اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد خوراسگان،خوراسگان،ایران

2 استادیار تربیت و علوم ورزشی،گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد نجف آباد،اصفهان، ایران

3 استادیار تربیت و علوم ورزشی،گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد خوراسگان،خوراسگان،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهشگران و مربیان اعتقاد دارند که نوع جهت دهی کانون توجه افراد می تواند تاثیر فوری بر اجرای آن ها داشته باشد. هدف این تحقیق ، بررسی اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی است.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام می شود. 60 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با دامنه سنی 18 تا 30 سال، شرکت کننده در درس تربیت بدنی(2) که همگی راست دست و با تکنیک صحیح سرویس تنیسی والیبال آشنا بودند، به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان شرکت کننده در این تحقیق مشارکت کردند. شرکت کننده ها بعد از مشخص شدن اضطراب صفتی، با سیاهه SCAT و حذف افراد دارای اضطراب صفتی بالا و پایین، به منظور متجانس کردن افراد شرکت کننده، به دو گروه 30 نفری کانون توجه مربوط و نامربوط تقسیم شدند. دقت سرویس آزمودنی ها با استفاده از آزمون ایفر اندازه گیری، و برای ایجاد شرایط فشار روانی از روش مقایسه مجازی استفاده شد.
یافته ها:نتایج آزمون تی مستقل، نشان می دهدکه بین نمرات آزمودنی ها، به تفکیک توجه مربوط و نامربوط تفاوت معنادار آماری وجود دارد (05/0p بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق وقتی از افراد خواسته می شود توجه مربوط به تکلیف داشته باشند آن ها سعی می کنند حرکات خود را به صورت گام به گام کنترل کنند در مقابل، توجه نامربوط به تکلیف به افراد اجازه می داد فرآیندهای خودکار و ناهوشیار حرکات را کنترل کنند، در نتیجه منجر به اجرای موثرتری می شد.

کلیدواژه‌ها


##Wulf, G.(2007). Attention focus and motor learning: A review of 10 years of research, E-Journal Bewegung and Training,1(2), 4-14.##Raoul, R. D., oudijanse, R., van D. e., Langenberg, R. I.(2002). Aiming at a far target under different viewing condition: visual control in basketball Jump shooting. Journal of Human movement Sciences, 21, 457-80.##Wine, J.(1971). Test anxiety and direction of attention. Psychological Bulletin, 76, 92-104.##Vance, J., Wulf, G., Tollner, T., McNevin, N., & Mercer, J.(2004). "EMG Activity as a function of the performer focus of attention".Journal of Motor Behavior, 36, 450-459.##Wulf, G., Landers, M., Lewthwaite, R., & Töllner, T.(2009). "External focus instructions reduce postural instability in individuals with Parkinson disease". Physical Therapy, 2, 162-168.##Masters, R. S.(1992). Knowledge, nerves and know-how: The role of explicit versus implicit knowledge in the breakdown of a complex motor skill under pressure. British Journal of Psychology, 83,343-358.##Masters, R. S., Polman, R. C., & Hammond, N. V.(1993). "Reinvestment": A dimension of personality implicated in slilll breakdown under pressure. Personality and Individual Difference, 14, 655-666.##Masters, R. S.(2000). Theoretical aspects of implicit learning in sport. International Journal of Sport Psychology, 31, 530-541.##Pijpers, J. J., Oudejans, R. R., & Backer, F. C.(2005). Anxiety-induced changes in movement behaviour during the execution of a complex whole-body task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 58, 421-445.##Hardy, L.(1996). Testing the predictions of the cusp catastrophe model of anxiety and performance. Sport Psychologist, 10,140–156.##Baumeister, R. F.(1984). Choking under pressure: Self–consciousness and paradoxical effects of incentives on skillful performance. Journal of personality and Social Psychology, 46,610-620.##Mesagno, C.(2006).Investigating the use of choking intervention strategies with choking-susceptible athletes. Unpublished doctoral dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia.##Baumeister, R. F., Showers, C. J.(1986). A review of paradoxical performance effects: Choking under pressure in sports and mental test. European Journal for Social Psychology, 16,361-383.##Wang, J.(2002). Developing and testing an integrated model of choking under pressure in sport, PHD dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia.##Lewis, B. P., Linder, D. E.(1997). Thinking about choking? Attentional processes and paradoxical performance. Personality and Social Psychology, 23,937-944.##Reeves, J. L.(2005). Attention and performance: When does choking under pressure occur and what is the debilitating source? Unpublished doctoral dissertation. Florida State University, USA.##Tanaka, Y., Sekiya, H.(2010). The Relationships between Psychological/Physiological Changes and Behavioral/Performance Changes of a Golf Putting Task under Pressure. International Journal of Sport and Health Science, 8, 83-94.##Jackson, R. C., Ashford, K. J., Norsworthy, G.(2006). Attentional focus, dispositional reinvestment, and skilled motor performance under pressure. Journal Sport Exercise Psychology, 28,49-68.##Worthy, D. A., Markman, A. B., Maddox, W. T.(2009). Choking and excelling under pressur in experienced classifiers. Attention, Perception, & Psychophysics, 4, 924-935.##Otten, M.(2009). Choking vs. Clutch performance: a study of sport performance under pressure. Journal Sport Exercise Psychology, 31, 583-601.##Gucciardi, D. F., Dimmock, J. A.(2008). Choking under pressure in sensorimotor: Conscious processing or depleted attentional resources? Psychol Sport Exerc, 9,45-59.##Land, W. M.(2007). Facilitation of automaticity: Sport-relevant vs. non-relevant secondary tasks, MSc Dissertation,USA. Florida State University.##Vaez mousavi, M. K, Intorduction to physical Education, sport psychology wiki, Tehran Ministry of science Research and Technology. ##Tejary, F.(1999). Comparison of key players and competitive state anxity and basketball store. Ms Thesis faculty of physical Education and sport sciences Kermanshah University.##Ehrlenspiel, F.(2006). Choking under Pressure-Attention and Motor Control in Performance Situations. master's thesis. Humanwissenschaftlichen Fakultat der universitat Potsdam.##Beillock, S. L., Carr, T. H., MacMahon, C., Starkes, J. L.(2002). When paying attention becomes counter productive: Impact of devided versus skill-focused attention on novice and experienced performance of sensorimotor skills. Journal of Experimental Psychology, 8,6-16.##Beilock S. L., Kulp C. A., Holt L. E., Carr T. H. (2004). More on the fragility of performance: Choking under pressure in mathematical problem solving. Journal of Experimental Psychology General, 133,584–600.##Bakhshayesh, H.,Bahmani, F., ShafieNia, P., Kamali, M.(1391). Effect of Self-Consciousness and Attention on Choking under Pressure on Disabled Athletics in open and closed Skill of wheelchair basketball.Journal ofDisabilityStudies, 2, 1-11.##Beilock S. L., Holt L. E. (2007). Embodied preference judgments. Can likeability be driven by the motor system? Psychological Science, 18, 51-57.##Reeves,  J. L., Tenenbaum, G., Lidor, R.(2007). Choking in front of the goal: The effects of self-consciousness training. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5, 240-254.##