مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین روش‌های ارزیابی برونداد علمی محققان استفاده از شاخص هرش می‌باشد. از مهمترین مزایای این شاخص سنجش همزمان کمیت وکیفیت بروندادهای علمی می‌باشد. که بر همین اساس هدف مقاله‌ی‌ حاضر ارزیابی کمی و کیفی انتشارات پژوهشگران پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران در پایگاه استنادی وب آوساینس بین سال های 2000 تا2011میلادی با استفاده از شاخص هرش بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توصیفی بود، که برای جمع‌آوری داده‌ها  از روش تحلیل استنادی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را پژوهشگران حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی که در بین سال های 2000 تا 2011 میلادی مدرک علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس (مجلات آی.اس.آی) داشتند تشکیل می‌داد که از این بین، بیست نفر از پژوهشگرانی که بیشترین مدارک علمی نمایه شده در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی را داشتند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های اصلی پژوهش حاضر شامل تعداد مقالات و تعداد استنادات به مقالات 20 پژوهشگر پرکار بود، که از طریق جست و جو در پایگاه استنادی وب آوساینس جمع آوری شد.
یافته ها: بالاترین نمره هرش برای پژوهشگران خارجی و ایرانی در حوزه تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی به ترتیب برابر با 51 و 7 بدست آمده است. همچنین میانگین نمره هرش پژهشگران خارجی 40/37 و داخلی 4 بدست آمده بود، که به لحاظ آماری نیز این اختلاف میان نمره هرش پژوهشگران داخلی و خارجی در سطح ( 001/0 > P) معنادار بود.
بحث و نتیجه گیری: مدارک نمایه شده از طرف پژوهشگران ایرانی  از نظر کمی و کیفی در مقایسه با برخی از نویسندگان سایر کشور ها فاصله زیادی دارد. بهبود این وضعیت نیازمند  به توجه، رسیدگی و اتخاذ روش هایی برای ارتقا کیفیت مدارک علمی تولید شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


##Roustaazad. L.(2009).” Outcome evaluation of medical science and faculty associate of the Hirsch index measurements.” Master's Thesi