پیش بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه های آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح تعهد کارکنان است، کارکنان دارای تعهد بالا، مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند. هدف تحقیق حاضر پیش بینی تعهد سازمانی از طریق امنیت شغلی و مولفه­های آن در بین دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کرمانشاه بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه بود که تعداد آن­ها در سال تحصیلی (91-90) 1230 نفر می­باشد، که 320 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. از پرسشنامه­ امنیت شغلی  نیسی(1379) و  پرسشنامه تعهد سازمانی (مودی، استیرز و پورتر) برای گردآوری داده های تحقیق استفاده شد که پایایی آن­ها با استفاده از روش ضریب الفای­کرونباخ به ترتیب 90/0 و80/0 به دست آمد. برای تجزیه تحلیل داده­ها از  آمار توصیفی و استنباطی (میانگین، انحراف استاندارد، ضریب آلفای­کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف اسمیرنف، رگرسیون چند متغیره و آزمونt)، استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج تحقیق نشان داد بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت وجود (01/0  pبحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد سازمان آموزش و پرورش برای داشتن معلمانی متعهد در جهت رسیدن به اهداف واقعی خود و هم­چنین جلوگیری از  اتلاف سرمایه­های مادی و معنوی ناشی از عدم تعهد معلمان . لازم است که به امنیت شغلی معلمان اهمیت دهد.

کلیدواژه‌ها


##Madani poor, M. (2002). Quality of working life and relationship with performance and productivity of organizations. Tadbir. Number 146.##Akbari, S. (2003). Quality of work life on their efficiency in terms of teacher education Qazvin. MS Thesis, University of Zanjan.##Khaleghi sorosh, F.(1988). Systematic review of employees' job security, the Ministry of Culture and Higher Education. MS Thesis, Tehran University, School of Management.##Shakeri nia, I.(1993). Job security, job satisfaction and mental health. Tadbir. Number 72.##Sarmad, GH. (1993). Organizational Behavior. Tehran: Iran Banking Institute.##Alexander t, mohr, jonas f, puck, (2006). Role conflict, general manager job satisfaction and stress and the performance of ijvs. European management Journal: vol.25.no.1.pp.(25-350(.##thoms,S., tram, S., ohara linda, A. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance. Journal of vocational behavior; no. 68.pp. (461- 473).##Mosadeghrad, A.,  Febrile, M.,    Rosenberg,   D.(2008).  A  study  of  the relationship  between  job  satisfaction,  organizational  commitment  and turnover  intention  among  hospital  employees,  Health  Services Management Research , Vol 21, N 4 , Pp. 211-227. ##Morin,  E.(2008).  The  meaning  of  work,  mental  health  and organizational commitment, publications@irsst.qc.ca  ,www.irsst.qc.ca.##Allen,  N.J.,&  Meyer,J.P.(1997).  Affective,  Continuance,  and  normative Commitment to the Organization: An Examination of construct validity. Journal of Vocational behavior,49,252-276.##Lambert,  E. G.,  Hogan,N. L.,  Griffin,  M. L.(2008).  Organizational Citizenship  Behavior  and  Commitment  Among  Correctional  Staff, Criminal justice and behavior, Vol. 35 No. 1, 56-68.##Brown,  B.  (2003).  Employs,  Organizational  commitment  and  their perception  of  supervisor’s  relation-  oriented  and  task-  oriented leadership behavior. Virginia polytechnic institution and state university. ##Freund,  A., carmeli,  A.  (2004).  The  relationship  between  work commitment and organizational citizenship behavior among lawers in the private sector. The Journal of Behavioral and applied management , vol 5, No 2.##Tavalai,R., Bagheri. M. (2010). The effect of organizational commitment on organizational performance. Scientific Information Database. Seventh year. Number 30.##Baloch, Q. B.(2009). Effects of Job Satisfaction On Employees Motivation & Turn over Intentions, Journal of Managerial Sciences Vol II, N 1.##Morrison, R. (2008). ‘Negative relationships in the workplace: Associations with organisationalcommitment, cohesion, job satisfaction and intention turnover’, Journal of Managementand Organization, 14: 330–344.##Hunjra, AI., Chani, MI., Sher, A., Azam, M., Kashif, R.(2010).Factors effecting job satisfaction of employees in Pakistani bankingsector. Afr. J. Bus. Manag., 4(10): 2157-2163.##Ozer, G., Gunluk, M. (2010). The effects of discrimination perception andjob satisfaction on Turkish public accountants’ turnover intention. Afr.J. Bus. Manag., 4(8): 1500-1509.##Park, J. S., Kim, T. H.(2009). Do types of organizational culture matter in nurse  job  satisfaction  and  turnover  intention?,  Leadership  in  Health Services Vol. 22 No. 1, pp. 20-38.##oreilly, CA., Chatman, j. (1986). Organizatinal commitment and fsychological attachment: the effects of compliance, identification, and internalization on prosociak behavior. Hournal of applied psychology.p.492-499.##griffin, ml., hepburn, jr. (2005). Side-bets and reciprocity as determinants of organizational commitment among correctional officers. Journal of criminal justice 33 (2005).p. 611- 625.##Jandaghi, Gh. Mokhles, A. Bahrami, H. (2011). The impact of job security on employees’ commitment and job satisfaction in Qom municipalities. African Journal of Business Management Vol.5 (16), pp. 6853-6858.##Mortazavi. SH. (1995). Study of job satisfaction, organizational commitment and job security of employees in government agencies. Management studies, labor productivity, Tehran, Beheshti University.##Ghamari. M. (2011). Compare the relationship between job satisfaction and organizational commitment of Azad University of faculty and staff. Leadership and Educational Administration Quarterly, Year V, No. 3, Fall 90. Pp. 101-119.##Baferani, M,G. (2008). Study relationship between organizational commitment and job security of employees Isfahan Payam Noor University. Master's thesis. Faculty of Education and Psychology University. ##Emhan,A. (2012). Relationship among Managerial Support, Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Comparative Study of Nonprofit, For-Profit and Public Sectors in Turkey. International Journal of Business, Humanities and Technology. Vol. 2 No. 5.##Lumley, M., Coetzee, R., Tladinyane & N. Ferreira. (2011). Exploring the job satisfaction and organizational commitment of employees in the information technology environment.##Shabani bahar,GH., Farahani, A., Jafari, A. (2011). The relationship between organizational commitment and job satisfaction of physical education teachers in the province. In exercise physiology research and management. No. 8. Pp. 42-33.##Sajadi,H., Khamesi, M., Hasanzade, A., Vali, L.(2009). Organizational commitment and intention to leave the department supports the University staff. Iran Occupational Health Journal. Volume 6. (3).##Bigi. M. (1996).Study and identify the characteristics of the physical education teacher from the perspective of school administrators. Master's thesis, Department of Branch, pp. 4-7.##Khoshnam, A. (2008).The relationship between the overall preparation, job satisfaction and Organizational commitment of teachers male Physical Education Fars Province. Research in Sports Science, No. 20. Fall 87. Pp. 142-125.##Jeon, J. (2009). The Impact of Organizational Justice and Job Security on Organizational Commitment Exploring the Mediating Effect of Trust in Top Management. A dissertation submitted to the faculty of the graduate school of the university of Minnesota by.##Salehi, M., Gholtash., A. (2011). The relationship between job satisfaction, job burnout and organizational commitment with the organizational citizenship behavior among members of faculty. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 306–310. ##Abedi, A., Razavi, M., Farzan, F. (2014). Comparison of Organizational Commitment of Physical Education Teachers' North Khorasan Province. Journal of Sport Management and motor behavior,17, 143-159. ##