دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، شهریور 1400 
مدل ارزیابی عملکرد مدیران فدراسیون جودو و کوراش بر اساس کارت امتیازی متوازن

صفحه 33-19

اعظم عبداللهی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ رحیم رمضانی نژاد


طراحی مدل عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها

صفحه 80-67

کاظم چراغ بیرجندی؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار؛ حسن فهیم دوین


طراحی نظام سلامت دانشجویان با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی

صفحه 96-81

سید محمد حسین رضوی؛ سید حسین علوی؛ محسن لقمانی؛ اسماعیل ذبیحی