ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

3 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بدیهی است که تمامی اعمال بشر از جنبه فیزیولوژیکی و روان شناختی قابل بررسی است و با توجه به نقشی که جنبه های روانی در اعمال و رفتار بشر دارند، اهمیت دادن به مباحث روان شناسی ارزش و اعتبار ویژه ای دارد. هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری، شامل آن دسته از مردان بدنساز شهر تبریز بود که حداقل یک سال مداوم و در هفته حداقل دو روز به صورت منظم در سالن بدنسازی تمرین می کردند. با توجه به ویژگی های تعیین شده برای جامعه آماری، نمونه تحقیق تعداد 161 ورزشکار با میانگین سنی 528/6±96/24 است که به صورت در دسترس و داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. از مقیاس شخصیت خودشیفته (NPI) راسکین و هال (1979) و پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) آبادی (1998) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون بررسی شد.
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد ترکیب بدنی و شرایط جسمانی در مجموع 22 %  از تغییرات خودشیفتگی ناسازگار و  15 %  از تغییرات خودشیفتگی سازگار را در مردان بدنساز تبیین می کنند. به علاوه همانگونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، ابعاد هر دو نوع خودشیفتگی با ادراک بدنی رابطه معنی داری دارند.
بحث و نتیجه ­گیری: می توان گفت که ادراک بدنی می تواند از عوامل مهم در بروز خودشیفتگی ،که یکی از مهمترین اختلالات شخصیتی محسوب می شود، در جامعه مورد تحقیق باشد.

کلیدواژه‌ها


##Jarviss, Matt. (2002), Sport Psychology, Nurali Khvajvnd translation, Kossar Publications, first edition.##Rouznahan, D., Seligman, M, (2010), Psychopathology, translated by Seyyed Yahya Mohammadi, Arasbaran Publications, Tenth edition.##Peyvastegar, M, Yazdi, M, Mokhtari, L, (2011), Relationship between narcissism and self-esteem with aggression compared with its development in adolescent girls, Psychology Studies,(1): 127-144.##Shafeei, Hassan. Saffariniya, Majid, (2011), Narcissism, self-esteem and aggression sizes in youth, Journal of Counseling and Psychotherapy, (6): 121-146.##Rhodes. J, Roffman. J, Reddy. R & Fredriksen. K, (2004), Changes in self steem durig the middle school years: a latent growth curve study of individual and contextual influences, Journal of school psychology, (42): 243-248.##Barry.C.T, Pickard.J.D & Ansel. L. L, (2009), The associations of adolescent invulnerability and narcissism with problem behaviors, Journal of personality and individual differences: Article in press.##Gorden, Kathryn H. J. Dombeck, Joseph, (2010), The associations between two facets of narcissism and eating disorder symptoms. Eating Behaviors, (11): 288–292.##Farsi, Alireza., Fouladian, Javad, (2009), Validity and reliability of Perceived Physical Fitness Scale and its related factors,  Research in Sports Sciences, (22): 25-36.##Vazire, Simine & etall, (2008), Portrait of a narcissist: Manifestations of narcissism in physical appearance. Journal of Research in Personality, (42): 1439–1447.##Okada, Ryo, (2010),The relationship between vulnerable narcissism and aggression in Japanese undergraduate students, Personality and Individual Differences, (49): 113–118.##Jackson, Linda A., Ervin, Kelly S., Hodge, Carole N, (1992), Narcissism and body image, Journal of Research in Personality, (26): 357–370.##Sohrabi, F., Mohammad Alilu, M., Rasouli Azad, M, (2011), Checking psychopathology profile in plastic surgery of applicants, Journal of Mental Health, (3), 260-269.##Carrol, L.D, (2010), A-comparative study of narcissism, Gender and sex role orientation among  bodybuilders, athletes, and psychology students, Psychological Reports, (64): 999-1006.##Bellino S, Zizza M, Paradiso E, Rivarossa A, Fulcheri M, Bogetto F, (2006), Dysmorphic concern symptoms and personality disorders: A clinical investigation in patients seeking cosmetic surgery. Psychiatr Res; 144: 73-8.##Twenge JM, Foster JD, (2008), Mapping the scale of the narcissism epidemic: Increases in narcissism2002-2007 within ethnic groups. J Res Pers; 42: 1619-22.##Twenge JM,, Campbell WK, (2009), The narcissism epidemic: Living in the age of entitlement. New York: Free, 30-44.##Ricciardelli, L. A., & McCabe, M. P, (2004), A bio psychosocial model of disordered eating and the pursuit of muscularity in adolescent boys, Psychological Bulletin, (130): 179–205.##Riyahi, M Esmaeil, (2011), Examine gender differences in body image satisfaction, Women in Development & Politics, (3): 5-33.##Smith, Aaron C. T. Stewart, Bob, (2013), Body Perceptions and Health Behaviors in an Online Bodybuilding Community, American Journal of Lifestyle Medicine, (7): 371-378.##Jalilian, farzad., allahverdipour, hamid, (2012), Application of the health belief model to identify beliefs associated with anabolic steroid use among bodybuilders, Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, (4): 345-352.##Kashi, A., Kargarfard, M., Molavi, H., Sarlak, Z, (2006), Ergogenic substances in bodybuilding athletes: prevalence, knowledge of its side effects, Olympic, (2): 73-86.##Cororve MB, Gleaves DH, (2001), Body dysmorpic disorder: A review of conceptualisations, assessment, and treatment strategies. Clin Psychol Rev; (21): 949-70.##Pavan C, Simonato P, Marini M, (2008), Psychopathologic aspects of body dysmorphic disorder: A literature review. Aesth Plast Surg; (32): 473-84.##Zokaeei, Mohammad Saeed, (2008), Youth, body, fit culture, Journal of Cultural Research,(1): 117-141.##Mottaghi, M., Atarodi, A., Rohani, Z, (2011), Prevalence and awareness of the effects of doping and its related factors in GONABAD city bodybuilding in 1389-90, Journal of Research in Zahedan Medical Sciences, In the press.##