ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دامغان، ایران

2 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دامغان، ایران

3 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کارآمدی مربی نشان می­دهد که چقدر یک مربی توانایی اثرگذاری بر عملکرد و یادگیری ورزشکارانش را دارد. بنابراین مربیان اثربخش کسانی هستند که با رفتارشان نتایج مثبتی را در ورزشکاران ایجاد می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست­های استان سمنان بود.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 858 نفر والیبالیست­ (زن و مرد) استان سمنان در رده سنی 16 سال و بالاتر بودند که 250 نفر از آنان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردید.
برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی­های جمعیت شناختی، پرسشنامه کارآمدی مربیگری فلتز و همکاران (1999) و پرسشنامه تعهد ورزشی و لذت از ورزش اسکانلان و همکاران (1993) استفاده گردید. پرسشنامه های مذکور پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شدند. در یک مطالعه مقدماتی روی 40 نفر از اعضای نمونه، پایایی ابزار  با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 = α برای پرسشنامه کارآمدی مربیگری و 70/0=α برای پرسشنامه تعهد ورزشی 71/0 = α برای پرسشنامه لذت از ورزش بدست آمد. بررسی کشیدگی و چولگی متغیرهای تحقیق نشان داد که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال است بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار پارامتریک  به همراه  ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری(SEM) و شاخص­های برازش مدل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداری بین مؤلفه­های کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی وجود دارد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه­های کارآمدی مربیگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم و از طریق کارآمدی شخصیت­سازی و لذت از ورزش بر تعهد ورزشی اثر گذارند و متغیر لذت از ورزش بیشترین تأثیر ( 38/0=β) را بر تعهد ورزشی دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که ادراک ورزشکاران از کارآمدی مربیان بر لذت و تعهد ورزشی آنان اثرگذار است؛ از بین ابعاد کارآمدی مربیگری، کارآمدی شخصیت­سازی بیشترین تأثیر مستقیم را روی لذت از ورزش داشته است. نتایج این تحقیق بر اهمیت توجه به ادراک ورزشکاران تأکید می کند. همچنین مدل بدست آمده، برازش قابل قبولی را با داده های تحقیق نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Coaching Efficacy with Sport Enjoyment and Commitment of Volleyball Players, (Case study: Semnan province)

چکیده [English]

