دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-264 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی

صفحه 15-24

محبوبه نقوی؛ محمد حسین رضوی؛ فاطمه بهمنی


9. بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

صفحه 125-135

سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی مردانی نیا؛ صدیقه حیدری نژاد؛ پروانه شفیع نیا


12. بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران

صفحه 167-182

علی وفایی مقدم؛ مرتضی دوستی؛ فرناز فخری؛ مهران جعفری


14. تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع

صفحه 195-206

حمیده عبدل زاده؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی