مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین روش‌های ارزیابی برونداد علمی محققان استفاده از شاخص هرش می‌باشد. از مهمترین مزایای این شاخص سنجش همزمان کمیت وکیفیت بروندادهای علمی می‌باشد. که بر همین اساس هدف مقاله‌ی‌ حاضر ارزیابی کمی و کیفی انتشارات پژوهشگران پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران در پایگاه استنادی وب آوساینس بین سال های 2000 تا2011میلادی با استفاده از شاخص هرش بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توصیفی بود، که برای جمع‌آوری داده‌ها  از روش تحلیل استنادی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را پژوهشگران حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی که در بین سال های 2000 تا 2011 میلادی مدرک علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس (مجلات آی.اس.آی) داشتند تشکیل می‌داد که از این بین، بیست نفر از پژوهشگرانی که بیشترین مدارک علمی نمایه شده در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی را داشتند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های اصلی پژوهش حاضر شامل تعداد مقالات و تعداد استنادات به مقالات 20 پژوهشگر پرکار بود، که از طریق جست و جو در پایگاه استنادی وب آوساینس جمع آوری شد.
یافته ها: بالاترین نمره هرش برای پژوهشگران خارجی و ایرانی در حوزه تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی به ترتیب برابر با 51 و 7 بدست آمده است. همچنین میانگین نمره هرش پژهشگران خارجی 40/37 و داخلی 4 بدست آمده بود، که به لحاظ آماری نیز این اختلاف میان نمره هرش پژوهشگران داخلی و خارجی در سطح ( 001/0 > P) معنادار بود.
بحث و نتیجه گیری: مدارک نمایه شده از طرف پژوهشگران ایرانی  از نظر کمی و کیفی در مقایسه با برخی از نویسندگان سایر کشور ها فاصله زیادی دارد. بهبود این وضعیت نیازمند  به توجه، رسیدگی و اتخاذ روش هایی برای ارتقا کیفیت مدارک علمی تولید شده می باشد.

کلیدواژه‌ها


##Roustaazad. L.(2009).” Outcome evaluation of medical science and faculty associate of the Hirsch index measurements.” Master's Thesis in Library and Information Science, School management and medical informatics, Iran University of Medical Sciences.## Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. PNAS, 102(46). Retrieved April 7, 2010 from http://biblioinserm.Inist.Fr/IMG/pdf/Facteurh.pdf.## Costas, R., & María, B. (2007). The h-index: Advantages, limitations and its relation with other bibliometric indicators at the micro level. Journal of Informetrics, 1(3), 193-203.## Vanclay, J. K. (2007). On the robustness of the hindex. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(10), 1547-1550.## Noroozichakoli A, Hassanzadeh M, Nourmohammadi H, Etemadifard A. (2009).”15 yearsscience production in the the database »Institute forScientificInformation» (ISI) 1973-2007.” Faslname-ye ketab 77(1), pp: 175-186.## Ghazimirsaied SJ. Hemmat M. Dargahi. Khansari J. “Self-citation Status Of Iranian Prolific Authors In The Field Of Medicine And Its Impact On The Hirsch Index In Web Of Science Database.“Payavard Salamat, 4(3-4): 67-76## Guan, J., &GAO, X. (2008). Comparison and evolution of Chinese research performance in the filled of bioinformatics. Scientometrics, 75(2), 357–379. ## Kelly, C. D., Jennions, M. D. (2006). The h index and career assessment by numbers. Trends in Ecology and Evolution, 21(4)167-170. ## Alibeyk M, Rustaazad L.( 2009) The Evaluation of Scientific Outputs of Assistant and Associate Professors, Medicine School of IUMS, Through Hirsch Index 2008 . JHA. 12 (36):53-60.## Mirzaie A, mokhtari H. (2007) H-index, new approach in evaluation outputs researchers. Faslname-Ye Ketab, 18(3): 107-14.## Osareh F, Mostafavi E.(2011).” A Comparative Survey of Lotka and Pao’s Laws Conformity with the Number of Researchers and Their Articles in Computer Science and Artificial Intelligence Fields in Web of Science (1986-2009).” Journal of Information Processing and Management, 26 (4):1349-1371.## Ebrahimi, S. Jowkar, A.(2010). “The Situation of Scientific Publications of Iran’s Universities of Medical Science on the Basis of Scientometrics Qualitative and Quantitative Indicators 1997-2006.”Journal of Health Information Management 7 (3), PP: 270-282.##Yousefi A، Hemmat M، Gilvari A، Shahmirzadi T.(2012).” Citation analysis and co-authorship of Iranian researchers in the field of immunology in ISI Web of Science: a brief report.” Tehran University Medical Journal; 7 (3): 188-193.##Noroozichakoli A,Aghayari H, Hassanzadeh M. (2011). “Researchers evaluated Shahid Beheshti University in the citation databases Web of Science, scopuse and google scholar for in the index H, G, M.” Journal of Library and Information Science, 1(1), PP: 135-152.##A Gorji H, Roustaazad L, Mohammad hasanzadeh H, Asghari L, Atlasi R, Shokraneh F et al.(2011). Ranking of Iran University of Medical Sciences and Health Services’ (IUMS) Faculties Using H-Index, G-Index, and m parameter; (up to the end of 2008). JHA. 13 (42):17-24.## Batista, Pablo D. "Is it possible to compare researchers with different scientificinterests?" ArXiv: Physics/ 0509048, 2005. Available: http://arxiv.Org/physics/papers/0509/0509048. Pdf##