بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط، فرافردی، درون فردی، میان فردی و برون فردی است که هریک از آنها، با ابعاد وجودی انسان پیوند میخورد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط معنویت سازمانی و تعهدسازمانی مدیران ورزش استان قزوین بود.
روش شناسی: بدین منظور از یک طرح پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شد. علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چندگانه به روش بکوارد استفاده شده است. بدلیل تعداد محدود مدیران ورزش استان قزوین برای انتخاب نمونه ها از روش تمام شماری استفاده شد که تعداد نمونه ها برابر جامعه آماری یعنی 59 نفر بود. آنها 3 پرسشنامه ویژگی­های شخصی، معنویت سازمانی (رستگار؛1385) و تعهد سازمانی (مایر و آلن؛ 1999) را تکمیل نمودند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین معنویت سازمانی مدیران ورزش استان قزوین و تعهد سازمانی ایشان رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین مؤلفه­های معنویت سازمانی به جز ارتباط درون فردی دیگر مؤلفه­ها با تعهد سازمانی ارتباط معناداری برقرار کردند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به سطح ارتباط تقریبا متوسط به بالا اکثر ابعاد و شاخص­های معنویت سازمانی ورزش استان قزوین، نیاز به بهبود تمامی این حوزه­ها در راستای دستیابی به حداکثر عملکرد و تعهد سازمانی ضروری است. بنابراین مسئولین و مدیران سازمان باید به دنبال یافتن
راه­هایی جهت تامین معنویت سازمانی زیردستان باشند تا بتوانند به تعهد سازمانی بیشتر دست یابند.

کلیدواژه‌ها


##Mazloumi, R.A, Additions and Margins: Razavi, S.M.H, Sajjadi, S.N. (2008)Shomal Payedar Publication.##Mitroff Ian, Denton Elizabeth (1999) A Study of Spirituality in the Workplace.##Gibbons, P. (2001) Spirituality at work:  A pre–theoretical overview. MSC. Thesis – Brinbeck College, University of London, Aug.##Culverson, Elizabeth. (2002)Exploring Organizational Commitment Following Chang. A case Study Within the parks Canada Agency.##Chelladurai, P. (1999) Human Resource Management in Sport and Recreation, Champaign. IL: Human Kinetics. Translate by Taleb pour, M (2008) Ferdowsi University of Mashhad, 510.##Dean, Lund, Diane K. (2002) Religion, Spirituality and Work: Transcendence in the Organization. PhD. Saint Louis University##Kennedy, M. H. (2002)Spirituality in the Workplace: An Empirical Study of this Phenomenon DBA. Nova Southeaster University.##Kinjerski, Val, Skrypnek, Berna J.  (2004) Defining Sprit at Work:  Finding Common Ground. Journal of Organizational Change Management, 17, 26 – 42.##Rastgar, Abbas Ali. (2010) Spirituality in Organizational a Psychological Approach. The University of Religions and Denominations Tinos Press, Qom city, 76.##Tavakoli, Z; Abedi, M.R; Saleh Nia, M. (2009) Effect of training on enhancing organizational commitment and organizational citizenship behavior.  Business Management Perspective, Shahid Beheshti University.105-124.##Chompookum, D., Derr, B. C. (2004). The Effects of Internal Orientations on Organizational Citizenship Behavior. Thailand Career Development International, 9, 406 -423.##Karimi Sani, P; Ehyaee, K. (2011) Family function, Spirituality, and Organizational commitment among Islamic Azad University Employees. Social psychology Research Quarterly 1(1):16-26.##Rezayi manesh, B; Kermanshahi, SH. (2010) A relationship in workplace spirituality and organizational commitment (airport case study). Quarterly of Strategic Management Research, Islamic Azad University of Naragh N 46, 86-112.##Yazdani, H.R; Kazemi Najaf Abadi, M.R; Salimi, GH.R. (2010) Mediating role of organizational justice in the relationship between spirituality and spiritual consequences. Quarterly of Business Management Outlook Shahid Beheshti UniversityN36, 117-133.##Hassan Abedi Jafari Abbas Ali Rastgar. (2007) the Emergence of Spirituality in Organizations: Concepts, Definitions, Presumptions and Conceptual Model Volume 2 (Number 5) 99-121##Farhangi, A.A; Fatahi, M; Vasegh, B. (2006) Spirituality in the workplace and its role in improving of organizational citizenship behavior. Organizational Culture Management, N 13, 5-36. ##Moghimi, S.M, Rahbar, A.H, Islamic, H. (2007) Organizational spirituality and its effect on employee creativity. Iranian Association for Ethics in Science and Technology, N 3, Pg. 89.##Rastgar, A. A. (2005) Presentation and explanation of the incentive model based on spiritualityTehran University Case Study. PhD thesis, Tehran University.##Vares, S.H, Rastgar, A.A, Zera'atkar, S, Raf'ati Alashti, K. (2010) the correlation Between the Relationship with God and Organizational Citizenship Behavior (IRIB A case study). Iranian Public Administration, Volume 1, Number 3, winter 2010.##Rastgar, A.A, Vares, S.H. (2010) God in the Organization: fusion and integration of spiritual life and working life. Volume 3, Number 11, autumn, Page 73-99.##Karakas, Fahri. (2010) Spirituality   and performance in organizations: a literature review.    Journal of Business Ethics, 94(1(, pp. 89–106##Desai Pranav (2009) Spiritual psychology: A way to effective management. African Journal of Marketing Management Vol 1, October, pg. 165-171.##Kinjerski, V. & Skrypnek, B.J. (2006) Measuring the intangible: Development of the Spirit at Work Scale, Paper presented at the Sixty-fifth Annual Meeting of the Academy of Management. Atlanta, GA, and 16 pp.##Komala Kashi, tharaman Anan (2004) Rationale for Spirituality in Organizations. International Conference on Cognitive Systems, New Delhi, December 14-15, 2004##Salehi Sadaghiani Jamshid, Beikzad Jafar, jafary Sackine, Ghorbannejad Maleki Saeid. (2012) Spirituality at the workplace and its role on organizational justice.Management Science Letters, pg. 391–396.##Danaiee-Fard Hassan, Viseh Sayed Mahdi, Shekary Hamideh. (2011) Spiritual Capacity and Spiritual Leadership in the Improvement Working Conditions. 2nd International Conference Bushiness Economic Research Proceeding##Theodora Issa, David Pick. (2011)An interpretive mixed-methods analysis of ethics, spirituality and aesthetics in the Australian services sector. Business Ethics: A European Review Volume 20,Number 1, January, pg. 45.##Goodarzi, M. (2011) Management of Behavior in Sport.University of Tehran Press, 3211.##Seyyed Naghavi M.A, Raf'ati Alashti, A, Khanzadeh, Z. (2012) Advanced Organizational Behavior.Publication Mahkame.##Underhill, E. (1937) the Spiritual Life. London: Hodder and Stoughton.##Nasehfar V., Almasifard M.R. (2010) Work Spirituality in Today's Organizational Society. Ethics in Science & Technology Fall -winter; 4(3-4(:17-27.##Salarzehi Habibollah, Oraee Yazdani Badrodin, Kurd Tamini Bahman, Mohammadi Mustafa. (2011) Increasing Organizational Spirituality by Using Organizational Citizenship Behaviors (A Case Study in Iran) Journal of Basic and Applied Scientific Research, pg. 527-532.##