Peter’s in it or the money’ – the liminality o entrepreneurial scientists”, VEST Journal or Science and Technology Studies, 18:49-76.##Ramos-Vielba, Irene. And fernández-Esquinas, Manuel and de-los-Monteros, Elena Espinosa (2010), Measuring university–industry collaboration in a regional innovation system, Akade´miaiKiado´ , Budapest.##Esham. M(2008),Strstegies to develop University-Industry linkages in Sri Lanka, National Education Commission Sri Lanka.##Melkers, J., Bulger, D., and Bozeman, L (1993) Technology transer and economic development. In Bingham, R., Mier, R., editors. Theories of local economic development. Newbury Park (CA): Sage.##Memari, J. et al (2009), the sports industry's marketing mix modeling, motion magazine, No. 35, pp: 67-47.##Fayez, Ali and shahabi, A. (2011), assessment and prioritization of barriers to university-industry (a case study city of Semnan), Journal of Islamic Azad University of Garmsar leadership and management training, Issue 2, Pages (124-97 )##Shafii, M (2004), the relationship between universities and industry, the main obstacles and strategies for development, Proceedings of the Eighth Congress of cooperation between government, academia and industry for national development, pp. 153-142, Amirkabir University of Technology, Tehran, 26 and 24 December 1383.##Barluenga, María (2010) International Project Manager, Enhancing University-Industry Relations, 1st Training Module: Strategic Implementation of University-Industry Cooperation.##