تاثیر عناصرمعماری (رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:: طراحی مناسب فضاهای فیزیکی و استفاده از شاخص های عملکردی، اصول و مبانی زیباشناسی در طراحی فضاهای کالبدی آموزشی پاسخ گویی به نیازهای روحی و جسمی دانش آموزان می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عناصرمعماری(رنگ و بافت ومصالح) فضای ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی می باشد
روش شناسی: بر روی 400 تن (189دختر و 211پسر) از دانش آموزان در10 مدرسه مقطع متوسطه شهرساری، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام شد. ابزارتحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت که در آن به شناسایی عناصر تاثیر گذار معماری مدرسه‌ برفعالیت بدنی دانش آموزان با کمک پرسشنامه پیتررادوهمکاران(2008)، طراحی و تدوین شد و نیز روایی محتوایی توسط 15 تن اساتید دانشگاهی (تربیت بدنی ومعماری)مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ با احتمال 80درصد به دست آمد. و جهت تحلیل داده ها از روش آزمون همبستگی استفاده شد.
یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش هر چه دانش آموز دیدگاه مثبت تری در مورد عناصر معماری (رنگ و بافت ومصالح)  فضای ورزشی مدرسه داشته باشد به همان نسبت تمایل وی به فعالیت بدنی افزایش می یابد.
بحث و نتیجه گیری: پس می توان از رنگ و بافت ومصالح فضای ورزشی مدارس، به عنوان عناصرمعماری، بستری برای فعالیت های ورزشی و ترغیب دانش آموزان به این امر استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Architectural Elements (Texture, Materials and Color), of School Playgrounds and Students’ Tendency Toward Physical Activity

چکیده [English]

 
Introduction :Proper design of physical spaces and the use of performance indicators, principles of physical aesthetics in the design of educational spaces responsive to the needs of students are mentally and physically.
Purpose:The aim of this Study was the correlation between architectural elements (texture, materials and color), of schools playgrounds and students’ tendency to physical activity.
Methodology:The subjects included are 400 students (189 girls, 211 boys) of 10 high schools of Sari city We used peter rudd& et al (2008) questionnaire to gather data. The questionnaire measured architectural elements that affected physical activity among students. The cronbach’s alpha reliability coefficient was 80% probability and data analyzed using regression, and correlation.
 Results: showed that more positive views of students to school Playground in terms of architectural elements (texture, materials and color), ends to more motivations for engaging in physical activities.
Conclusions:Therefore we can encourage students to participate at physical activity by decorating school Playground with better and more attractive materials and colors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Elements
  • School
  • Color
  • Tendency to Physical Activity
##Ebrahimi, M., & mashal, E. (2009). Impact on the lives and feelings of people of color. Journal of the Iranian oil industry employees. New courses; No.443.##Mohammadi, Reza. (2000). Factors affecting the efficiency and optimization of physical education lessons from the perspective of school administrators and teachers in 1378-79. Department of Education and Research Council of Esfahan.##Kashef, A.R. (2010). Position of engineering physical making Sport Fashion juniper Journal of Teaching Physical Education. Volume 11, Issue 1, pp: 11-14.##Shojaei, A.R. (2010). Educational spaces, rules and standards. Tehran. Seventh edition, Champaign, IL: Century knowledge.##Bastanfard, Matin. (2005). Link sport and architecture. The first National Conference and Sports City. Village and the future of architecture. No. 42, pp. 132.##Naiebi, B., Kateb, F., Mazaheri, M., & Birashk, B. (2007). Effect on quality of life and light interior spaces of ethical behavior. Journal of Ethics in Science and Technology. Volume 2, Number 3 and 4.##Hafezian, Taiba. (2000). Quality of schools in compliance with the characteristics of emotional and psychological space Children and adolescents. Publication of new schools, renovation of Esfahan schools.##Abbasi, Haidar. (2012). https:// www. haydarabbasi.persianblog.ir/post/74.htm##Shahcheraghi, zadhA. (2009). analysis Persian Garden process environment based on the theory of ecological psychology. Journal of the town's identity. Volume 3, No.5##Kelly, V. (2013). Resonance in visual communication design practice. Doctoral thesis, University of South Australia, Adelaide, Australia.##Afzalpour, Ismail, Zerang, Mahmoud & Khshbakhti, Jafar. (2007). Evaluation of the implementation of the first and second elementary school physical education course at the base of South Khorasan province. Sports Science Research. No16, PP107-125##Koch, D., Bergström, A. & Marcus, L. (2012). Configuring academia. Academic entities and spatial identities. Proceeding of the 8th International Space Syntax Symposium. Santiago, Chile, January. Retrieved from http://www.sss8.cl/proceedings## stenvy, Andrew. (2004) .32 unconventional therapy; translation: Parviz Paladin. Tehran, Tehran Branch of Jihad, p: 416.##Gholamyan, hadi. (2010). Psychological effect of color on interior decoration Painting. Master's thesis,Department of Natural Resources, Tehran University.## Shayegan, Fariba. (2009). Effective sedation students in the classroom. Journal of Management Studies, Police. Volume 4, Issue 3, pp: 34-36.## Research Deputy of Tehran University Jihad. (2003). Prepared educational brochures appropriate color spaces in primary, junior and secondary schools. Tehran. Magazine, the New School.No, 11.## Hoseinioon, Solmaz (2001), "The use of color in the city", Special Issue of Urban Design. Tehran, Journal of, Municipalities, Volume 13, pp: 15-16.## Seyed Sadr, A. (2001). Architecture and people of color. Journal works and thoughts. Volume 9, Issue 4, pp: 33-35.##HoseinPour, A. (2011). Safety space, sport schools. Journal of Physical Education. Volume 11, Issue 6, pp: 40-43.##Ghorban Pour, Maral, noory, Abed, kor, abdoulhadi, Hadi Pour, M., Charabyn, Aziz, & Adib, M. (2009). Safety Assessment of stigma in city schools. Selected Proceedings of Second Symposium safe community in Tehran.##Eftkharzadh, Sanaz. (2010). Necessary application materials and natural elements in the architecture of the house. Architecture building. Tehran. Publications Soroush .pp: 25-28.##Mahdavi nejad, MJ. Khabiry, M., & Askari Moghaddam, Reza. (2009). Recognition of homosexual tendencies in the revitalization of culture and art, architecture, after the Islamic Revolution in Iran, First edition, Champaign, IL: Human Kinetics.##Mahmoudi, Mohammad Mehdi. (2005). Educational spaces designed using a flexible form of study design on special schools for girls, according to peers, privacy and comfort. Tehran, Journal of new school, Volume 23, pp: 15-16.##Rudd, Peter؛ Reed, Frances؛ Smith,Paula .(2008).The effects of the school environment on young people’s attitudes towards education and learning. National Foundation for Educational Research Journal,Volume 17. pp: 3-16.