توصیف عملکرد ورزشکاران ایران در بازی های پارالمپیک در مقایسه با رقبای آسیایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بازی های المپیک و پارالمپیک به مثابه بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان، از جایگاه بالایی نزد دولت ها برخوردار هستند. هدف از انجام این پژوهش ، مقایسه عملکرد ورزشکاران ایران در مقایسه با رقبای آسیایی در بازی های پارالمپیک می باشد.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر می باشد. جامعه آماری، هفت دوره بازی­های پارالمپیک (1988- 2012) بودکه ایران در آنها حضور داشته است و نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (شکل، جداول) و آمار استنباطی (کلموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شده است.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که، بهترین میانگین رتبه کسب مدال مربوط به کشور چین (58/69) است و کاروان پارالمپیک ایران از این لحاظ در رتبه چهارم (29/41) قرار دارد. بین تعداد ورزشکاران زن و مرد اعزامی به بازی­ها و تعداد مدال کسب شده ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین، عملکرد کاروان­های پارالمپیک ایران در هفت دوره برگزاری بازی های پارالمپیک، فاقد ثبات و با جهش های بالا و پائین همراه بوده است.
بحث و نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که عملکرد کاروان­های پارالمپیک ایران در این رقابت­ها، تقریبا مطلوب بوده است که البته مسئولان مربوطه باید نگاه ویژه ای به ورزش معلولان داشته باشند و سعی در توسعه رشته های ورزشی پارالمپیکی در کشورمان داشته باشند و همچنین با اعزام تعداد بیشتر ورزشکار در قالب رشته های ورزشی متعدد، عملکرد خود را در بازی های پارالمپیک بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Describe the performance of athletes iran in the Paralympic Games in comparison to Asian competitors

چکیده [English]

purpose: olympic and paralympic games as a mega sport event has most important value for nations. the purpose of this study was to compare the performance of  iran athletes in the Paralympic Games is compared with Asian rivals.
methodology: The research method is descriptive and retrospective study. The population of the seven Paralympic Games (1988 - 2012) was the presence iran in them has a statistical sample of more than. for data analysis, was used: descriptive statistics (figures, tables) and inferential statistics (K-S test, spearman correlation and kruskal-wallis test).
results: The results showed that the best average ranking medal of China ( 58/69 ) and the fourth in the standings Paralympic Iran is ( 29/41 ). Between the number of male and female athletes, expeditions to the games and the number of medals won , there was a significant association. Also, the convoy iran Paralympic Games to Paralympics held in seven periods , lack of stability and the mutation has been up and down.
discussion: It is concluded that the caravan in Paralympic competition, is pretty good That the authorities should look into the sport of disabled people have special And try to develop Paralympic sports in our country have And also sending more athletes in several sports, improve their performance at the Paralympic Games.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paralympic games
  • medals
  • asian countries
##Kashif, M, M. (2011). History of Physical Education. Fourth Edition. Publisher Payam Noor University. Tehran. Pp 236.##Mehrjardi, M. H (2011). Developed a nonparametric model for performance evaluation of countries participating in the Olympic Games. Journal of sport management. No, 14. Pp. 21-34. ##Sajjadi, S. N. (2009), management of Sports organizations. Nine Edition. Tehran. Publisher samt association.. Pp. 1-277##Sajjadi, S. N. (2006). Meet the olympic movement. One Edition. Tehran. Publisher NOC association. Pp. 1-266.##Jakson, R. palmer, R. (2002). Handbook of Sport Management. Translated Khbayry and et al. three Edition. Tehran. Publisher NOC association. Pp. 1-211.##Azizi, S. (2005). History Paralympic Games. Spread: Center website Zaiat spinal disabled.##Jalali Farahani, M. Alidoust Ghahfarokhi, E. (2011). Event management and sports camps. One Edition. Publication Tehran university. Pp.352.##rastgary, M. (2008). Sport facilities rules and standards for the disabled. Tree Edition. Tehran. Publisher waiting era association. Pp. 1-117.##Internatiounal paralympic committee. (2013). Medal Standing and Participation numbers in paralympic 1988-2012. Website Adress: www.ipc.com. (2013) ##Forrest, D; Sanz, I. Tena,J.(2010).  Forecasting national team medal totals at the Summer Olympic Games. International Journal of Forecasting, Vol 26, No.1 pp: 576–588.##Dimitria, p (2009). Statistical profile of medals at the Beijing 2008 Olympic Games: differences among geographic regions and gender trends. 17th international seminar on Olympic studies for postgraduate students.pp, 416. ##Yongjun Li (2007). The Study of China Medals in the Olympic Games, University of Science and Technology of China.##Damask, Leeann et al. (2006). “Olympic Medal as Fruits of Comparison“. Journal of Experimental Psychology, Applied Vol.12, NO.3.166-178##Custom Index Solutions Research Report (2004). The MC Grow Hill Company.##Eidipour, K. eidy, H. Abbasi, H. Surrey, A. Nazary, F (2013). Analyze and evaluate the performance of athletes in the Paralympic Games. Journal of physiology and sport management research. Published.##Eidipour, K. Abbasi, H. eidy, H. (2013). Compare the medals won by the world's continents Paralympic Games. Journal of Physiology and Sport Management North. 1(2). Pp 53-62.##eidy, H. Abbasi , H. Nazary , H. Eidipour , K. Surrey, A.(2013).  Evaluate and analyze the performance of athletes in the Summer Olympics. Journal of Applied Research in Sports Management. 2(4). Pp 91-101.##Asgari, B., eidy, H. (2011). Performance Assessment in the Summer Olympic Games, compared with Asian rivals. Journal of Sport Management and Movement Science, Published.##Jie, W., Liang, L., & Feng, Y. (2009). Achievement and benchmarking of countries at the summer Olympic using cross efficiency evaluation method. European Journal of Operational Research. 197; PP: 722-730.