Background & Purpose: Coaching efficacy refers to the extent to which coaches they have the capacity to affect the learning and performance of their athletes. Thus, effective coaches are generally those, who, through their behaviors, produce positive outcomes in athletes. The purpose of this study was to examine the relationship between coaching efficacy with sport enjoyment and commitment.
Methods: This study was conducted in descriptive and correlational method. The statistical populations consist of all volleyball player of Semnan province, aged 16 and older (n=858). The sample consisted of 250 volleyball players that selected through cluster random sampling and responded to four questionnaires including: demographic characteristics, coaching efficacy (Feltz and et al, 1999), sport commitment and sport enjoyment (Scanlan and et al, 1993). In addition, to determine the Face and content validity of the questionnaires, 9 experts were consulted and to determine the structural validity of the questionnaires, confirmatory factor analysis were applied. Then to determine the reliability questionnaires, a pilot study on 40 athletes was conducted. The results of Cronbach's alpha coefficient showed (coaching efficacy α=0.96, Sport Commitment α=0.70 and sport enjoyment α=0.71) that the questionnaires have acceptable reliability.
The normality analysis of variables via Skewness and kurtosis statistics, showed that distribution of data is normal. Therefore, parametric statistics and structural equation modeling scope (SEM) was used.
Results: The results showed that there are positive and significant correlation between the components of coaching efficacy with sport enjoyment and sport commitment.
Structural equation modeling analysis results showed that the components of coaching efficacy had direct and indirect effect on the sport commitment. In this model character building efficacy and sport enjoyment were as mediator variables that the largest effect on sport commitment (β=0.38).
Conclusion: The research conclusion showed that athletics΄ perception from coaching efficacy has effects on sport enjoyment and commitment. Among the dimensions of coaching efficacy, character building efficacy has had the most right effect on sport enjoyment and commitment. The results of this research emphasis on attention importance to athletics΄ perception. Finally, the Model showed a good fit to the data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volleyball
  • character building efficacy
  • perceptio
## Boyst, J.P, (2009), An Examination of Sport Commitment in Collegiate Athletes, Master΄s thesis, The University of North Carolina at Greensboro. ##Baker J, cote J & Hawes R, (2000). The relationship between coaching behaviors and sport anxiety in athletes. Journal of Science and Medicine in Sport 3, (2), pp: 110-119##Myers N.D, Vargas-Tonsing T.M, Feltz D.L, (2005). Coaching efficacy in intercollegiate coaches: sources, coaching behavior, and team variables. Psychology of Sport & Exercise, 6, pp: 129–143##Feltz D.L, Chase M.A, Moritz S.E, and Sullivan P.J, (1999). A conceptual model of coaching efficacy: preliminary investigation and instrument development. Journal of Educational Psychology, Vol. 91, No. 4, pp: 765-776##Horn T.S, (2008). Coaching effectiveness in the sport domain, In T.S. Horn (Ed). Advances in sport psychology, Champing, IL: Human kinetics, pp: 309-355##Sullivan P, Paquette K.J, Holt N.L. Bloom G.A, (2012). The Relation of coaching context and coach education to coaching efficacy and perceived leadership behaviors in youth sport. The sport psychologist, 26, pp: 122-134##Vargas-Tonsing T.M, Myers N.D, and Feltz D.L, (2004). Coaches’ and Athletes’ Perceptions of Efficacy-Enhancing Techniques. The Sport Psychologist, 18, pp: 397-414##Boardley I.D, Kavussanu M, Ring C, (2008). Athletes Perceptions of coaching effectiveness and Athlete-Related Outcomes in Rugby Union: An investigation Based on the Coaching Efficacy Model. The Sport Psychologist, 22, pp: 269-287##Malete L, Sullivan P, (2009). Sources of coaching efficacy in coaches in Botswana, International Journal of Coaching Science. Vol 3, No 1, pp: 17-27##Boardley I.D, Kavussanu M, and Ring C, (2008). Athletes’ Perceptions of Coaching Effectiveness and Athlete-Related Outcomes in Rugby Union: An Investigation Based on the Coaching Efficacy Model. The Sport Psychologist, 22, pp: 269-287##Kavussanu M, Boardley I. D, Jutkiewicz N, Vincent S, and Ring C, (2008).  Coaching Efficacy and Coaching Effectiveness: examining their predictors and comparing coaches’ and athletes’ reports. The Sport Psychologist, pp: 383-404##Scanlan, T.K, Carpenter P.J, Schmidt G.W, Simons J.P & Keeler B, (1993). An introduction to the sport commitment model. Journal of sport and exercise Psychology, 15, pp: 1-15.##Parsamehr M, (1390). The investigate of motives that are connected to continued participation in sport activities between physical education students, (case study: Yazd univercity). Journal of sport management and motor behavior of Mazandaran univercity, 7, No 13, (persian), pp: 93-106##Scanlan T.K and Lewthwaite R, (1986). Social-Psychological Aspects of Competition for Male Youth Sport Participants: IV. Predictors of Enjoyment. Journal of sport and psychology 8, pp: 25-35##Glykeria P, Reppa, (2010). The enjoyment of two teaching programs (creative and non-creative one) in physical education, the case of 4th and 6th grade in Greek elementary school. Procedia Social and Behavioral Sciences 2, pp: 2212–2216##Wilson P.M, Rodgers W.M, Carpenter P.J, Hall C, Hardy J, Fraser SH.N, (2004). The relationship between commitment and exercise behavior. Psychology of Sport and Exercise, 5, pp: 405–421##Jonathan M, Casper, (2008). Demographic Predictors of Recreational Tennis Participants’ Sport Commitment. Journal of Park and Recreation Administration Fall, Volume 26, Number 3, pp: 93-115.##Sullivan P, Paquette K.J, Holt N.L, Bloom G.A, (2012). The Relation of coaching context and coach education to coaching efficacy and perceived leadership behaviours in youth sport. The sport psychologist, 26, pp: 122-134## Gearity B.T, Murray M. A, (2011). Athletes’ experiences of the psychological effects of poor coaching. Psychology of Sport and Exercise, 12, pp: 213-221##Mirhoseini M, Hadavi. F, Mozafari A, (1391). Validity and Reliability of sport commitment in athletic students. Sport management journal, NO 15, (Persian), pp: 105-121 ##Minaei A, (1385). The study of factor construct the Akhenbakh teacher report form with confirmatory factor analysis. Research about of exceptional childrens, 6 th year, NO 3, (Persian), pp: 769-786.##Schreiber J.B, Stage F.K, King J, Nora A, Barlow E.A, (2006). Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research, Vol 99, No 6, pp: 323- 337##Tabarsa G, Raminmehr H, (1389). The offer of organizational citizen behavioral. The view of state management journal, NO 3, (Persian), pp: 103-117.