تأثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بددنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار تربیت بددنی و علوم ورزشی، ، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مهارت‌های حرکتی بنیادی اساس رشد مهارت‌های ورزشی را تشکیل می‌دهند،که برای کودک راهی جهت جستجوی محیط و کسب دانش در دنیای پیرامون است.هدف از انجام این پژوهش مطالعه تأثیر فعالیت‌های تربیت بدنی در مدارس بر رشدکمی و کیفی مهارت بنیادی ضربه با پا در دانش‌آموزان پسر مقطع اول ابتدایی می‌باشد.
روش  شناسی: شرکت‌کنندگان در این مطالعه از کلیه دانش­آموزان پسر سالم و غیر ورزشکار، پایه اول ابتدایی شهرستان کرج که در سال 92-91 مشغول تحصیل بودند تشکیل شده است. با توجه به حجم وسیع جامعه مورد پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌های در دسترس استفاده شد. در نهایت 30 نفرپس از تکمیل پرسشنامه ویژگی‌های فردی از مدرسه ابتدایی حکیم انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 2000، به صورت تصادفی در سه گروه همتا سازی شدند. گروه اول در 16جلسه‌ی 45 دقیقه­ای فعالیت‌های تربیت بدنی مدرسه را انجام دادند، گروه دوم در این مدتبازی‌های آزاد انجام می­دادند و گروه سوم (کنترل) فعالیتی نداشت.در اینپژوهش برای آزمون فرضیه از روش­های گلموگرف- اسمینرنوف و تحلیل کواریانس استفاده شد. سطح انتخاب‌شده برای نشان دادن تفاوت آماری 01/0 Pیافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین باقیمانده نمرات ضربه با پا آزمودنی‌ها بر حسب عضویت گروهی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0Pبحث و نتیجه‌گیری:برنامه‌های مداخله­با درگیر کردن کودکان در فرایندهای زیربنایی حرکت، رشد مهارت‌های بنیادی را در پی داشته است، که این خود منجر به شرکت در فعالیت‌های سازمان‌یافته در آینده می‌شود. بنابراین با غنی‌سازی محیط آموزشی می‌توان فرصت رشد مهارت‌های بنیادی که اساس رشد مهارت‌های ورزشی هستند فراهم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثیر فعالیت های تربیت بدنی در مدارس بر رشد کمی و کیفی ضربه با پا در دانش آموزان پسر

## Zare Zade M,(2010). Determining reliability and validity of test of gross motor development (Ulrich, 2000) in 3-11 aged children of Tehran city. doctoral dissertation. Tehran Univ Fac Phys Educ Sport sci. (Persian).pp:115-142.##Fisher A, Reilly JJ, Kelly LA, et al (2005 ). Fundamental movement skills and habitual physical activity in young children. Med Sci Sports Exerc; 37(4):684-8.## Cooley D, Oakman R, McNaughton L, et al (1997 ).Fundamental movement patterns in Tasmanianprimary school children. Percept Mot Skills; 84(1):307-16.##Hvwen, S, Visscher, C, Hartman, E.(2007). Gross motor skills and sport participation of childeren with visual impairments. Exercise and sport,pp: 16-23.## Gallahue DL, Ozmun JC. (2012). Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. 6th ed. Boston(MA): McGraw-Hill,pp:212-235.## Sheikh, M., Safania, A. M., & Afshari, J. (2011). Effect of selected motor skills on motor development of both gendersaged 5 and 6 years old. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15,pp: 1723- 1725.## Bergen M,(2000). The Effects of a Motor Development Program on Preschool Children Motor Skills [doctoral thesis]. Dekalb, IL: University of Northern Illinois;pp:160-172.## Robert DL, (1999).The Effects of Preschool Movement Program on Motor Skill Acquisition, Movement Concept Formation and Movement Practice Behavior [doctoral thesis]. Morgantown, WV: University of West Virginia;pp:214-221.## Rutledge CD,(1993). The Level of Motor Skill Development of Preschool Children Provided a Physical Education Program and Preschool Children Provided With Free Play [doctoral thesis]. Greeley, CO:University of Northern Colorado,pp:115-118.##Mostafavi, R, Ziaee, V, Akbari, H, Haji-Hosseini, S,(2013). The Effects of Physical Education Program on Fundamental Motor Skills in 4-6 Year Children, Iran JPediatr,pp:12-14.## Tzu Wang,j.H.(2004).AStudy on Gross motor skills of preschool Children. Journal of research in Childhood Education.19(1),pp:32-43.## Amui HN,(2006). The Effect of Two Instructional Approaches on the Object Control Skills of Children Considered Disadvantaged [doctoral thesis]. Columbus, OH: Ohio State University; pp:217-225.##  Akbari, H., Abdoli, B., Shafizadeh, M., Khalaji, H., Hajihosseini, S., & Ziaee, V. (2009). The Effect of Traditional Games in Fundamental Motor Skill Development in 7-9 Year-Old Boys. Iranian Journal of Pediatrics, 19(2),pp: 123-129.## Johnson LG,(1990). The Effect of Intervention on the Jumping Behavior of Preschool Children [doctoral thesis]. Alberta, Ontario, Canada: University of Alberta,pp:320-341.## Divid, A, ben, S (1994). Coordination changes associated with practice of asoccer kick. Reserch quarteriy for exercise and sport,pp: 65-62.## Logan,S,Robinson,L,Wilson,A. E.(2011).Getting the fundamentals of movement: the effectiveness of motor skill interventions in children.Child: care, health and development,1365-2214.2011.01307.x##Chatzipanteli, A., Pollatou, E., Diggelidis, N. & Kourtesis, T. (2007).The effectiveness of a music-movement program on manipulative skills performance of six years old children. Inquiries in Sports &Physical Education, 5, 19–26.## Clark, J. E., & Metcalf, J. S. (2002). The mountain of motor development: A metaphor. I n J.E. Clark & J.H. Humphrey (Eds.), Motor development: Research and reviews (Vol. 2, pp. 163-190). Reston, VA: National  Association of Sport and Physical Education.##Grham G., Holt. S., Parker, M.(2007). Autonomy in childrens learning; an opproach to  teaching Physical Education(5 th ed.). mountain view, CA: Mayfield, pp:134-142.## Hands, B, (2002). Measurement of Fundament Movement Skills. School of Health and Physical Education,pp:212-216.##Robinson, L, E, & Goodway, J, D.(2009). Instructional climates in preschool children who are at risk. Part I: object control skill development. Research qumteviy for exercise and sport, 80(3),pp: 533-542.##Payne, V.G., & Issacs, L.D. (2012). Human motor development: A Lifespan approach (8th ed),pp:319-352.##