اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر خودکار آمدی عمومی مردان دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه مازندران، مازندران،ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: میزان آگاهی،گرایش مثبت و تداوم عملکرد مناسب و خودکارآمدی در کنترل بیماری های مزمن از جمله دیابت موثر می‌باشد.در حال حاضر دیابت یکی از مشکلات بهداشتی جهانی است وبا توجه به افزایش روز افزون این بیماری در کشورمان ایران، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر خودکارآمدی عمومی مردان دیابتی بود.
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر 30 مرد بزرگسال از مرکز انجمن دیابت شهرستان قائم شهر با میانگین سنی 60-40 سال تشکیل می دادند که 20 نفر برای شرکت در تحقیق داوطلب شدند.ازاین تعداد، 12 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه های تحقیق در نظر گرفته شدند. این افراد به مدت 8 هفته، هر هفته 3 روز،هر روز به مدت 60 دقیقه برنامه تمرین مقاومتی فزاینده با شدت 80-50 درصد یک تکرار بیشینه شامل 10 ایستگاه(پرس سینه، باز شدن زانو، پروانه ای، خم شدن زانو، کشش دوطرفه به پایین،خم شدن بازو، قایقی نشسته، بلند کردن پاشنه، باز شدن بازو و درازنشست) با زمان فعالیت 60-45 ثانیه و زمان استراحت 60-30 ثانیه بین ایستگاه ها اجرا کردند . اطلاعات مربوط به خودکارآمدی عمومی این افراد قبل و بعد از اتمام دوره تمرینی توسط مقیاس خودکارآمدی عمومی(GSE-10) سال(1981) که حاوی 10 سوال بود بدست آورده شد. برای تحلیل داده هااز آزمون t وابسته با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 18 استفاده شد.
یافته ها:نتایج نشان داد، 8 هفته تمرین مقاومتی تاثیر معناداری بر میزان خودکارآمدی عمومی مردان دیابتی نداشت(pبحث و نتیجه گیری:یافته های این پژوهش از نقش تمرینات مقاومتی در بهبود خودکارآمدی عمومی مردان دیابتی حمایت نمی کند، ممکن است کوتاه بودن دوره تمرینی (8 هفته)مورد استفاده در این پژوهش یکی از دلایل عدم تاثیر این تمرینات باشد که تحقیقات بعدی در این زمینه را می طلبد.

کلیدواژه‌ها


##Vezaratebehdashtvadarmanvaamuzeshepezeshki.(2006).RahnamayeJameenezamemoraghebatebimarihayegheirevaghirdarjomhoriyeeslamiye Iran. Virayeshe 14.markaze modiriatebimariha: 20. ##Safarzade A, Sobhaniankh.(2007).Tarjomeyebimarihayeghodadva metabolism, Harison. Chapeavalentesharatenasle farad. ##Marvati M, RohaniN.(2007).Tasiremanafevamavanee dark shode rafter hayekhodmoraghebati bar amalkardmoraghebatibimaranediabeti.majaleye Hayat.13(1): 17-26. ##Shabbidar S, FathiB.(2007).Tasireamuzeshetaghziye bar satheaghahivanegareshvaamalkardebimaranediabetiye 2.majaleye daneshgahebirjand.14(1): 31-37. ##NughabiA.DehghannayeriN.(2008).parastariyedakhelijarahiyebruner.chape 11th.entesharateSalemivajameenegar. ##Ateshza F, Ebrahimi N, khazaeeN.(2007).Parastariyedakhelijarahi.chapejameenegar. ##VivienneSh, Courtney M, Edward H,et al.(2006). Development and validation of Chinese version of the diabetes managementfelf efficacy scale. International journal of nursing studies.10:1-12. ##Bandra A. (1994).Self efficacy. In V.S.Ramachaudran, encyclopedia of human Behavior. 4: 71-8.##AbdollahiB.(2007).tasirekhodkaramadidartavanmandsaziyekarkonan.Available: http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-168/article-168/4.asp, Accessed June 7 .##Fieldch L, Craven jl, Rodin Gm,et all .(2003).Relationship of self-efficacy and binging to adherence to diabetes regimen among adolescent. Diabetes care.15 (1): 90-4. ##Vandeven N, Weinger K, Yi J, et al.(2003). The confidence in diabetes self care scale, psychometric properties of a new measure of diabetes-specific self efficacy in Dutch and Us patient with type 1 diabetes.diabets care. (3): 713-8.##Bogardus C, Ravussin E, Robbins DC, Wolfe RR, Horton ES, Sims EA.(1984). Effects of physical training and diet therapy on carbohydrate metabolism in patients with glucose intolerance and non-insulin-dependent diabetes mellitus, Diabetes 33:311-18.## Stratton IM, Kohner EM, Aldington SJ, Turner RC, Manley SE, Matthews DR.(2001). The UKPDS Risk Engine: a model for the risk of coronary heart disease in type 2 diabetes. Diabetologia101: 671-9. ## Rubin RR, Peyrot M.(1999).Quality of life and diabetes. Diabetes Metab Res Rev 15: 205-18.##Peluso MA, Guerra de Andrade LH.(2005). Physical activity and mental health: The association between exercise and mood. Clinics (Sao Paulo) 60: 61-70. ## Woolf-May K, Bird S, Davy P, Fallows J.(2006). Exercise Prescription: physiological foundations a guide for health, sport and exercise professionals.Churchill Livingstone Chapter 4; p. 69. ##Fillipas S, Oldmeadow LB, Bailey MJ, Cherry CL.(2006). A six-month, supervised, aerobic and resistance exercise program improves self-efficacy in people with human immunodeficiency virus: a randomised controlled trial. Aust J Physiother.52(3):185-90.##Roberta K. Okaa, Teresa DeMarcob, William L. Haskellc.(2005). Effect of Treadmill Testing and Exercise Training on Self-Efficacy in Patients with Heart Failure. Eur J CardiovascNurs September 4: 215-219.##Covey MK, McAuley E, Kapella MC, Collins EG, Alex CG,Berbaum ML,Larson JL.(2012). Upper-Body Resistance Training and Self-Efficacy Enhancement in COPD. J PulmonResp Med.S9:001. doi:10.4172/2161-105X.S9-001.## Marion MP, Van der H, PouwerF,Arnold CR, Victor JM Pop .(2012). Testing the effectiveness of a self-efficacy based exercise intervention for inactive people with type 2 diabetes mellitus: design of a controlled clinical trial. BMC Public Health  10.1186/1471-2458-12-331.## Abraham M. Joshua, B. Unnikrishnan, D’souza V,Mithra P, Kamath A, Acharya V.(2014). Fall Related Self-efficacy among Elderly:A Comparison of Resistance Training with Balance Exercise. International Neuropsychiatric Disease Journal2(5): 234-243.##