دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آبان 1394، صفحه 15-218 

مقاله پژوهشی

کاربرد GIS در آمایش فضایی کاربری ورزشی با استفاده از روش AHP فازی و دلفی (مطالعه موردی: شهر سبزوار)

صفحه 15-28

الهام ربانی کیا؛ سید محمد حسین رضوی؛ مصطفی قدمی؛ مرتضی دوستی


بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی

صفحه 49-58

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ فرزام فرزان؛ امیر رضا خادم


اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی

صفحه 59-68

سمیه نامدار طجری؛ احمد فرخی؛ رضا رستمی؛ محمدرضا کردی؛ یوسف مقدس تبریزی


بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس)

صفحه 177-190

کیوان زمانی دادانه؛ علیرضا الهی؛ سعید امیر نژاد؛ سمانه الماسی