دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 0-0 
12. عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

صفحه 155-166

امید رفیعی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ افسر جعفری حجین


15. اثر بازخورد خودکنترل بر یادگیری مهارت پرتاب یکدستی

صفحه 189-200

ابراهیم نوروزی؛ بهروز عبدلی؛ نصور احمدی