دوره و شماره: دوره 15، شماره 29 - شماره پیاپی 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 0-0 

مقاله پژوهشی

1. اثر پنج عامل بزرگ شخصیت بر انگیزۀ مشارکت ورزشی در دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 1-15

حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد حسن عبداللهی؛ امیر قنبرپور