دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0 
7. طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

محبوبه نقوی؛ سیدعماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر