بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاههای شوشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه کردستان،کردستان،ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه کردستان،کردستان،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی و خرید بلیط مسابقات و کالاهای ورزشی ضامن بقا و ادامه حیات سازمان های ورزشی است. شناخت انگیزه های مشارکت مشتریان در رویدادهای ورزشی می تواند به برنامه ریزی برای حضور آنها کمک فراوانی کند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی دانشگاهی است.
روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دانشگاههای شهرستان شوشتر تشکیل می دهند که از میان آنها 270 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و ابزار مورد استفاده عبارتند از دو پرسشنامه که یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری پرسشنامه استاندارد پونس و همکاران (2006) مربوط به جهت گیری مشتریان به حضور در رویدادهای ورزشی. از آمار توصیفی و استنباطی شامل کولموگروف-اسمیرنف، همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه­ها استفاده شده است.
یافته ­ها: نتایج نشان می دهد که متغیرهای اجتماعی (886/0)، شناختی (788/0) و احساسی (779/0) به ترتیب اولویت تأثیر مثبت و معنی دار بر جهت گیری دانشجویان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی دانشگاهی می گذارند.

بحث و نتیجه گیری: مطابق نتایج، فراهم نمودن محیط مناسب جهت تسهیل فرایند اجتماعی شدن، تخلیه هیجانات و شناخت از طریق نهاد ورزش برای افراد حاضر در میادین ورزشی و همچنین ترغیب افراد دیگر به حضور از ضروریات است

