ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم های قهرمانی کشور- والیبال نشسته بانوان ایران (1391)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: این مقاله به بررسی سبک جدید رهبری یعنی سبک رهبری خدمتگزار می­پردازد. سبک رهبری خدمتگزار یکی از سبک­های نوین رهبری می­باشد که در این مقاله ضمن تبیین تعریف و بیان این سبک، جهت درک بیشتر به ویژگی­های این سبک نیز می­پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک‌ رهبری خدمتگزار با انسجام گروهی تیم­های والیبال نشسته بانوان درمسابقات قهرمانی کشور بود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه­ بازیکنان والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی کشور در سال 1391 به تعداد 196 نفر در غالب 19 تیم بود. تمام جامعه آماری به عنوان نمونه تحقیق، قرار گرفتند. برای ارزیابی رهبری خدمتگزار، از پرسشنامه­ی ارزیابی رهبری خدمتگزار تیم­های ورزشی (SOLAST) که توسط آزادفدا (1391) از روی پرسشنامه ارزیابی رهبری خدمتگزار سازمانی لاب (1999) تنظیم شده است و برای انسجام گروهی از پرسشنامه محیط گروهی (GEQ) کارون، ویدمایر و براولی (1985) استفاده شد. و برای تحلیل داده­ها از آزمون­های پارامتریک در سطح معنی داری 5% ≥ P استفاده گردید. برای تعیین نرمال بودن توزیع­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تحلیل داده­ها از همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که بازیکنان تسهیم رهبری را به عنوان پایین­ترین و ارج نهادن به افراد را به عنوان بالاترین بعد رهبری خدمتگزار در تیم­های ورزشی خود شناسایی کرده­اند و انسجام گروهی (انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی) با سبک رهبری خدمتگزار رابطه­ی مثبت و معنا داری دارد. به طورکلی بین سبک رهبری خدمتگزار و انسجام گروهی با ضریب همبستگی 523/0 رابطه معناداری وجود دارد.  
بحث و نتیجه گیری: نتیجه نشان داد که سبک و رفتار مربیان، انسجام تیمی و پویایی گروه را در هر سطوحی در ورزش تحت تاثیر قرار داده و تاثیر انسجام تیمی  با هر دو بعدخود ( اجتماعی و تکلیف) بر ادراک بازیکنان از رفتار مربی تاثیر می­گذارد. 

کلیدواژه‌ها


##Robbins, M. (1994). SportsPsychology(guide coachesandathletes), translated byM.Khabiridoctor, first edition, Tehran, Islamic Republicof Iran'sNational Olympic Committee ofPublication.##JalaliFarahani, M. (2010). Management ofleisure andrecreational sports. Tehran: University Press. [Persian]##Jabbari, G. (2001)."The study ofleadershipstylesand abilities andhow thecoachesandtheFootball LeagueFirst DivisionLeagueCupfreecountry," theJournal, No. 6, 120-103. [Persian]##Chelladurai, P., Quatmam, C. (2005). "Leadership and motivational in sports. United States Olympic Committee". Olympic coach spring 2005. Volume 17, number1.##Chelladurai, P. (2005). "Managing organizations for sport and physical activity": A systems perspective (2nd Ed.).Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway.##Azadfada, Sh. (2012). "The relationship betweenservantleadershipand teameffectiveness,performancecoacheswithteams inmen'svolleyballPremier LeagueIran", PhDthesis. UniversityAward(Teacher Education). [Persian]##Spears, L. C. (2010)."Character and Servant Leadership": Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders. School of Global Leadership & Entrepreneurship Regent University. The Journal of Virtues & Leadership, Vol. 1 Iss.1, 2010, P 25.##Dierendonck, D. V. (2011). "Servant Leadership": A Review and Synthesis. Journal of Management. Vol. 37 No. 4, PP. 1228-1261##Connors, T. D. (2012). "The Volunteer Management Handbook: Leadership Strategies for Success" (2ed). John Wiley & Sons.##Irving, J. A.( 2005). "Servant leadership and the effectiveness of teams" (Doctoral dissertation Abstracts International). (UMI No. 3173207). ##Lau, J. A. (1999). "Assessing the Servant Organization: Development of The Organization Leadership Assessment (OLA) Instrument" (Doctoral dissertation Abstract International). Florida Atlantic University. 