توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزش،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: دولت­ها باید گسترش ورزش همگانی را سرلوحه برنامه های دراز مدت خود قرار دهند، در غیر این صورت باید در انتظارآمار نگران کننده بیماری، غیبت از کار، افزایش مرگ و میر وکاهش سطح  بهداشت عمومی باشیم. هدف از این پژوهش،توصیف وضعیت موجود ورزش همگانی استان  خوزستان وتدوین راهبردهای توسعه آن است.
روش‌شناسی: روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات میدانی است. ابزارجمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تبادل نظربا مسئولان، جستجو در منابع کتابخانه ای و پیشینه ها و همچنین پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن از سوی چندتن از استادان صاحب نظر بررسی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ( 86 درصد) تایید گردید. جامعه  آماری این پژوهش را 104 نفر از استادان مدیریت ورزشی، مدیران ادارات تربیت بدنی، مدیران  هیئت­ها وکارشناسان ورزشی همگانی استان خوزستان تشکیل می­دهند. هم چنین داده­های پژوهش با استفاده از آمارتوصیفی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می­دهدکه استان خوستان با 4300000 نفر جمعیت تنها  125000نفر به عنوان ورزشکار در ورزش همگانی مشارکت دارند و به ازای  هر46 ورزشکار یک مربی در زمینه ورزش همگانی فعالیت دارد همچنین در زمینه ورزش همگانی خوزستان، 10نقطه قوت،14 نقطه ضعف، 8 نقطه فرصت و 10 نقطه تهدید وجود دارد. که پس از تجزیه و تحلیل آنها در ماتریس (SWOT) و بحث و تبادل نظرگروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی خوزستان در منطقهWT قرار دارد و درنهایت، براساس تحلیل­های استراتژیک اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعه ورزش همگانی در این استان شد.
بحث و نتیجه گیری: مهم ترین راهبردهای لازم برای توسعه وپیشرفت ورزش همگانی خوزستان عبارتنداز: تدوین برنامه راهبردی برایت وسعه ورزش همگانی،توسعه و ترویج فرهنگ ورزش ازطریق رسانه ها و تغییر ساختار ورزش همگانی.  نتایج این تحقیق با بیشتر پیشینه­های مورد بررسی همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


##Saeedi, A, Hedari,H,Gadimi,B,(2012),public sport and Tehrancitizens , first edition, Tehran, office of Societyand Culture, p 27.##Mohd,S,(2009),sport for all and elite sport, European journal of social sciences volume9,number4.##Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran, (2003), Design a comprehensive overview of the Physical Education and Sports Development Plan, Volume 1, first review, rad samane coorpretion.##Saboradobary, A, (1986), Exercise and Health, Tehran, Office of Research and Teaching Physical Education.## Khaki,A,Tond nevis,F,Mozaferi,A,(2005),compared the visual dungeons faculty, coaches, players and managers on how to develop the public sport ,journal of  Movement Science and Sport, Volume I, Issue 5, pp  22.1.## Lorange, P, Vancil, R.F, (1995), Tailor-making the corporate planning system’s design, in Strategic planning and Control Issues in the strategy process, Blackwell, Cambridge, MA.##Www. http: Sport in Norway, (2002), OlavForde.##Frankish C.J.,C.Dawn Millgan and Collen Reid , (1998), A review of relationships between active living and determinants of health ,Soc, Sci, Med, vol 47,no. 3, pp: 301. 287.##Honeybourne, J,Hill ,M,Moors ,H,(2002),Physical education and sportstudy ,Stanley Thor nes 2th ed.## Mozaffari, A, Gore, M, (2005),describe the public sport in Iran and compare it with several selected countries ,journal of  Movement Science, Issue 6, pp 171.151.##Ghofrani, M, Goudarzi, M, Sajjad, N, Jalali Farahani, M, (2009), design and codify a development strategy for public sport in Sistan and Baluchistan, the Journal of Movement, 9, pp 131.107.##Lerner,L.Alexandra,(2002),A strategic planning prtmer for HigherEducation, http://www.des.calstate.edu/strategic.html.## Grant, R.M., (2003), Strategic planning in turbulent environment evidence from the oil 7majors, Strategic Management Journal, vol 24, No. 6, PP: 491.527.## Kaplan, S, Beinhocker, E, (2003), the real value of strategic planning, MIT Sloan Manage Rev, 44(2), PP: 71.91.##Seifpanahi Shabani,J, Goodarzi, M, Hamidi, M, Khatibi, A, (2011),design  and codify a development t strategy for championship sport in kurdstan ,journal of  Movement , 8, pp 73,57.##Alvani, M, (2009), general management, edition32,Publication of ny.##Javadipor,M,Samienia,M,(2014),public sport in Iran and codify strategy, perspective and future planning , Applied research in sport management ,4,pp;21.30.##Nasirzadeh, A, (2002), a strategic planning for public sport  Kerman, National Conference on Recent scientific achievements in the development of sport and physical education, Gorgan , pp 116.132.##Yarahmadi,M,(2000),assess the current situation of public sport in Dorod city , master's  thesis , payamnoor university , central Tehran .##Ghafouri, F, Rahmanseresht , H,kozechean , H, (2005), the role of social demand orientation, the Journal of Movement, 25, pp  20.5.##Holzweher, F,(2002),Sport for all as a social change and fitnessdevelopment, Institute of sport science, Vienna University: Austria.##Teymori,A,(2005),to  evaluate and compare the performance of the development of sport, recreation center  and championship sport center  by expansion model Vayzbrd, the letter graduate, Tehran University.##David, F, (2001), Strategic Management, Trans by, Parsian, A, Erabi, M, edition 23, Tehran, Office of Research and Culture, pp 45.46.## Atkinson,George Russel,(1981),The relationship between outdoor recreation participation and enviromental concern,Book of abstracts world congress on ,sport for all, june 7 3 Tamere Finland.##Mozaffari, A,(2003). Describetheattitudeand approachtowardssports andphysicalactivitiesintheIran.Projectsunder theNationalCouncil forScientific Research inIran(Humanities Commission).## Khosravizade, E, (2008), studying and designing a strategic plan for National Olympic Committee in Iran, mission PhD, Tehran University.##asefi,A,khabiri,M,asadi,h,godarzi,M,(2015),effective organization factors infiuencing the institution of public sport in iran, journal of sport management and behavior,namber.20.pp.63.76..## Momtazbkhsh, M, (2008), strategies of promotion and development of women's public sport, Police Science, journal of  Police Science, Year 9, 2, pp 62.53.##sadegian,Z.hosaini,S,farzam,F,(2015),examine the role of the media in the fields of sports,journal of sport management and behavior,namber.20.pp.44.35.##WolanskaT ,)1990(,changing society – changing values of sport for all policy in  Poland ,Book of abstracts world congress on sport for all, jane 3.7 tammere Finland.##Vinther Per , (2001),No money No sport , Olympic Message , No , 42. PP: 65.6##