دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

1. بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال)

صفحه 15-26

میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری


5. اثر سبک های شناختی بر یادگیری حرکتی ضمنی

صفحه 69-78

یدالله بیننده؛ فرهاد قدیری؛ عباس بهرام


6. تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت

صفحه 79-92

سعید اشرف پور نوائی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


13. برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

صفحه 171-194

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی


16. ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

صفحه 223-236

محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی