دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

1. هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون

صفحه 1-12

احمد فرخی؛ ابراهیم متشرعی؛ احمد قلی زاده؛ سیدبهادر زکی‌زاده


3. رابطه اعتماد به نفس ورزشی و موفّقیّت در مسابقات وزنه‌برداری

صفحه 21-31

فاطمه قربانعلی‌زاده قاضیانی؛ سید مرتضی طیبی؛ رسول حمایت‌طلب


7. تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 71-82

سید محمدحسین رضوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ محمد رحمانی؛ محسن ابراهیمی