دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-87 
2. مقایسة‌ افسردگی دانشجویان فعّال و غیر ‌فعّال ‌بدنی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک

صفحه 15-29

فاطمه قربان‌علی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی؛ رحیم رمضانی‌نژاد