دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-123 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

صفحه 15-36

وحید شجاعی؛ فرشاد تجاری؛ بهاره سلیمانی تپه‌سری؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


3. مهارت‌‌های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو

صفحه 67-78

حمیدرضا طاهری؛ مهدی نبوی نیک؛ امیر مقدم؛ گاوین برسلین؛ مریم قربان صباق