دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-197 
4. اثرتوجه بر دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی

صفحه 49-56

فرزانه معین‌؛ حمید زاهدی؛ زهره مشکاتی


7. ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز

صفحه 75-82

لیلی علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمد زاده


12. تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون

صفحه 119-128

مریم عبدالشاهی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ سید محمدکاظم واعظ موسوی


15. بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان

صفحه 149-156

صدیقه حیدری نژاد؛ هدی اخلاقی؛ پروانه شفیع نیا؛ نرگس شریفی بحرینی


16. بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین

صفحه 157-166

احمد رفیعی؛ فرزام فرزان؛ سید عماد حسینی؛ مهدی محمدی نژاد