توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بازی های المپیک و پارالمپیک به مثابه بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان، از جایگاه بالایی نزد دولت ها برخوردار هستند. هدف از انجام این پژوهش ، مقایسه عملکرد ورزشکاران ایران در مقایسه با رقبای آسیایی در بازی های پارالمپیک می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر می باشد. جامعه آماری، هفت دوره بازی­های پارالمپیک (1988- 2012) بودکه ایران در آنها حضور داشته است و نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شکل، جداول) و آمار استنباطی (کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که، بهترین میانگین رتبه کسب مدال مربوط به کشور چین (58/69) است و کاروان پارالمپیک ایران از این لحاظ در رتبه چهارم (29/41) قرار دارد. بین تعداد ورزشکاران زن و مرد اعزامی به بازی­ها و تعداد مدال کسب شده ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین، عملکرد کاروان­های پارالمپیک ایران در هفت دوره برگزاری بازی های پارالمپیک، فاقد ثبات و با جهش های بالا و پائین همراه بوده است.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که عملکرد کاروان­های پارالمپیک ایران در این رقابت­ها، تقریبا مطلوب بوده است که البته مسئولان مربوطه باید نگاه ویژه ای به ورزش معلولان داشته باشند و سعی در توسعه رشته های ورزشی پارالمپیکی در کشورمان داشته باشند و همچنین با اعزام تعداد بیشتر ورزشکار در قالب رشته های ورزشی متعدد، عملکرد خود را در بازی های پارالمپیک بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Describe the performance of athletes iran in the Paralympic Games in comparison to Asian competitors

چکیده [English]

purpose: olympic and paralympic games as a mega sport event has most important value for nations. the purpose of this study was to compare the performance of  iran athletes in the Paralympic Games is compared with Asian rivals.