تاثیر تجربه ی مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده در آموزش یک مهارت حرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:روش بازخوردهی مربیان در یادگیری وآموزش مهارت­­های ورزشی تاثیر به سزایی دارد ولزوم بررسی چگونگی ارائه بازخورد افزوده از سوی مربیان با تجربه کاری متفاوت، در جامعه ورزشی احساس می­شود. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تجربه مربیان بر کیفیت بازخورد افزوده، در هنگام آموزش یک مهارت حرکتی ­است.
روش شناسی: جامعه­ی آماری این مطالعه، مربیان تربیت بدنی شهر مشهد هستند.از بین داوطلبان واجد شرایط، هجده نفر بطور تصادفی به دو گروه 9 نفره مربیان با تجربه و کم تجربه(با سابقه ی بالای 5سال و زیر 3 سال) تقسیم شدند. مربیان طی یک جلسه،پس از20 دقیقه آموزش تاس بدمینتون، از طریق بازخورد افزوده، تکنیک دانش آموزان را طی20 دقیقه تمرین اصلاح ­کردند. جهت ارزیابی کیفیت بازخورد افزوده مربیان، براساس ملاک های بازخورد افزوده؛ شامل هدایت، محتوای تکنیکی، هدف، نوع، زمان و ارتباط ،از گروه­ها فیلمبرداری و ضبط صدا به عمل آمد. سپس با کمک سه مربی با تجربه­ی دیگر بازخورد مربیان مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت از آزمون ناپارامتری خی دو برای تجزیه و تحلیل آماری در سطح معنی داریp≤0.05 استفاده شد.
یافته­ ها:بر اساس نتایج حاصل، از حیث فراوانی،مربیان باتجربه بازخورد افزوده بیشتری به ورزشکاران می­دادند. همچنین مربیان با تجربه،از بازخوردافزوده با محتوای تکنیک اختصاصی وهدف اصلاحگری وارزشگذاری مثبت بیشتریاستفاده نموده، اغلب بازخوردهای کلامی و مرتبط به بازخورد قبلی را به کار می­برند. در مقابل، مربیان کم تجربه از بازخورد افزوده بامحتوای تکنیکی عمومی­تر و هدف ارزشگذاری منفی بیشتری استفاده نموده و سهم بازخوردهای غیر کلامی و نامرتبط به بازخورد قبلی در آنان بیشتر است.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می­توان نتیجه گرفت در طی فرآیندآموزش و تمرین، سطح تجربه­ی مربی تاثیر زیادی در کیفیت بازخورد افزوده­ی وی داشته، که احتمالا می­تواند از عوامل موفقیت مربیان با تجربه نسبت به کم تجربه­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


##Nasri, L., Bahram, A., Hemayat talab. R.,(2014) The effect of reducing the frequency of feedback and practice on motor learning generalized program in a timing sequential task, Sport Management and Motor Behavior Journal.(20): 15-22.##Magill, R.A. (2011). Motor learning and Control: Concepts and applications (9th Ed.). New York: McGraw-Hill pp.110-134.##Coker, C. A., Fischman, M.G., Oxendine, J.B. (2006). Motor skill learning for effective coaching and performance, In J. M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance, New York: McGraw-Hill Companies. 5th ed, pp: 18-40.##Song .S (2008), Consciousness and the consolidation of motor learning. Behavioral Brain Research, (196) 180–186.##Schmidt, R., Lee, T. (2011). Motor Control and Learning: a behavioral emphasis, fifth edition, Human kinetics, pp.135-174.##Newell, K.M, Morris, L.R, Scully, D.M, (1985). Augmented information and the acquisition of skill in physical activity. Exercise and Sport Sciences Reviews (13): 235- 261.##Smoll, F.L., Smith, R.E., (2006). Development and implementation of coach training programs: Cognitive-behavioral principles and techniques. In J. M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance New York: McGraw-Hill Companies, (5th Ed), pp: 453-475.##Gearity, B., Murray, M.A., (2011). Athletes’ experiences of the psychological effects of poor coaching, Psychology of Sport and Exercise (12):213-221.##Schmidt, R. A, Lee, T. D, (2005). Motor control and learning: A behavioral emphasis Champaign, IL: Human Kinetics (4th ed.), pp: 45-53.##Smith, R.E, (2006). Positive reinforcement, performance feedback, and performance enhancement. Performance, New York: McGraw-Hill Companies. (5th ed), pp: 41-57.##Bortoli, L., Bertollo, M., Messina, G. (2010). Augmented feedback of experienced and less experienced volleyball coaches: A preliminary investigation. Italy social behavior and personality, (38, 4): 453-460. ##Tan, S.K.S. (1996). Differences between experienced and inexperienced physical education teachers’ augmented feedback and interactive teaching decisions. Journal of Teaching in Physical Education. (15) 151-170.##Avila, L., Chiviacowsky, S., Wulf, G. (2012). Positive social-comparative feedback enhances motor learning in children. Psychology of Sport and Exercise, (13, 6): 849-853.##Abbas Zadeh, A., Taheri, H., Heirani, A., Yousefi, B. (2012). Effect of Procedures Augmented Feedback Presentation (after Successful and Unsuccessful Trials), on Learning and Error Detection Capability, in Force-Produce Task, Sport Management and Motor Behavior Journal, (3): 99-110.##Chen, D.D. (2001). Trends in augmented feedback research and tips for the practitioner. JOPERD, (72, 1): 32-36.##Markland, R, Martinek, T. J, (1988). Descriptive analysis of coach augmented feedback given to high school varsity female volleyball players. Journal of Teaching in Physical Education (7): 289-301.##Turolla, M., Robazza, C., Morandi Baroni, R. (1999). Feedback nella relazione didattica: Confronto tra insegnanti esperti e principianti di ginnastica artistica [Feedback in the instructional setting: Comparison between expert and novice artistic gymnastic teachers]. Educazione Fisicae Sport nella Scuola, (159/160): 12-20.##S. Kantak. S.H, J, Winsteina., C,(2012). Learning–performance distinction and memory processes for motor skills: A focused review and perspective. Behavioural Brain Research (228):219– 231.##Magill, R. A. (2001). Augmented feedback in motor skill acquisition, In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), Handbook of sport psychology , NewYork: John Wiley & Sons,2nd ed., pp: 86-114.##Saeme. E., Porter. J., Ghotbi-Varzaneh. A., Zarghami .M, Maleki .F, (2011). Knowledge of results after relatively good trials enhances self-efficacy and motor learning. Journal of Psychsport. (13, 4):378-382.##Tzetzis, G., Votsis, E,. Kourtessis, T. (2008). The effect of different corrective feedback methods on the outcome and self confidence of young athlete, Journal of Sports Science and Medicine.(7) 371-378.##Mohammadi, F., Saiiari, A., Asefirad, A., Hoseini, .S.H, (2011). The Effect of Feedback Teacher-Determined Different Procedures on Error Estimation Accuracy in Non Athlete Students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (30):2379–2383.##Wulf, G., Su, J. (2007). An external focus of attention enhances golf shot accuracy in beginners and experts, Research Quarterly for Exercise and Sport, (78): 384-389.##Sullivan, K., Kantak, S.S., Burtner, P.A. (2008). Motor learning in children: feedback effects on skill acquisition, Physther. (88):720-732.##