تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تربیت بدنی و علوو ورزشی،گروه رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوو ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار تربیت بدنی و علوو ورزشی، گروه رفتار حرکتی، انشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هنگامی که اجرای یک عمل از یک طبقة اعمال دارای برتری می شود مهارت برجسته بوجود آمده است که این برتری در اجرا نسبت به بقیه اعمال آن طبقه، در نتیجه میزان انبوهی از تمرینِ آن عمل خاص می باشد. هدف پژوهش، بررسی ظهور مهارت برجسته و بازآزمایی فرضیه زمینه بینایی در بدمینتون بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بوده که با استفاده از بازیکنان بدمینتون شهر تهران در سه سطح مهارت (خبره، ماهر، کم­تجربه) و تکلیف سرویس بلند با دو شرایط محیطی (زمین معمولی و زمینِ بدون خطوط) انجام شد. آزمودنی­ها (هرگروه10 نفر، میانگین سنی 85/3 ± 13/23) تعداد 100سرویس را از 5 نقطه پارامتری (5/2، 3، 5/3، 4، 5/4 متری از تور) با استفاده از آزمون استاندارد اسکات و فاکس ( اسکات و فرنچ 1959 ) در هر یک از شرایط محیطی اجرا کردند. از روش های آمار استنباطی (آزمون های کالموگروف­­- اسمیرنوف، t  تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکطرفه) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مهارت برجسته در اجرای گروه خبره و کم­تجربه دیده نشد اما دقتِ گروه ماهر در نقطه 3 متری (زمین معمولی) بطور معنی­داری از پیش­بینی معادله رگرسیون بالاتر بود (05/ p P بحث و نتیجه گیری: گروه ماهر در زمین معمولی دارای مهارت برجسته در نقطه 3 متری از تور بودند. اما این مهارت برجستة بوجود آمده از تمرین در این نقطه، هنگام حذف نشانه های بینایی (زمین بدون خطوط) از بین رفت که حمایتی از فرضیه زمینه بینایی بود.

کلیدواژه‌ها


##Magill, R. A. (2011). Motor learning and control: concepts and applications (9th Ed.). Published by McGraw-Hill companies,P. 435##Adams, J. A. (1971). A closed-loop theory of motor learning. Journal of Motor Behavior, 3, 111–150.## Marteniuk, R.G. (1974). Individual differences in motor performance and learning. Exercise and Sport Sciences Reviews, 2, 103–130. ##Henry, F. M. (1968). Specificity vs. generality in learning motor skill. In R. C. Brown & G. S. Kenyon (Eds.), Classical studies on physical activity (pp. 328–331). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.## Schmidt, R.A. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review, 82, 225–260.##Schmidt, R.A. (2003). Motor schema theory after 27 years: Reflections and implications for a new theory. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, 366–375.##Keetch, K. M., Lee, T. D., & Schmidt, R. A. (2008). Especial skills: Specificity embedded within generality. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(6), 723–736.##Breslin, G., Hodges, N. J., Kennedy R., Hanlon, M., Williams A. M. (2010). An especial skill: Support for a learned parameters hypothesis. Acta Psychologica 134, 55–60.## Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2005). Motor control and learning: A behavioral emphasis. Published by McGraw-Hill companies,P. 254##Keetch, K.M., Schmidt, R.A., Lee, T.D., & Young, D.E. (2005). Especial skills: Their emergence with massive amounts of practice. Journal of Experimental Psychology Human Perception and Performance, 31, 970–978.## Abdoshahi,m.,farokhi,A., jabery moghadam,A.A.,vaez musavi,S.M.K (2013). Specify the especial skill in backhand short badminton serve: A challenge to schema theory. Journal of Research in Sport Management & Motor Behavior. Third Year, Volume 5.##Nabavi-Nik, M., Taheri Torbati, H. R., & Moghaddam, A. (2011). Massive amount of practice and special memory representations, “Special Motor Program Hypothesis”.Iranian journal of Health & Physical Activity, 2, 25–33.## Czyż S.H., Breslin G., Kwon, O., Mazur, M.1, Kobiałka, K.1, Pizlo, Z. (2013) Emergence of the especial skill effect across age and performance level: the nature and degree of generalization. Journal of Motor Behavior. 45, ( 2), p 139-152 ##hadavi, F.(1388). Measurement & evaluation in physical education: 5th press,Tehran, kharazmi university.##seaje, jorj.(1378).motor learning & control in neuropsychology view(mortazavi,hasan).tehran, physical education organization, sonboleh.##Abernethy, B. (1993). Searching for the minimal essential information for skilled perception and action. Psychological Research, 55, 131–138.##Adams, J.A. (1987). Historical review and appraisal of research on the learning, retention, And transfer of human motor skills. Psychological Bulletin, 101, 41–74.##Breslin, G, Hodges, N J., Steenson, A., Williams A. M. (2012). Constant or variable practice: Recreating the especial skill effect. Acta Psychologica 140 (2012) 154–157.##Chamberlin, C. J., Magill. R. A. (1992). The Memory Representation of Motor Skills: A Test of schema Theory. Journal of Motor Behavior, Vol. 24, No. 4, 309-319.##Chamberlin, C. J., Magill. R. A. (1992). A note on schema and exemplar approaches to motor skill representation in memory. Journal of Motor Behavior, Vol. 24, No. 2, 221-224.##Park, J.-H., & Shea, C. H. (2003). Effect of practice on effector independence.Journal of Motor Behavior, 35, 33–40.##Proteau, L. (1992). On the specificity of learning and the role of visual information for movement control. In L. Proteau & D. Elliott (Eds.), Vision and motor control (pp. 67–103). Amsterdam: Elsevier.##Proteau, L. (1995). Sensory integration in the learning of an aiming task.Canadian Journal of Experimental Psychology, 49, 113–120.##Proteau, L., Tremblay, L., & DeJaeger, D. (1998). Practice does notdiminish the role of visual information in on-line control of a precisionwalking task: Support for the specificity of practice hypothesis. Journalof Motor Behavior, 30, 143–150.##Simons, J. P., Wilson, J., Wilson, G., & Theall, S. (2009). Challenges to cognitive bases for an especial motor skill at the regulation baseball pitching distance. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80(3), 469–479.##Shea, C. H., & Wulf, G. (2005). Schema theory: A critical appraisal and re-evaluation. Journal of Motor Behavior, 37, 85–101.##Yoshida, M., Cauraugh, J. H., & Chow, J. W. (2004). Specificity ofpractice, visual information, and intersegmental dynamics in rapidaiminglimb movements. Journal of Motor Behavior, 36, 281–290.##