دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-160 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز

صفحه 15-24

پروین محمدی فارسانی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ پروین رمضانی


3. روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 (MTQ48)

صفحه 39-54

سید عباس افسانه پورک؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


4. ارتباط بین ساختار کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت ‌بدنی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 55-68

محمد هادی سیفی سالدهی؛ مهدی سیفی سالدهی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


5. تحلیلی بر عوامل موثردر ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

صفحه 69-80

سید محمد حسین رضوی؛ زهرا روحانی؛ علیرضا قنبری فیروز آبادی


14. تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی

صفحه 179-186

محسن بهنام؛ میرحسن سیدعامری؛ نرگس فصیح؛ لیلا خرمی