دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-282 
11. تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله

صفحه 163-172

قباد محرابیان؛ پروانه شفیع نیا؛ صدیقه حیدری نژاد؛ عبدالرحمان مهدی پور


18. تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی

صفحه 255-270

سیدمحمد حسین رضوی؛ سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی