دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، بهمن 1399 

مقاله پژوهشی

ارتباط کیفیت دوست ورزشی با شاخص‌های سلامت روانی ورزشکاران نوجوان شهر شاهرود

صفحه 31-15

سید رضا حسینی نیا؛ مرضیه پارسا اصل؛ محمد سیاوشی


اثر تمرین عمدی و بازی عمدی و رقابت سازمان یافته بر مهارت حرکتی ظریف و خلاقیت کودکان 10-9ساله

صفحه 66-51

فاطمه رضایی؛ فضل الله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان


گزارش کوتاه

نقش ورزش بر میزان جرم و جنایات در ایران (1374-1391)

صفحه 124-115

مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ محمدهادی رجایی