دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، آبان 1400 

مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های ورزشی استان مرکزی

صفحه 17-1

اسفندیار خسروی زاده؛ اکرم کمانکش؛ عزت اله شاه منصوری


مدل توسعه اکوتوریسم ورزشی فستیوال‌های ورزشی بومی و سنتی نوار ساحلی دریای خزر

صفحه 39-19

حمید رضا قزلسفلو؛ محمدحسین رضوی؛ معصومه کلاته سیفری؛ نوشین اصفهانی


تأثیر طول پیش‌دوره و دست‌برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری

صفحه 66-55

سمیه رضایی منش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ پروانه شفیع نیا؛ محمد رضا دوستان


تاثیر فشار نظارت و نتیجه بر تصمیم گیری ورزشکاران تنیس روی میز: بازپردازش یا حواس‌پرتی

محمد سلیمانی راد؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ علی اکبر جابری مقدم


طراحی و تبیین مدل تصویر برند شخصی ورزشکاران در ایران

صفحه 80-67

علیرضا ذاکریان؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


شناسایی موانع توسعه صنعت ورزش ایران

صفحه 98-81

فریبا عسکریان؛ مریم رهبر؛ حسین راغفر؛ مرجان صفاری


طراحی مدل توسعه مزیت رقابتی در صنعت گردشگری ورزشی شمال کشور

صفحه 118-99

محمدمهدی اسلامی مرزنکلاته؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی