دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. نقش توسعه فرهنگ سیاسی-اقتصادی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی

سیدجلیل میریوسفی؛ رحیم رمضانی نژاد


6. اثر تمرین عمدی و بازی عمدی و رقابت سازمان یافته بر مهارت حرکتی ظریف و خلاقیت کودکان 10-9ساله

فاطمه رضایی؛ فضل الله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان


7. مقایسه ترکیب های مختلف تمرین مشاهده ای وتصویرسازی بر تعادل ایستا

شیلا صفوی همامی؛ طاهره زارعی؛ مریم نزاکت الحسینی


گزارش کوتاه

14. نقش ورزش بر میزان جرم و جنایات در ایران (1374-1391)

مازیار کلاشی؛ سید عماد حسینی؛ محمدهادی رجایی


مقاله پژوهشی

15. تاثیر فشار روانی بر توجه به منابع مرتبط و نامرتبط با اجرای پرش ارتفاع

مالک احمدی؛ سید محمد کاشف؛ حسین برهانی