دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393 
2. شناسایی تنگناها و موانع پیش روی والیبال ساحلی ایران با استفاده از تحلیل سوات

صفحه 23-34

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی


4. بررسی اثرات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان بر استان های شمال غرب کشور

صفحه 45-54

احسان محمدی ترکمانی؛ محمود گودرزی؛ افسر جعفری؛ مجید جاوید


6. بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

صفحه 63-76

احمدعلی آصفی؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمود گودرزی