60(02), 308. (UMI No. 9921922), P 23.##Martens, Rainer. (2007). SportsPsychology(Instructors Guide), translated byMohammadKhabiri, PublicationsBamdadketab##Carron, A. V., Hausenblas, H., & Eys, M. (2005). "Group dynamics in sport "(3nd Ed). Morgantown, WV: Fitness Information Technology Inc.##Yukelson, D., Weinberg, R., & Jackson, A. (1984). "A multidimensional group cohesion instrument for intercollegiate basketball teams". Journal of Sport Psychology, 6,103-111.##Carron, A.V. (1982). "Cohesiveness in Sport Groups: Interpretations and Considerations", Journal of Sport Psychology, Vol.4, and pp: 123-138.##Carron, A.V., Widmeyer, W.N. & Brawley, L. R. (1985). "The development of an instrument to assess cohesion in sport teams": the group environment questionnaire. Journal of sport psychology, 7, pp: 224-266.##Cregan, K., Bloom, G. A., & Reid, G.(2007). "Career evolution and knowledge of elite coaches of swimmers with a physical disability". Research Quarterly for Exercise and Sport, 78(4), 339-350.##DePauw, K. P. & Gavron, S. J.(2005). "Disability and sport" (2nd Ed.) Champaign, IL: Human Kinetics. Dorogi, L., Bognar, J., & Petrovics, L. (2008). Introducing disability issues into the education of coaches. Physical Education and Sport, 52, 39-45##Banack, H. R., Sabiston, C. M., & Bloom, G. A.(2011). "Coach Autonomy Support, Basic Need Satisfaction, and Intrinsic Motivation of Paralympics Athletes". Research Quarterly for Exercise and Sport. Vol. 82, No. 4, pp.
722–730##Moradi, M.R. (2006). "The relationship between coaches' leadership styles and team cohesion, team basketball league clubs in the country," Master's thesis, Tarbiat Modarres##Muhaddith, f. (2011). The relationshipbetweenleadership stylesandteam cohesion, satisfaction withathletictrainers. PhDthesis, Faculty ofPhysical Education,University of Guilan.##Ramezani, H. & Ehsani Keshtan. (2011). "The relationship of leadership style and group cohesion football league football teams of Iran", Quarterly Olympics. Eighteenth Edition. [Persian]##Murray, N.P. (2009)."The Differential Effect of team cohesion and leadership Behavior in high school sports", Individual Differences Research, v o l , q 4, l s , 4, pp:216-225##Sadiq, S. (2008). "The relationship between leadership styletrainerswithacohesiveteamof successful andunsuccessfulBasketball LeagueIran", MSThesis, Tehran University. [Persian]##Westre, K.R. (2003). "Servant Leadership in Sport "(Doctoral Dissertation). Gonzaga University.##Carthen, J. D. (2005)."Transactional Leadership in Professional Football": Is Servant Leadership the Preferred Alternative? Servant Leadership Research Roundtable. Regent University. ##Carron, A.V., Brawley, L.R., & Widmeyer, W.N. (1998). "The measurement of cohesiveness in sport groups". In J.L. Dude (Ed.), Advances in sport and exercise psychology measurement (pp. 213-226). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.##Mullen B, Copper. (1994). the relation between group cohesiveness and performance: integration. Psychological Built-in, 115, 210-227.##Myrkhany, M. (2012)​​. Principles ofrehabilitation.Tehran:IranUniversity ofWelfare and Rehabilitation Sciences.##Farneti, C. (2008). Exploring leadership behavior and cohesion in NCAA Division III Basketball programs. 2008 North American society for sport management conference (NASSM2008).##Kolaric, B. (2004). “An Examination of Coaches and Their Efforts to Maximize Team Cohesion and Team Satisfaction”. Senior Theses. Saint Anselm College. ##Peace. D.G. & Kozub, S.A. (1994). Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion in High School Girls Basketball Teams. Journal of Sport& Exercise Psychology, 16, 85-93.##