بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی‌، سبک‌های رهبری فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان های ورزشی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین،اصفهان، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقدمه و هدف: شناخت و ­آگاهی ­از مهارت های ارتباطی، سبکهای رهبری مدیران، فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها هدف عمده­ این تحقیق بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را مدیران ورزشی سازمانهای ورزشی منتخب ایران بودند. از میان 669 نفر جامعه آماری 245 نفر به عنوان نمونه­ی آماری تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارثون جی(1990)، سبکهای رهبری باس و آولیو (1996)، فرهنگ سازمانی دنیسون( 2007) و اثربخشی سازمانی هسو(2002) بود. از روش های آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، وجود دارد رابطه معنی داری بین مهارت های ارتباطی، فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و اثربخشی سازمانی بین مدیران ورزشی وجود دارد. نتایج حاصله از اجرای مدلهای تحلیل مسیر خروجی نرم افزار نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است. (RMSEA=0.032 ، GFI=932 ، AGFI=0.905).
بحث و نتیجه گیری: از آنجا که رهبران تحول گرا، به واسطه سطح قابل قبولی از مهارت های ارتباطی که به صورت بالقوه در آنها نهفته و یا کسب نموده اند بصورت غیر مستقیم از طریق فرهنگ سازمانی تاثیر مثبتی بر روی اثربخشی سازمانی دارند، لذا توصیه می شود مهارتهای ارتباطی، به عنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار در انتخاب مدیران ورزشی برای سازمان های ورزشی، مد نظر متولیان قرار گیرد. در نهایت به مدیران عالی رتبه ورزش پیشنهاد می گردد در فرایند انتخاب مدیران برای سازمانهای ورزشی مدل ارائه شده در این تحقیق به عنوان مرجع در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


##Rezaeiyan.A (2004). Fundamental of organization and management. Samt publication.## Yukl, Gary (2008). How leaders influence organizational effectiveness. The Leadership Quarterly 19. pp 708–722.## Godarzi. M, Nazari. R, Ehsani. M, (2012). Present of structural equation modeling of communication skills and managers skills. Researches management and human sciences in sport Journal. N 1. Pp. 11-20## Nazari.R, Ehsani.M, Ganjouei.A, Ghasemei.H (2011). The Effects of Communication Skills and Interpersonal Communication on Organizational Effectiveness of Iranian Sport Managers and Presenting a Model. Middle-East Journal of Scientific Research 10 (6): 702-710, 2011© IDOSI Publications, 2011.##Nazari.R, Ehsani.M, Ganjouei.A, Ghasemei.H (2012). Structural equation modeling of relationship and interpersonal communication on organizational effectiveness between sport managers. African Journal of Business Management Vol.6 (27), pp. 8136-8145,##Sullivan, Philip (2004). Communication Differences between Male and Female Team Sport Athletes.Communication Reports; summer 2004; 17, 2; Academic Research Library. Page. 1231.##Denison, D. R., & Mishra, A. K. (1995). Toward a theory of organizational culture and effectiveness. Organization science, 6(2), 204- 223##Bass, B. m. &Avolio, B. J. (1996). Improving organizational effectiveness through transformational leadership: sage publications.##Duygulu, E., &Ciraklar, N. (2008). Team effectiveness and leadership roles. MPRA Paper, No. 7345, posted 18. Online at http//mara.ub.uni-muenchen.de/72450.##Kent A, Chelladurai p, (2001). Perceived Transformational Leadership, organizational commitment and citizenship behavior: A case study in intercollegiate athletics. Journal of sport management.15 (2): 135-159.##Nazari.R, Ehsani.M, Ghasemei.H, Ganjouei.A (2010).Communication Skill difference amonge Men and Women in sports. Pan- Asian Journal of Sports and Physical Educatio Vol.3 No.1 Mar.2011. P51.##Denison, D. R. & Fisher, C. (2005). The role of the board of directors in shaping corporate culture: Reactive compliance or visionary leadership? Working paper presented at the changing the game forum: Reforming American Business,##Masi .R.J.(2000) Effects of transformational leadership on subordinate motivation . empowering norms and organizational productivity . international journal of organizational Analysis.8(1). 16-47##Asadi. H & Rahavardi. M (2004). The relation between organizational culture and productivity among sport managers. Harekat Journal Tehran University. 23, 20-34##Shykhali Zadeh. M, (2011).  Influence of Leadership styles, Organizational Culture and Managers Effectiveness in Iranian sport managers. Doctoral dissertation. Islamic Azad University. Central Tehran branch. ##Pour Soltani.H, Zargar.T, Andam. R (2011). Survey of Organizational commitment and jobs among faculty member in sport group in govern University. Sport management Journal review. N 11. Pp 147-160##Lewis,H.,Lock,K.A.,& Sexton,T.R.(2009). Organizational capability, efficiency, and effectiveness in Major League Baseball: 1901-2002. European Journal of Operation Resarech, 197.2), 731-740.##Mian, Z., Hai,L.,& Jun,W.(2008). Examining the relationship between organizational culture and performance: The perspectives of consistency and balance. Front Business Resarech.China.2.2), 256-276.##Graham, Jennifer Lyn. (1998). An Analysis of sport Managers interpersonal communication skills in selected Ontario amateur sport organization.University of Windsor. Wendsor. Ontaro. Canada. September.##Arofzad. Sh, (2008). Relation between communication Skills and personal characters among faculty members in govern University. Doctoral dissertation. Tarbyat Moalem University.##Hsu.chin-His.(2002). Astructural equation modeling analysis of transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness in Taiwaness sport/fitnessw organization. Desertation for doctoral of sport management. United state saport academy:wwww. Proqest.com.## Calateh, M. Amozadeh, Z. (2014). Association of corporate offices, sports and youth with leadership effectiveness in Golestan province. Study sports management and a .10 motor behavior (20). Pp. 163-155.## Heydarinejad, S. Saberi, A. (2010). The relationship between leadership styles of the heads of departments of physical education and province. 6. a sport management research and motor behavior (11). Pp. 87-75.##