ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان،گیلان، ایران

2 امیری

چکیده

مقدمه و هدف:در محیط پویا و غیر قابل پیش بینی عصر حاضر، سازمان ها با چالشی به نام مشروعیت سازمانی مواجهه هستند. بنابراین این پژوهش با هدف رابطه تامین منافع ذینفعان با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان انجام شد.
روش شناسی:روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. مدیران و کارشناسان تمامی فدراسیون ها(154n= )(مهمترین ذینفع اولیه) و مدیران بخش خصوصی درگیر در ورزش شهر تهران(215n=)(مهمترین ذینفع ثانویه)به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. از نرم افزار spss و amos برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهد تامین منافع فدراسیون های ورزشی به عنوان ذینفع اولیه با مشروعیت سازمانی رابطه معنی داری دارد(001/0, sig= 79/0r=). همچنین تامین منافع بخش خصوصی با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان رابطه دارد(001/0, sig= 81/0 r=). از  بین منافع فدرسیون های ورزشی، امور مربوط به اعزام تیمهای ورزشی به مسابقات برون مرزی با بار عاملی(85/0) و در بخش خصوصی هماهنگی بین وزارت ورزش باسایرنهادهای دولتی درارائه تسهیلات با بار عاملی (76/0) و در عامل مشروعیت بخشی وزارت ورزش و جوانان، موافقت اکثر ذینفعان در جامعه با فعالیتهای وزارت ورزش با بار عاملی (70/0) بیشترین اهمیت رادارد .
بحث و نتیجه ­گیری:نتیجه گیری می شود که توجه به منافع و انتظارات ذینفعان می تواند بر مشروعیت در سازمانهای ورزشی تاثیر بگذارد و مشروعیت سازمانی می تواند در اجرای برنامه و سیاست ها سازمانی نقش تسهیل کننده ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


##Koen,B. V., and Bouckaert, G. (2007). Pressure, Legitimacy and Innovative Behavior by Public Organizations,governance, 20(3).##Ruef ,M., and Scott W. R. (1999), A Multidimensional Model of Organizational Legitimacy: Hospital Survival in ChangingInstitutional Environments, Administrative Science Quarterly, 43(4): 877-904.##Lorente,C.J., Jimenez,J. B, Alvarez-Gil, M. J. (2003). Stakeholders’ environmental influence. An empirical analysis in the Spanish hotel industry, Scand. J. Mgmt. 19: 333–358##Gray, R.H., Kouhy, R., and Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8(2), 47-77.##Matthews, M.R. (1993). Socially Responsible Accounting. London: Chapman and Hall.##Deegan, C. and Rankin, M. (1996). Do Australian companies report environmental news objectively? An analysis of environmental disclosures by firms prosecuted successfully the Environmental Protection Authority, Accounting, Auditing and Accountability Journal, 9(2), 50-67.##Dowling, J. and Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: social values and organizational behavior, Pacific Sociological Review, 18(1), 122-136.##Driscoll,C., Crombie,A.(2001). Stakeholder Legitimacy Management and the Qualified Good Neighbor: The Case of Nova Nada and JDI, Business &Society, 40(4): 442-471.##Sotiriadou, k. (2005). The sport development processes in Australia, Dissertation, university of technology.##Duesing, J. R. (2009).Stakeholder orientation and its impact on performance in small business, Dissertation, Oklahoma State University.##Bakker d. F., Hond d. F., and vanderPlas R. (2002).  Stakeholder influence strategies   and stakeholder-oriented management, paper prepared for the 10th Greening of Industry Network Conference, Göteburg, Sweden, and 23-26 June.##Colle, de, S. (2005). A stakeholder management model for ethical decision making, Int. J.Management and Decision Making, 6(3/4):299–314.##Paulson, S. K. (1985). A Paradigm for the Analysis of Interorganizational Networks. SocialNetworks, 7, 105-126.##Pennings, J. M. (1981). Strategically interdependent organizations. In P. C. Nystrom, &         Starbuck,   W.H. (Ed.), Handbook of Organizational Design (Vol. 1). New York: Oxford    University Press.##Sotiriadou (Popi), K. (2009). The Australian sport system and its stakeholders: development ofcooperative relationships', Sport in Society, 12: 7, 842 - 860.##Thibault, L., and J. Harvey. (1997) ‘Fostering Inter organizational Linkages in the Canadian Sport Delivery System’. Journal of Sport Management, 1: 45–68.##Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach, Boston, MA: Pitman.##Massey, E. J.(2001)Managing Organizational Legitimacy: Communication Strategies for Organizations in Crisis, Journal of Business Communication. l38 (2):153-183.##Ghasemi,V.,(2009). Introduction of structural equation model. Jameeshenasan publisher. Tehran.##Woodward, D., Edwards, P. and Birkin, F. (2001). Some evidence on executives’ views of corporate social responsibility. British Accounting Review, 53-63.##Watts, T., Baard, V., and McNair C. J.(2006). The rise and decline of a mandatory accountability measure.##Sotiriadou, K., Shilbury, D., Quick, S. (2008). The attraction, retention/ transition, and nurturing process of sport development: Some Australian evidence" Journal of sportmanagement, 22 (3), 247-272.##