دوره و شماره: دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 241-447 
9. طراحی مدل شایستگی های برند شخصی مربیان ورزش حرفه ای ایران

صفحه 343-360

محبوبه نقوی؛ سیدعماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر


14. تاثیر یک دوره تمرینات واقعیت مجازی بر زمان عکس العمل مردان سالمند

صفحه 421-432

شیما داوده؛ ایوب هاشمی؛ سعید رضائی؛ رسول حمایت طلب