بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 مربی تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندی مشتریان کیفیت خدمات ارائه شده توسط باشگاه های بدنسازی می باشد، لذا سنجش میزان رضایتمندی مشتریان برای یافتن کمبودها و برای ارائه خدمات مناسب­تر امری ضروری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کیفیت خدمات باشگاه­های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان در سال1391 بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان زن و مرد باشگاه­های بدنسازی شهر اهواز بودند (950=N). با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت تعداد 273  پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد (158 زن و 115 مرد). ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته حاوی 22 سوال در زمینه رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بود. پایایی پرسش­نامه از طریق آلفای کرونباخ (94/0)، روایی سازه از طریق تحلیل عاملی و کفایت نمونه گیری (90/0=KMO ) محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون دوجمله ای و آزمون یومن ویتنی) انجام شد.
یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد مشتریان از کیفیت خدمات کارکنان باشگاه های بدنسازی شهر اهواز رضایت کلی  دارند (96/3=M). نتایج آزمون دو جمله­ای بین رضایتمندی مشتریان باشگاه­های بدنسازی از کیفیت خدمات، در دو گروه راضی و ناراضی تفاوت معنی داری نشان داد، لیکن نتایج آزمون یومن ویتنی بین رضایتمندی مشتریان زن و مرد تفاوت معنی داری نشان نداد.
بحث و نتیجه گیری: علیرغم رضایتمندی کلی مشتریان باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی، اولویت بندی عوامل مؤثر نشان داد کیفیت برنامه های تمرینی این باشگاه ها مهمترین عامل تأثیرگذار در رضایتمندی مشتریان می باشد. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می­شود مدیران باشگاه­های بدنسازی، برای وفاداری بیشتر مشتریان، به ارتقاء کیفیت برنامه های تمرینی توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


##Alidost Ghahfarokhi, E; Kozechian, H; Jalali farahani, M; Torki, M. (1389). Stusy and comparing women customer's satisfaction from bodybuilding clubs public and private in Tehran city. Journal of Sport Management, No (5), pp:
127-140.##Parasuraman, A; Zeithaml, V; Berry, L (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, Vol 49, PP 41-50.##Anderson, T.W (1995). Satisfaction with public services:the case of public transportation. Journal of Service Marketing. Vol 19, No 5, PP 30-40.##Hapson, B; Logari, J; Morgatid, S; Eskali, M; Simpson, D. Service Management (Customer oriented Culture). Translated by Irannejad Parizi,M. (1381). National IRANNIAN Library. ##Amini, SH; Akhlaghi, H; Akhlaghi, E. (1390). Evaluation of educational quality services from student’s perspective in technical and professional institutes via Cerocal model. 1th conference in feature of education, Tehran.##Tsitskari, E.D; Tsiotras, G (2006). Measuring Service Quality in Sport Services. Total Quality Management, Vol 17, No 5, PP 623-631.## Bahlake, T. (1384). Study of factors in relation with customer’s satisfaction from private swimming pools in Tehran. MSc Thesis in Tehran University. ##Fecikova, Ingrid (2004). An index method for measurement of customer satisfaction. Total Quality Management Magazine, Vol 6, No 1, PP 57-66.## Taheri Kashani, K. (1381). Presenting framework for evaluation customer’s satisfaction in computers enterprises. MSc Thesis in Tarbiat Modares University. ## Shafiezadeh, E. (1385). Service quality and customer’s satisfaction in new arena tourism. Journal of quarterly in education and quality management and productivity. No (1). Pp: 13-25.## Kozechian, H; Goharrostami, HR; Ehsani, M. (1389). Comparison of satisfaction of male customers in private and public bodybuilding clubs and priority of effective factors. Quarterly Journal of research in sport science. No (26). Pp: 135-152.## Akhlaghi, H. (1390). Identification and comparison of wrestler’s satisfaction (free & Roman) from Khuzestan clubs with approachs for improvement current position. MSc Thesis in Shahid Chamran University.## Ghafori, F; Shahlaei, J; Rajabi, M. (1389). Comparison of quality services and male and femle customer’s satisfaction from bodybuilding clubs in Shahrood. MSc Thesis in Allameh Tabatabaei University.## Khodadadi, H. (1389). Study of related factors with customer’s satisfaction in sport facility of town hall in Tehran. MSc Thesis in Payam Noor University.## Tayebi, B. (1386). Study of adolesance wrestler’s satisfaction. From wrestling clubs in Golestan province. MSc Thesis in Tehran University.## Hashemi, SM. (1386). Comparison of customer’s satisfaction from public and private swimming pools in Mazandaran province. MSc Thesis in Shomal University.##Huyen, Nguyen Le (2011). Customer Satisfaction Survey for aFitness Center – Kokkola. Department Technology and Business, Kokkola. ##Chun Man, Fan (2010). Differences on the customer service satisfaction of the fitness clubs between China and Hong Kong. Hong Kong Baptist University. ##Yung Lin, Hung (2010). The study of exercise participation motivation and the relationshipamong service quality, customer satisfaction, and customer loyalty at selected fitness health clubs in Taipei city, Taiwan. United States Sports Academy.##Pairot, R (2008). Members’ satisfaction of fitness service quality: A case study of California wow experience public company limited. Srinakharinwirot University.##Ghasemnejad, R; heydari, S: Ghorbanzade, Gh; Gholampor, M; Behzadnia, B. (1390). Comparison of Educational Status and Social Behavior in Athlete and Nonathletic Students from Teacher’s Perspective. Research Journal of Sport Management and Movement Behavior, 7th years, Vol 13: pp: 67-80.##Vafaei Moghadam,A; Farzan, F; Afshari, M. (1392). Study and Pritorizing Reasons of Teacher’s Reluctances in Mazandarn Province to Sport Activities. Research Journal of Sport Management and Movement Behavior, 9th years, Vol 18: pp: 77-96.##Breuer, C (2005). Sport State Management. Journal of Sport Management. No (16), pp: 67-83.##