دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-192 

مقاله پژوهشی

1. بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران

صفحه 15-26

سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


3. تعیین نیاز به توجّه در ضربه ی اسمش بدمینتون

صفحه 47-58

رسول یاعلی؛ عباس بهرام؛ احمد فرخی؛ احمدرضا موحدی


7. بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

صفحه 105-1116

مهربان پارسامهر؛ امیر مختار اسکندری فرد؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی


9. مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

صفحه 131-142

سودابه غفارزاده آهنگر؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ احمد قطبی ورزنه