کلیدواژه‌ها


##Naderianjahromi, Masoud. (1389). Foundations of Sport Sociology , Tehran, Bamdad Ketab, Publication. ##Pons, F; Mourali, M and Nyeck, S. (2006). Consumer Orientation toward Sporting Events Scale Development and Validation, Journal of Service Research; 8; 276.##Hill, B and Green, Ch. B. (2012). Repeat participation as a function of program attractiveness, socializing opportunities, loyalty and the sportscape across three sport facility contexts, Sport Management Review, 15, 485–499. ##Izzo, M.G; Munteanu, C; Langford, B.E; Ceobanu, C; Dumitru, I & Nichifor, F. (2011). Sport fans’ motivations: an investigation of Romanian soccer spectators. Journal of International Business and Cultural Studies. 1-13.##Afthinos, Y., Theodorakis, N. D., & Nassis, P. (2005). Customers’ expectations of service in Greek fitness centers: Gender, age, type of sport center, and motivation differences. Managing Service Quality, 15, 245–258.##Diehl, M., & Berg, K. M. (2006). Personality and involvement in leisure activities during the third age: Findings from the Ohio longitudinal study. Annual Review of Gerontology & Geriatrics, 26, 211–226.##Philipp, S. F., & Brezina, S. (2002). Differences among African Americans and Euro-Americans in reasons for sports participation. Perceptual and Motor Skills, 95, 184–186.##Green, B. C. (2005). Building sport programs to optimize athlete recruitment, retention, and transition: Toward a normative theory of sport development. Journal of Sport Management, 19, 233–253.##Broh, B.A., 2002. Linking extracurricular programming to academic achievement: who benefits and why? Sociology of Education 75, 69–91.##Henderson, K. H., Casper, J. M., Dern, L., Wilson, B. (2012). Assessing the importance and outcomes of Senior Games participation. Journal of Park and Recreation Administration, 30(1), 19-35.##Wann, D. L. (1995), “Preliminary Validation of the Sport Motivation Scale,” Journal of Sport and Social Issues, 19 (1), 377-97##Cialdini, R. B. (2000), Influence: Science and practice, 4th ed. Boston: Allyn & Bacon.##Snyder, C. R; Lassegard, M and Ford, C. E. (1986), “Distancing after Group Success or Failure: Basking in Reflected Glory and Cutting Off Reflecting Failure,” Journal of Personality and Social Psychology, 51, 382-8.##Venkatraman, M. and MacInnis, D. (1984), “Epistemic and Sensory Exploratory Behaviors of Hedonic and Cognitive Consumers,” in Advances in Consumer Research, Elizabeth Hirschman and Morris Holbrook, eds. Provo: UT, Association for Consumer Research, 102-7.##Todd, M. N & Kerry A. K. (2009). The Impact of Fantasy Football Participation on NFL Attendance, International Atlantic Economic Society.##Cronin, J; Michael, JR; Brady, K; Tomas, G and Hult, M. (2000). Assessing the effects of quality, value and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments, Journal of Retailing Vol. 76, No. 2 2000.##Zhou, Y., & Ap, J. (2009). Residents' Perceptions towards the Impacts of the Beijing 2008 Olympic Games. Journal of Travel Research, 48(1), 78-91. ##Koozechian, Hashem; Khatibzadeh, Mehdi & Honarvar, Afshar. (1390).The role of sport tourism service quality dimensions in sport tourists’ satisfaction. Sport management studies and Movement Science, 2, 19-32.##Hansen, H and Gautheir, R. (1992). Factors affecting attendance at professional sporting events, Journal of sport management, 3(1), PP: 15-32.##Hashemi Siavoshani, Mohammad, (1382). An investigation of attracting financial support for sports teams, Master thesis, Tarbiat Moalem university. ##Ghasemi, Vahid. (1389). Structural equation modeling with applications in social research Amos Graghics, Publication of sociologists.##Mohammadi, Mitra; Siadi, MohammadAmin & SiedAmeri, MirHosein. (1393). Journal of Sport Management and motor behavior, 19, 97-110.##ParsaMehr, Mehrban; Niknejad, Mohammadreza & Rasolinejad, SiedPoya. (1393). Journal of Sport Management and motor behavior, 19, 187-196.##Asztalos, M; Wijndaele, K; Bourdeaudhuij, I. D; Philippaerts, R; Matton, L; Duvigneaud, N; Thomis, M; Lefevre, J and Cardon, G. (2012). Sport participation and stress among women and men, Psychology of Sport and Exercise 13, 466e483. ##Richards, G., & Palmer, R. (2010). Eventful cities: Cultural management and urban revitalisation.Amsterdam: Butterworth- Heinemann.##Arcodia, C., & Whitford, M. (2007). Festival attendance and the development of social capital. Journal of Convention & Event Tourism, 8(2), 1–18.##Moscardo, G. (2008). Analyzing the role of festivals and events in regional development. Event Management, 11(1–2), 23–32.##Reid, S. (2008). Identifying social consequence of rural events. Event Management, 11(1–2), 89–98.##Robertson, M; Rogers, P & Leask, A. (2009). Progressing socio-cultural impact evaluation for festivals.Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1(2), 156–169##Small, K; Edwards, D & Sheridan, L. (2005). A flexible framework for evaluating the socio-cultural impacts of a (small) festival. International Journal of Event Management Research, 1(1), 66–77.##Wood, E. (2005). Measuring the economic and social impacts of local authority events. International Journal of Public Sector Management, 18(1), 37–53.##Liu, Y-D. (2013). Socio-Cultural Impacts of Major Event: Evidence From the 2008 European Capital of Culture, Liverpool, DOI 10.1007/s11205-013-0245-7.##Palmer, R. (2004). European cities and capitals of culture: Study prepared for the European Commission, part 1. Brussels: Palmer-Rae Associates.##Kahle, L. R & Riley, Ch. (2004). Sport marketing and the psychology of marketing communication. Lawrence Erlbaum Association, publishers, Mahwah, New Jersey.   ##Rajabi, Malek; Soltanhoseini, Mohammad; Razavi, Mohammad Hosein & Hoseini, Seed Emad. (1391). The role of the media and sports fans attracting private sector investment in athletics, 13, 93-106.##Patton. R and Burlington, v. (2004). Factors affecting spectator attendance at men NCCA division one soccer games, 7(2), PP: 23-33.##Hall, J; O Mahony, B and Vieceli, J. (2010) An empirical model of attendance factors at sport sporting events, International Journal of Hospitality Management, 29, 328-334.##Parsamehr, M; Balgorian, M & Saidimadani, M. (2013). An investigation of social capital and sport participation among adolescents, Sport management studies, 17, 109-127. ##