دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، مهر 1392 

مقاله پژوهشی

تبیین مدل پیاده سازی استراتژی های کمیته ملی المپیک با روش ارزیابی متوازن

صفحه 15-42

لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصراله سجادی


تأثیر انگیزش بر حفظ داوطلبان در ورزش دانشجویی

صفحه 63-76

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ سید یعقوب حسینی


نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

صفحه 129-140

سیدمحمد حسین رضوی؛ رضا رجب زاده؛ علی اکبر میرزاپور؛ سید احمد سجادی